Spring 2018

NEW SECTIONS

Course CRN Day/Time Room Instructor Date
ART 172 64470 TR 03:30pm-05:50pm H 102 Ramos,A 05/04/2018
ART 170 64469 MW 12:45pm-03:05pm H 102 Ramos,A 05/04/2018
ART 192 64471 MW 09:35am-11:55am H 112 Dotson,S 05/04/2018
ITAL 103 64457 - ONLINE Staff,P 05/04/2018
ITAL 104 64458 - ABROAD Staff,P 05/04/2018
ITAL 101 64455 - ABROAD Staff,P 05/04/2018
PSY 175 64461 - ABROAD Johnston,L 05/04/2018
MKT 220 64463 - , 05/04/2018
ITAL 102 64456 - ABROAD Staff,P 05/04/2018
ENG 240 64459 - ABROAD Johnston,C 05/04/2018
PSY 100 64462 - ONLINE Olguin,A 05/04/2018
ENG 271NF 64460 - ABROAD Johnston,C 05/04/2018
BIOL 161 64473 TR 03:55pm-05:15pm EBS 301 Belluzzi,L 05/11/2018
ENG 075 64474 TR 10:30am-12:50pm WCC 120 Masline,D 05/04/2018
BIOL 103 64475 TR 07:50am-09:10am EBS 309 Betancourt,J 05/04/2018
BIOL 103 64480 TR 07:50am-09:10am EBS 309 Betancourt,J 05/04/2018
BIOL 103 64479 TR 07:50am-09:10am EBS 309 Betancourt,J 05/04/2018
ESL 113 64454 TR 08:00pm-09:50pm H 304 Kipp,S 05/04/2018
PD 100 64465 MW 08:00am-09:20am BC 237 Frankel,E 05/04/2018
MAT 138 64464 TR 10:30am-12:50pm A 173 Mahapatra,M 05/04/2018
CIS 220 64467 - ONLINE Stampe,J 05/04/2018
MKT 220 64466 - ONLINE Stampe,J 05/04/2018
ESL NC009 64472 TR 12:00pm-02:30pm SCHOTT 28 Turjoman,A 02/20/2018
GDP 110 64468 - ONLINE Schuldt,M 05/04/2018
BIOL 103 64478 TR 07:50am-09:10am EBS 309 Betancourt,J 05/04/2018
BIOL 103 64476 TR 07:50am-09:10am EBS 309 Betancourt,J 05/04/2018
BIOL 103 64477 TR 07:50am-09:10am EBS 309 Betancourt,J 05/04/2018
CHST 160 64482 - , 05/04/2018
BIOL 120 64488 - ONLINE Friesen,L 05/04/2018
ANTH 101L 64489 M 02:20pm-05:20pm WCC 205 Eisentraut,P 05/04/2018
HSPD 050 64528 MTWRF - SCHOTT 16 Harrington,B 03/19/2018
HSPD 040 64527 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/09/2018
HSPS 020 64529 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/08/2018
HSEN 001 64530 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 05/14/2018
ART 118 64481 F 10:00am-03:05pm H 102 Ulivo,C 05/04/2018
PRO NC033 64484 RF 08:30am-04:30pm UCSB Kasmar,T 03/15/2018
PRO NC067 64485 T 08:30am-04:30pm UCSB Croyle,L 02/13/2018
PRO NC006 64486 W 08:30am-04:30pm UCSB Kasmar,T 04/12/2018
PRO NC021 64483 W 08:30am-04:30pm UCSB Croyle,L 02/01/2018
CT NC011 64491 R 05:00pm-06:30pm WAKE 24 Cunningham,J 04/11/2018
HIST 102 64490 MW 02:20pm-03:40pm WCC 103 Black,L 05/04/2018
CT NC012 64492 R 05:00pm-06:30pm WAKE 24 Cunningham,J 04/12/2018
CT NC013 64493 R 05:00pm-06:30pm WAKE 24 Cunningham,J 04/12/2018
CT NC014 64494 R 05:00pm-06:30pm WAKE 24 Cunningham,J 04/26/2018
IBUS 275 64496 - , 05/04/2018
IBUS 201 64497 - ONLINE Scala,J 05/04/2018
HIST 122 64498 MW 12:45pm-02:05pm WCC 119 Elliott,D 05/04/2018
CT NC135 64495 M 06:00pm-09:10pm RODBON Bennett,T 03/20/2018
POLS 136 64499 - , 05/04/2018
GDP 111 64500 - ONLINE Schuldt,M 05/04/2018
HSEA 010 64508 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 04/04/2018
HSCA 040 64506 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 01/15/2018
HSCA 010 64505 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 01/15/2018
HSCA 050 64507 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 01/15/2018
HSEN 003A 64515 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 05/09/2018
HSEN 002A 64512 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/02/2018
HSEN 001A 64510 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 05/02/2018
HSEN 002 64511 MTWRF - SCHOTT 16 Harrington,B 04/18/2018
HSEN 002B 64513 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 05/15/2018
HSEN 003 64514 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 03/19/2018
MKT 203 64501 M 06:00pm-09:05pm BC 228 Arthur,J 05/04/2018
SOC 103 64502 MW 11:10am-01:10pm WCC 118 Davis,R 05/04/2018
FP 274 64503 - , 05/04/2018
HSEC 010 64509 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/30/2018
HSHI 030 64517 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 04/10/2018
HSMA 010 64519 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/09/2018
HSPD 030 64526 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/09/2018
HSPD 020 64525 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 01/15/2018
HSEN 003B 64516 MTWRF - SCHOTT 16 Harrington,B 03/20/2018
HSHI 040 64518 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/08/2018
HSPD 010 64524 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 05/09/2018
HSMA 050 64523 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 03/05/2018
HSMA 020 64520 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/10/2018
HSMA 030 64521 MTWRF - SCHOTT 16 Mautone,P 05/03/2018
HSMA 040 64522 MTWRF - SCHOTT 16 Messer,M 05/08/2018
FIN 100 64561 - , 05/04/2018
LIBR 101 64563 - ONLINE Taibjee,S 05/04/2018
LIBR 101 64562 - ONLINE Bott,C 05/04/2018
LIBR 101 64564 - ONLINE Carey,E 05/04/2018
MATH 160 64566 MTF 07:00am-07:50am DPHS Kalbag,A 05/04/2018
ART 154 64570 TR 10:50am-01:30pm H 107 Bates,C 05/04/2018
PRO NC014 64572 W 08:30am-04:30pm WAKE 14 Zackrison,E 02/14/2018
MUS 155 64571 TR 11:10am-12:30pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
PRO NC010 64573 T 08:30am-04:30pm WAKE 14 Zackrison,E 04/04/2018
PRO NC039 64576 W 08:30am-04:30pm WAKE 28 Croyle,L 04/13/2018
PRO NC038 64577 T 08:30am-04:30pm WAKE 28 Zackrison,E 05/08/2018
MATH 117 64565 MTWF 08:00am-08:50am SMHS Egbert,G 05/04/2018
PRO NC014 64568 T 08:30am-04:30pm WAKE 14 Zackrison,E 04/04/2018
PRO NC010 64574 W 08:30am-04:30pm WAKE 14 Zackrison,E 03/14/2018
MATH 160 64567 MTWRF 07:00am-07:55am SMHS Egbert,G 05/17/2018
PRO NC038 64578 W 08:30am-04:30pm WAKE 28 Zackrison,E 05/09/2018
TA 215 64569 - , 05/04/2018
PRO NC039 64575 T 08:30am-04:30pm WAKE 14 Croyle,L 04/10/2018
PD 101B 64534 - , 05/04/2018
FP 285 64532 R 05:00pm-10:05pm H 237 Kaplan,E 05/04/2018
MATH 093 64533 - , 05/04/2018
PRO NC068 64537 R 08:30am-04:30pm WAKE 28 Croyle,L 04/10/2018
PRO NC039 64536 W 08:30am-04:30pm WAKE 28 Croyle,L 02/14/2018
CS 133 64535 F 09:35am-11:40am H 241 Guebels,N 05/04/2018
ESL NC009 64547 TR 12:00pm-02:30pm SCHOTT 28 Turjoman,A 04/17/2018
COMM 235 64543 T 08:00am-09:20am BC 101 Rodriguez,R 05/04/2018
ESL NC017 64544 MTWR 08:00am-08:50am CLVND 30 Bellido,L 04/02/2018
ESLV NC30A 64546 - , 03/06/2018
ESLV NC30B 64545 - , 03/06/2018
MAT 164 64556 - ONLINE Brown,J 05/04/2018
MKT 164 64555 - ONLINE Brown,J 07/19/2018
MAT 153 64582 MTF 10:10am-11:00am BDHS Yokubaitis,D 05/04/2018
MAT 112 64583 R 08:20am-09:35am BDHS Yokubaitis,D 05/04/2018
MAT 112 64580 MTF 11:25am-12:20pm DPHS Caines,D 05/07/2018
FP 165 64586 - , 05/04/2018
MAT 153 64581 MTF 08:20am-09:10am BDHS Yokubaitis,D 05/04/2018
MAT 149 64584 MTF 09:15am-10:05am BDHS Yokubaitis,D 05/04/2018
MAT 112 64579 MTF 08:00am-08:55am DPHS Caines,D 05/04/2018
FP 165 64585 R 08:55am-10:25am DPHS Dent,J 05/22/2018
NURS 290 64589 - A 242 Gottwald,M 05/04/2018
PD 101A 64593 R 06:30pm-09:30pm JAIL Gomez,N 05/09/2018
NURS 290 64591 - A 242 Gottwald,M 05/04/2018
PD 131 64592 W 06:30pm-09:30pm JAIL Gomez,N 05/04/2018
NURS 290 64590 - A 242 Gottwald,M 05/04/2018
FP 281 64540 MW 08:00am-10:20am H 237 Davega,S 05/04/2018
FP 181 64539 MW 08:00am-10:20am H 237 Davega,S 05/04/2018
PSY 100 64541 MW 12:45pm-02:05pm WCC 202 Bursten,S 05/04/2018
DMS 290 64587 - CLINIC Terveen,D 05/04/2018
NURS 290 64588 - A 242 Gottwald,M 05/04/2018
MATH 220 64531 TR 10:30am-12:35pm IDC 216 Campbell,J 05/04/2018
ART 104 64542 R 08:45am-10:15am SBHS Nye,R 06/04/2018
CA 124 64554 MTF 01:00pm-01:55pm SBHS Hardin,D 06/07/2018
ENG 111 64560 R 08:45am-10:15am SBHS Greig,A 05/22/2018
ENG 111 64559 MTF 11:25am-12:20pm DPHS Mason,M 05/04/2018
PSY 100H 64549 F 09:00am-09:55am WCC 118 Bursten,S 05/04/2018
PHOT 190 64550 R 11:15am-12:45pm SBHS Thomas,K 05/31/2018
ART NC146 64552 W 08:00am-09:25am SCHOTT 23 Askew,R 07/09/2018
ART NC146 64553 W 08:00am-09:25am SCHOTT 23 Askew,R 04/12/2018
CT 114 64557 R 08:45am-10:15am SBHS Chadwick,J 05/04/2018
ENG 110 64558 MTWF 12:10pm-01:00pm SMHS Koroshec,F 05/04/2018
BMS 127 64595 W 11:10am-02:15pm EBS 313 Fischer,R 05/04/2018
PD 131 64619 W 06:30pm-09:30pm JAIL Gomez,N 05/04/2018
FIN 201 64596 - ONLINE Ellis,M 05/04/2018
PRO NC002 64600 - , 04/04/2018
PRO NC002 64602 - , 04/04/2018
GED NC020 64605 T 08:30am-10:30am JAIL Robertson,H 01/31/2018
GED NC050 64607 T 08:30am-10:30am JAIL Robertson,H 01/31/2018
COMP NC021 64608 - , 04/04/2018
PRO NC003 64612 - , 04/04/2018
PRO NC064 64601 M 12:00pm-02:00pm JAIL Croyle,L 02/06/2018
PRO NC068 64603 - , 05/18/2018
COMP NC051 64609 T 12:00pm-01:30pm JAIL Croyle,L 01/26/2018
PRO NC002 64613 - , 04/04/2018
CA NC014 64615 W 08:30am-10:30am JAIL Hobbins,J 04/04/2018
CA NC013 64616 W 12:30pm-02:30pm JAIL Hobbins,J 02/22/2018
CA NC014 64617 W 12:30pm-02:30pm JAIL Hobbins,J 04/04/2018
PD 131 64618 T 06:30pm-09:30pm JAIL Gomez,N 05/04/2018
GED NC010 64604 T 08:30am-10:30am JAIL Robertson,H 01/31/2018
CA NC013 64614 W 08:30am-10:30am JAIL Hobbins,J 02/07/2018
TA 160 64594 - , 05/04/2018
PRO NC005 64597 M 08:30am-10:30am JAIL Croyle,L 02/06/2018
MATH 130 64599 - , 05/04/2018
GED NC030 64606 T 08:30am-10:30am JAIL Robertson,H 01/26/2018
PRO NC003 64598 - , 04/04/2018
COMP NC055 64610 - , 04/04/2018
PRO NC005 64611 W 08:30am-10:30am JAIL Croyle,L 02/27/2018
MKT 101 64623 - ONLINE Greene,B 05/04/2018
MAT 164 64625 - ONLINE Brown,J 05/04/2018
FIN 100 64621 MW 09:35am-11:05am BC 226 Thompson,R 05/04/2018
FIN 100 64622 - ONLINE Brown,J 05/04/2018
MKT 164 64624 - ONLINE Brown,J 05/04/2018
PD 101A 64620 R 06:30pm-09:30pm JAIL , 05/14/2018
ART NC906 64627 R 08:30am-09:35am WAKE 09 Vestal,P 05/11/2018
ART 140 64626 - , 05/04/2018
ART NC585 64644 W 02:30pm-03:45pm BVISTA MTG ROOM Manzi,C 02/01/2018
ART NC585 64645 W 02:30pm-03:45pm BVISTA MTG ROOM Manzi,C 02/01/2018
ART NC106 64640 - , 01/24/2018
ESL 051 64642 MW 06:00pm-07:50pm H 308 Chavez,M 05/04/2018
FIN 100 64643 - ONLINE Powers,C 05/04/2018
MUS 110 64641 - , 05/04/2018
ESL 130 64649 TR 06:00pm-07:50pm H 219 Lavine,S 05/04/2018
ENG 080 64647 - , 05/04/2018
ECON 101 64648 TR 08:00am-09:50am WCC 202 Benelli,C 05/04/2018
ENG 120 64652 - SMHS Koroshec,F 05/04/2018
ENG 299 64653 - TBA Courington,C 05/04/2018
HIST 299 64654 - IDC 363 Sanders,M 05/04/2018
MKT 205 64629 - ONLINE Brown,J 05/04/2018
ED 101 64628 - ONLINE Forthe,D 05/04/2018
MUS 160C 64632 T 07:00pm-10:00pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
MUS 182B 64635 MW 03:55pm-05:15pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
PRO NC028 64639 W 08:30am-04:30pm UCSB Croyle,L 05/09/2018
MUS 160D 64631 T 07:00pm-10:00pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
ART NC106 64638 T 08:30am-09:35am SCHOTT 05 Luminess,C 04/12/2018
MUS 162C 64633 MW 03:55pm-05:15pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
MUS 158 64637 M 07:00pm-10:00pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
MUS 205 64636 M 07:00pm-10:00pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
CA 200 64630 MTWRF 09:30am-01:55pm JSB Bublitz,R 05/04/2018
MUS 182A 64634 MW 03:55pm-05:15pm DM 101 Kreitzer,N 05/04/2018
NURS 163 64646 - A 242 Martinez,D 05/04/2018
ETHS 101 64650 - ONLINE Carrasco,T 05/04/2018
MUS 185 64651 - DM 105 Holland,L 05/04/2018
PE 203 64656 MW 06:00pm-07:40pm ECC 02 Walker,J 05/04/2018
KOR 101 64655 - , 05/04/2018
ETHS 101 64662 - ONLINE Cook,C 05/04/2018
ENG 299 64664 - , 05/04/2018
PSY 145 64663 - ONLINE Huff,M 05/04/2018
ENG 299 64665 - IDC 205 Peters,M 05/04/2018
DRFT 299 64657 - OE 24 Arias del Cid,A 05/04/2018
PSY 145 64658 - ONLINE Huff,M 05/04/2018
ESL NC03A 64661 MTWR 07:00pm-09:20pm SBHS 306 Rempe,C 04/27/2018
PRO NC067 64671 F 08:45am-12:45pm PROCOR Croyle,L 05/29/2018
PRO NC050 64674 M 08:30am-04:30pm EDDOFF Kasmar,T 04/18/2018
PRO NC019 64673 M 08:30am-04:30pm EDDOFF Welch,M 04/09/2018
PRO NC036 64675 M 08:30am-04:30pm EDDOFF Starr,B 05/07/2018
PRO NC003 64680 W 08:30am-10:30am JAIL Croyle,L 05/17/2018
PRO NC003 64681 M 08:30am-10:30am JAIL Croyle,L 05/18/2018
COMP NC055 64679 T 12:00pm-02:00pm JAIL Croyle,L 04/05/2018
PRO NC002 64678 - , 04/25/2018
ESL NC016 64669 WR 05:00pm-06:45pm LCJH Stein,G 05/21/2018
ESL NC015 64668 - , 03/06/2018
ESL NC015 64667 MT 05:00pm-06:45pm LCJH Stein,G 04/11/2018
COMP NC055 64670 - , 03/15/2018
FP 165 64666 MTWF 01:00pm-03:05pm SBHS Espinoza,J 05/18/2018
TA 299 64672 - DM 123 Frank,P 05/04/2018
PRO NC003 64676 R 08:30am-04:30pm WAKE 28 Starr,B 05/03/2018
COMP NC016 64677 - , 04/23/2018
ESL NC007 64682 TR 09:00am-11:15am BFARM Valenzuela,A 04/20/2018
RT 299 64683 - CLINIC Oda,B 05/04/2018
PRO NC051 64685 M 08:30am-10:30am JAIL Croyle,L 06/08/2018

CANCELLED SECTIONS

Course CRN Day/Time Room Date
CNEE 102 54053 01:30pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
CNEE 102 54053 01:00pm-01:55pm DPHS 04-MAY-2018
GDP 111 54061 - ONLINE 04-MAY-2018
ART 140 54248 02:00pm-04:20pm H221 04-MAY-2018
ART 141 54254 12:45pm-03:05pm H102 04-MAY-2018
ACCT 110 54278 07:45am-10:15am BC302 04-MAY-2018
ENG 120 54686 - IDC221 04-MAY-2018
ESL 029 54518 12:30pm-01:20pm H328 04-MAY-2018
ESL 124 54547 12:30pm-02:35pm H306 04-MAY-2018
CA 200 54916 06:50am-01:10pm CAFKIT 04-MAY-2018
CA 224 54926 06:50am-01:10pm BKSHOP 04-MAY-2018
CA 224 54928 06:50am-01:10pm BKSHOP 04-MAY-2018
BIOL 100 54945 08:00am-09:20am EBS301 04-MAY-2018
MATH 004 55093 07:50am-09:00am WCC307 04-MAY-2018
MATH 004 55096 09:10am-10:20am IDC106 04-MAY-2018
MATH 120 55153 10:30am-12:35pm IDC216 04-MAY-2018
MUS 110 55267 08:00am-09:20am DM110 04-MAY-2018
POLS 151 55616 11:10am-12:30pm IDC220 04-MAY-2018
TA 214 55818 12:45pm-03:05pm DM139 04-MAY-2018
ENG 110 57209 06:00pm-09:05pm IDC221 04-MAY-2018
ITAL 101 56011 03:30pm-05:50pm H302 04-MAY-2018
PSY 100 57453 06:00pm-09:05pm IDC220 16-JAN-2018
CHEM 104 58533 06:00pm-06:50pm EBS102 04-MAY-2018
CHEM 104 58533 06:00pm-08:05pm EBS102 04-MAY-2018
PE 250 58809 12:45pm-02:05pm PE214 04-MAY-2018
COMP 101 59834 09:05am-10:00am SBHS 04-MAY-2018
COMP 101 59834 08:45am-10:15am SBHS 04-MAY-2018
CNEE 110 59844 02:05pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
CNEE 110 59844 01:30pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
CA 270 60170 03:00pm-04:00pm BKSHOP 04-MAY-2018
JOUR 101 59582 09:35am-10:55am ECC19 04-MAY-2018
ASAM 101 59628 03:55pm-05:15pm WCC102 04-MAY-2018
PHOT 109 59645 - ONLINE 04-MAY-2018
MATH 114 60633 12:45pm-01:55pm IDC211 04-MAY-2018
PRO 138D 60768 01:30pm-03:00pm SBHS 04-MAY-2018
PRO 138D 60768 01:00pm-01:55pm SBHS 04-MAY-2018
PRO 138D 60770 08:45am-10:15am SBHS 04-MAY-2018
PRO 138D 60770 08:00am-08:55am SBHS 04-MAY-2018
PRO 138D 60788 09:05am-10:00am SBHS 04-MAY-2018
PRO 138D 60788 08:45am-10:15am SBHS 04-MAY-2018
EH 110 60863 12:10pm-01:30pm SMHS 30-OCT-2017
COMP 139 60922 09:00am-01:15pm BC314 04-MAY-2018
PD 101B 61251 - H303 04-MAY-2018
HIT 135 61267 - ONLINE 04-MAY-2018
PSY 100 61395 06:00pm-09:05pm IDC220 04-MAY-2018
FIN 201 61439 - ONLINE 16-JAN-2018
IBUS 102 61451 06:00pm-09:00pm BC226 04-MAY-2018
MKT 164 61458 - ONLINE 04-MAY-2018
MAT 164 61460 - ONLINE 04-MAY-2018
MKT 205 61462 06:00pm-09:05pm BC226 04-MAY-2018
CNEE 206 61052 06:00pm-09:50pm A180 04-MAY-2018
ENG 120 61082 - WCC305 04-MAY-2018
FIN 101 61108 06:00pm-09:05pm BC224 04-MAY-2018
CIM 100 61150 - ONLINE 04-MAY-2018
HIT 230 61159 - ONLINE 04-MAY-2018
COMP 101 61239 08:45am-10:15am SBHS 04-MAY-2018
COMP 101 61239 08:00am-08:55am SBHS 04-MAY-2018
MATH 160 61588 09:35am-11:55am WCC307 04-MAY-2018
MKT 101 61665 - ONLINE 04-MAY-2018
GDP 111 61699 08:00am-10:20am A171 04-MAY-2018
MAT 167 61743 05:00pm-09:50pm A173 04-MAY-2018
ENG 070 61747 01:00pm-03:20pm ECC16 04-MAY-2018
MATH 107 61762 08:00am-09:10am IDC218 04-MAY-2018
COMP 101 61783 08:55am-10:25am DPHS 04-MAY-2018
COMP 101 61783 08:00am-08:55am DPHS 04-MAY-2018
NURS 163 61920 - A242 04-MAY-2018
CHEM 156 61981 06:00pm-06:50pm PS130 04-MAY-2018
CHEM 156 61981 06:00pm-08:05pm PS130 04-MAY-2018
ENG 120 62037 - IDC223 04-MAY-2018
CT 104 62272 10:30am-11:45am SMHS 04-MAY-2018
CT 104 62272 09:40am-11:00am SMHS 04-MAY-2018
MATH 160 62288 07:00am-07:55am SMHS 04-MAY-2018
ENG 270 62043 - TBA 04-MAY-2018
MKT 209 62060 - ONLINE 04-MAY-2018
CNEE 124 62067 - ONLINE 04-MAY-2018
MATH 107N 62095 10:30am-11:20am IDC218 04-MAY-2018
CNA 105 62149 04:00pm-05:50pm A273 04-MAY-2018
CNA 106 62152 06:00pm-08:00pm A273 04-MAY-2018
PD 133 62227 08:00am-09:15am PE217 04-MAY-2018
ANTH 104 62385 12:05pm-01:30pm SMHS 04-MAY-2018
ANTH 104 62421 08:55am-10:25am DPHS 04-MAY-2018
ANTH 104 62421 08:00am-08:55am DPHS 04-MAY-2018
ANTH 104 62422 08:55am-10:25am DPHS 04-MAY-2018
ANTH 104 62422 08:00am-08:55am DPHS 04-MAY-2018
ANTH 104 62423 12:05pm-01:30pm SMHS 04-MAY-2018
MATH 004 62479 02:20pm-03:40pm ECC19 04-MAY-2018
GED NC010 62669 12:00pm-02:00pm JAIL 04-APR-2018
GED NC020 62674 12:00pm-02:00pm JAIL 04-APR-2018
GED NC030 62680 12:00pm-02:00pm JAIL 04-APR-2018
GED NC050 62685 12:00pm-02:00pm JAIL 04-APR-2018
SPAN 130 62552 06:00pm-09:05pm H303 04-MAY-2018
SPAN 140 62553 06:00pm-09:05pm H303 04-MAY-2018
PHSC 107 62570 12:45pm-02:05pm A217 04-MAY-2018
CNA 105 62602 04:00pm-05:50pm A273 04-MAY-2018
ESL NC000 62798 08:45am-11:15am CCP312 15-JAN-2018
ESL NC010 62813 12:00pm-02:30pm WAKE16 15-JAN-2018
ESL NC02C 62860 07:00pm-09:30pm SBHS306 19-JAN-2018
ESL NC010 62873 12:00pm-02:35pm WAKE16 15-JAN-2018
CA 113 63130 09:40am-10:30am SMHS 04-MAY-2018
ESL 133 63151 12:30pm-02:35pm H306 04-MAY-2018
ESL NC000 63152 08:45am-11:15am CCP312 15-JAN-2018
CNEE 102 63154 02:05pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
ESL NC008 63156 12:00pm-02:30pm SCHOTT28 15-JAN-2018
CNEE 110 63157 01:30pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
CNEE 110 63157 01:00pm-01:55pm DPHS 04-MAY-2018
CNEE 112 63160 02:05pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
COMP 101 63165 11:25am-12:50pm DPHS 04-MAY-2018
COMP 101 63165 11:25am-12:20pm DPHS 04-MAY-2018
COMP 101 63166 01:30pm-03:00pm DPHS 04-MAY-2018
COMP 101 63166 01:00pm-01:55pm DPHS 04-MAY-2018
COMM 235 63197 08:00am-09:20am BC224 04-MAY-2018
FIN 100 63203 09:35am-11:05am BC226 04-MAY-2018
PRO NC003 63008 08:30am-04:30pm WAKE28 23-MAR-2018
PRO NC036 63017 08:30am-04:30pm WAKE28 06-FEB-2018
CT NC003 63106 06:15pm-07:15pm WAKE24 07-NOV-2017
CT NC003 63106 06:15pm-07:15pm WAKE24 07-NOV-2017
CT NC003 63106 05:00pm-06:10pm WAKE24 07-NOV-2017
CT NC003 63106 05:00pm-06:10pm WAKE24 07-NOV-2017
CT NC004 63110 06:35pm-07:45pm WAKE24 07-NOV-2017
CT NC004 63110 05:00pm-06:30pm WAKE24 07-NOV-2017
AH NC030 63116 05:30pm-09:30pm CORHOS 17-JAN-2018
AH NC031 63117 05:30pm-09:00pm CORHOS 17-JAN-2018
ART 104 63123 09:05am-10:00am SBHS 04-MAY-2018
ART 104 63123 08:45am-10:15am SBHS 04-MAY-2018
FIN 201 63224 06:00pm-09:05pm PE215 04-MAY-2018
ANTH 103 63298 - ONLINE 04-MAY-2018
CHEM 299 63310 - PS219 04-MAY-2018
MKT 101 63331 - ONLINE 04-MAY-2018
ENG 098 63381 03:30pm-05:50pm IDC112 04-MAY-2018
ESL 137A 63478 01:00pm-02:15pm H306 04-MAY-2018
HM 153 63497 - ONLINE 04-MAY-2018
HM 153 63497 07:00pm-09:15pm CC122 04-MAY-2018
WTRS 112 63504 06:00pm-09:05pm CTYWTR 04-MAY-2018
FP 111 63510 06:00pm-09:00pm IDC222 04-MAY-2018
ENG 098 63389 03:30pm-05:50pm IDC114 04-MAY-2018
ENG 098 63391 06:00pm-08:20pm IDC114 04-MAY-2018
ENG 098 63393 08:00am-10:20am IDC112 04-MAY-2018
ENG 098 63394 06:00pm-08:20pm IDC114 04-MAY-2018
ENG 098 63395 03:30pm-05:50pm IDC112 04-MAY-2018
ENG 098 63404 06:00pm-08:20pm IDC112 04-MAY-2018
MATH 095 63453 03:00pm-05:20pm WCC307 04-MAY-2018
PD 101B 63460 12:00pm-02:45pm H305 04-MAY-2018
PE 169 63515 - LFC 04-MAY-2018
ASL 150 63541 - TBA 04-MAY-2018
BMS 146 63550 - ONLINE 04-MAY-2018
CSMT 121 63567 08:30am-12:30pm COSACA 04-MAY-2018
CSMT 123 63569 08:30am-12:30pm COSACA 04-MAY-2018
ESL NC008 63591 12:00pm-02:30pm SCHOTT28 15-JAN-2018
ESL NC01A 63595 08:45am-11:15am CCP 15-JAN-2018
MAT 132 63611 10:30am-12:50pm A173 04-MAY-2018
ESL NC02A 63642 08:45am-11:15am CCP312 19-JAN-2018
ESL NC02A 63644 08:30am-10:30am ADAMS17 19-JAN-2018
ESL NC02C 63650 08:45am-11:15am CCP312 19-JAN-2018
CT 104 63857 10:15am-11:15am DPHS 04-MAY-2018
MATH 120 63880 09:15am-10:25am IDC218 04-MAY-2018
FIN 100 63893 - ONLINE 04-MAY-2018
ESL NC03A 63656 07:00pm-09:30pm SBHS302 19-JAN-2018
COMP NC022 63669 08:00am-10:00am JAIL 15-JAN-2018
COMP NC022 63669 08:00am-10:00am JAIL 15-JAN-2018
COMP NC022 63670 02:00pm-04:00pm JAIL 15-JAN-2018
COMP NC023 63673 02:00pm-04:00pm JAIL 15-JAN-2018
COMP NC040 63680 09:00am-02:00pm WAKE04 31-JAN-2018
MAT NC005 63730 06:30pm-08:30pm WAKE03 29-NOV-2017
MAT NC006 63731 06:30pm-08:30pm WAKE03 29-NOV-2017
MAT NC007 63732 06:30pm-08:30pm WAKE03 29-NOV-2017
MAT NC010 63743 09:00am-01:00pm WAKE03 08-MAR-2018
LIBR NC001 63746 04:00pm-06:00pm WAKE05 13-MAR-2018
LIBR NC002 63747 04:00pm-06:00pm WAKE05 02-APR-2018
ESL NC024 63818 04:45pm-06:05pm CMS19 15-JAN-2018
ESL NC024 63819 04:45pm-06:15pm CMS19 15-JAN-2018
ESL NC02A 63821 07:00pm-09:30pm SBHS306 19-JAN-2018
FR 140 63824 03:30pm-05:35pm H307 04-MAY-2018
FR 130 63826 03:30pm-05:35pm H307 04-MAY-2018
CHEM 299 63910 - PS219 04-MAY-2018
IBUS 210 63912 - ONLINE 04-MAY-2018
ESL 128 63918 08:00pm-09:05pm H304 04-MAY-2018
MUS 285 63920 - DM105 04-MAY-2018
PRO NC019 63926 12:00pm-02:00pm JAIL 15-JAN-2018
FIN 100 63927 - ONLINE 04-MAY-2018
COMP NC021 63929 02:00pm-04:05pm JAIL 15-JAN-2018
CSMT 124 63943 08:30am-12:30pm COSACA 04-MAY-2018
CSMT 122 63944 08:30am-12:30pm COSACA 04-MAY-2018
AH NC030 63946 05:30pm-09:30pm CORHOS 17-JAN-2018
COMP NC024 63950 08:00am-10:00am JAIL 15-JAN-2018
ESL NC018 63956 10:40am-11:30am ADAMS17 15-JAN-2018
COMP NC021 63963 02:00pm-04:00pm JAIL 15-JAN-2018
ENVS 115L 63966 11:05am-02:10pm EBS123 04-MAY-2018
ERTH 115L 63967 11:05am-02:10pm EBS123 04-MAY-2018
GER 101 63979 03:30pm-05:50pm H301 04-MAY-2018
GER 130 63980 10:30am-11:30am H308 04-MAY-2018
CIS 226 63981 06:00pm-09:05pm BC314 04-MAY-2018
CIS 264 63982 - ONLINE 04-MAY-2018
ED 101 64045 - ONLINE 04-MAY-2018
ECE 117 64048 06:00pm-09:05pm A217 04-MAY-2018
ESL 131 64056 12:30pm-02:35pm H305 04-MAY-2018
MDT 111 64057 01:00pm-06:40pm MTBLDG 04-MAY-2018
TA 157A 64058 09:35am-12:15pm DM130 04-MAY-2018
TA 227 64059 02:15pm-04:35pm DM134 04-MAY-2018
GDP 212 64062 05:00pm-08:00pm A172 04-MAY-2018
GDP 111 64063 - ONLINE 04-MAY-2018
GDP 111 64065 05:00pm-09:45pm A171 04-MAY-2018
ESL NC000 64072 11:30am-02:30pm CASADR 22-JAN-2018
GER 140 63988 10:30am-11:30am H308 04-MAY-2018
SPAN 170 63994 06:00pm-08:20pm H308 04-MAY-2018
ART 119 63997 08:00am-04:00pm H221 04-MAY-2018
HE 202 64008 11:10am-12:30pm PE216 04-MAY-2018
CS 104 64011 09:35am-11:40am ECC18 04-MAY-2018
CS 140 64018 06:00pm-07:20pm H240 04-MAY-2018
ENG 068 64019 10:00am-12:55pm IDC205 04-MAY-2018
HIST 121 64030 12:45pm-02:05pm WCC119 04-MAY-2018
ESL 042 64031 10:15am-12:20pm H307 04-MAY-2018
CHEM 155W 64032 09:35am-12:35pm PS130 04-MAY-2018
ESL 061 64033 12:30pm-02:35pm H307 04-MAY-2018
ESL 071 64034 09:00am-10:05am H304 04-MAY-2018
PSY 100 64044 - ONLINE 16-JAN-2018
ESL NC005 64080 12:00pm-01:05pm BFARM 13-APR-2018
ESL NC006 64081 05:00pm-07:05pm FRNKLN 06-MAR-2018
PRO NC002 64088 08:30am-04:30pm WAKE28 29-NOV-2017
PRO NC003 64089 08:30am-04:30pm WAKE28 29-NOV-2017
PRO NC005 64090 08:30am-04:30pm WAKE28 29-NOV-2017
PRO NC011 64092 08:30am-04:30pm WAKE28 20-FEB-2018
PRO NC017 64095 08:30am-04:30pm WAKE28 09-APR-2018
ZOOL 138 64100 08:00am-10:00am SBMUSE 04-MAY-2018
CNEE NC102 64102 04:00pm-06:15pm WAKE04 31-JAN-2018
CNEE NC102 64102 04:00pm-06:15pm WAKE04 31-JAN-2018
COMP NC016 64110 09:00am-11:00am WAKE03 20-FEB-2018
GDP NC041 64125 09:00am-01:00pm WAKE03 02-FEB-2018
ENG 110H 64140 11:10am-12:30pm ECC19 04-MAY-2018
ART NC585 64164 02:30pm-03:45pm MARVIMTG ROOM 15-JAN-2018
ART NC585 64165 02:30pm-03:45pm MARVIMTG ROOM 15-JAN-2018
PHIL 207 64274 09:35am-10:55am WCC103 04-MAY-2018
ENG 120 64280 - ECC19 04-MAY-2018
PSY NC009 64301 06:30pm-07:35pm WAKE07 23-JAN-2018
PSY NC009 64302 06:30pm-07:35pm WAKE07 16-MAR-2018
MUS NC085 64403 06:00pm-08:15pm SCHOTT31 15-JAN-2018
ART NC902 64405 08:30am-09:35am WAKE18 15-JAN-2018
ART NC902 64406 08:30am-09:35am WAKE18 15-JAN-2018
ENG 270 64432 12:45pm-02:05pm ECC19 04-MAY-2018
ENG NC674 64342 12:30pm-01:35pm SCHOTT03 27-MAR-2018
ART NC192 64344 12:30pm-01:35pm WAKE07 22-MAR-2018
ART NC709 64349 09:00am-10:05am SCHOTT05 15-JAN-2018
ART NC422 64354 08:30am-09:35am WAKE07 15-JAN-2018
ART NC422 64355 08:30am-09:35am WAKE07 15-JAN-2018
ART NC701 64358 05:00pm-06:20pm WAKE07 15-JAN-2018
ART NC701 64359 05:45pm-06:50pm WAKE07 15-JAN-2018
ART NC906 64365 01:00pm-02:05pm WAKE09 15-JAN-2018
ART NC906 64368 04:00pm-05:30pm WAKE09 15-JAN-2018
AJ 104 64370 06:00pm-09:05pm WCC306 04-MAY-2018
ART NC725 64373 09:00am-10:40am WAKE23 15-JAN-2018
PSY NC038 64390 07:00pm-08:30pm WAKE18 22-JAN-2018
ENG NC646 64397 09:15am-11:15am SCHOTT31 15-JAN-2018
ESLV NC30A 64433 05:00pm-06:50pm LCJH 22-JAN-2018
ESLV NC30B 64434 05:00pm-06:50pm LCJH 19-JAN-2018
ESL NC005 64438 12:00pm-01:05pm BFARM 22-JAN-2018
ESL NC005 64439 01:00pm-02:15pm MAXNUR 08-FEB-2018
ESL NC005 64440 01:00pm-02:15pm MAXNUR 22-FEB-2018
ESL NC005 64441 01:10pm-02:15pm BFARM 13-APR-2018
ESL 130 64445 08:00am-10:05am H308 04-MAY-2018
ESL 098 64447 06:00pm-09:00pm ECC17 04-MAY-2018
ESL NC017 64449 05:30pm-08:30pm CMS19 06-APR-2018
ESL NC011 64450 05:30pm-08:30pm CMS19 01-JUN-2018

ROOM CHANGES

Course CRN Day/Time From To Instructor Date
ART NC193 64331 12:30pm-01:35pm SCHOTT 05 SCHOTT 20 Gray,C 15-JAN-2018
ART NC193 64331 01:40pm-03:50pm SCHOTT 05 SCHOTT 20 Gray,C 15-JAN-2018
ART NC193 64332 12:30pm-01:35pm SCHOTT 05 SCHOTT 20 Gray,C 15-JAN-2018
ART NC193 64332 01:40pm-03:50pm SCHOTT 05 SCHOTT 20 Gray,C 15-JAN-2018
PD 100 56030 03:55pm-05:15pm PE 215 ONLINE Villanueva,E 15-JAN-2018
PD 100 56030 - PE 215 ONLINE Villanueva,E 15-JAN-2018
MAT 103 54080 01:00pm-03:20pm A 171 A 172 Jarabo,A 16-JAN-2018
MAT 103 54080 - A 171 A 172 Jarabo,A 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
ART NC142 64417 08:45am-09:50am SCHOTT 05 SCHOTT 22 Henderson,T 15-JAN-2018
ART NC142 64417 09:55am-12:15pm SCHOTT 05 SCHOTT 22 Henderson,T 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
ART NC142 64416 08:45am-09:50am SCHOTT 05 SCHOTT 22 Henderson,T 15-JAN-2018
ART NC142 64416 09:55am-12:15pm SCHOTT 05 SCHOTT 22 Henderson,T 15-JAN-2018
PD 100 55355 11:10am-12:30pm BC 226 WCC 120 Brown,J 16-JAN-2018
FIN 100 63533 11:10am-12:30pm WCC 120 BC 226 Thompson,R 16-JAN-2018
MKT 164 61456 09:30am-10:50am BC 237 A 172 Gallegos,M 23-JAN-2018
MAT 164 61457 09:30am-10:50am BC 237 A 172 Gallegos,M 23-JAN-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm ONLINE PE 217 Lehne,M 16-JAN-2018
COMP NC055 63689 03:30pm-05:45pm WAKE 05 WAKE 03 Burkhardt,B 10-OCT-2017
COMP NC055 63689 - WAKE 05 WAKE 03 Burkhardt,B 10-OCT-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm TBA WAKE 03 Musacchio,D 10-OCT-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm TBA WAKE 03 Musacchio,D 10-OCT-2017
ECON 102 63625 12:45pm-02:05pm TBA A 160 Morales,R 15-JAN-2018
PE 167B 63513 - PE 113 TBA Kofford,T 20-JAN-2018
PE 167B 63513 - PE 113 TBA Kofford,T 20-JAN-2018
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm A 172 A 171 Van Arsdale,J 16-JAN-2018
GDP 114 62463 - A 172 A 171 Van Arsdale,J 16-JAN-2018
GDP 113 59717 01:00pm-04:00pm A 172 ONLINE Torf,V 15-JAN-2018
GDP 113 59717 - A 172 ONLINE Torf,V 15-JAN-2018
GDP 113 59717 - A 172 ONLINE Torf,V 15-JAN-2018
SPAN 104 63275 10:30am-12:50pm H 303 PE 218 Hernandez,L 16-JAN-2018
ETHS 107 60901 09:35am-10:55am A 160 WCC 121 Carrasco,T 16-JAN-2018
CHST 103 63688 08:00am-09:20am PE 215 WCC 121 Carrasco,T 16-JAN-2018
PSY 125 62269 03:50pm-05:50pm WCC 204 PE 218 McCann,S 16-JAN-2018
ENG 110 59329 08:00am-09:20am TBA WCC 120 Peters,M 22-JAN-2018
FS 101H 63985 11:30am-12:30pm WCC 302 ONLINE Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63985 05:15pm-07:20pm WCC 302 ONLINE Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63985 - WCC 302 ONLINE Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63176 11:30am-12:30pm WCC 302 ONLINE Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63176 05:15pm-07:20pm WCC 302 ONLINE Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63176 - WCC 302 ONLINE Stinson,M 15-JAN-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm EBS 301 EBS 309 Fischer,R 15-JAN-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm EBS 301 EBS 309 Fischer,R 15-JAN-2018
ENG 120 59330 - TBA WCC 120 Peters,M 15-JAN-2018
GEOG 106 61573 02:20pm-03:40pm PS 128 EBS 102 Armstrong,G 15-JAN-2018
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm EBS 301 EBS 309 Fischer,R 15-JAN-2018
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm EBS 301 EBS 309 Fischer,R 15-JAN-2018
ECE NC160 64398 09:15am-10:30am UCSB FSH UCFSH Barker,K 15-JAN-2018
ECE NC160 64398 10:35am-11:30am UCSB FSH UCFSH Barker,K 15-JAN-2018
ECE NC164 64401 09:00am-10:15am UCSB FSH UCFSH Kerwin,B 15-JAN-2018
ECE NC164 64401 10:20am-11:15am UCSB FSH UCFSH Kerwin,B 15-JAN-2018
ECE NC164 64400 09:00am-10:15am UCSB FSH UCFSH Kerwin,B 15-JAN-2018
ECE NC164 64400 10:20am-11:15am UCSB FSH UCFSH Kerwin,B 15-JAN-2018
ECE NC160 64399 09:15am-10:30am UCSB FSH UCFSH Barker,K 15-JAN-2018
ECE NC160 64399 10:35am-11:30am UCSB FSH UCFSH Barker,K 15-JAN-2018
PSY 175 63414 06:00pm-09:05pm H 111 WCC 202 Mangel,K 16-JAN-2018
MATH 041 62078 10:45am-11:50am IDC 106 IDC 111 Moore,B 16-JAN-2018
PE 228 63518 08:00am-09:20am BC 313 A 180 Engebretsen,D 15-JAN-2018
HIST 101 63282 11:10am-12:30pm WCC 104 WCC 103 Wolf,R 15-JAN-2018
ENG 110 60253 03:55pm-05:15pm IDC 223 IDC 222 Senn,S 16-JAN-2018
HM 295 63498 - TBA GDR Bublitz,R 15-JAN-2018
ENG 110 60344 06:00pm-09:05pm IDC 221 WCC 305 Gilmore,T 15-JAN-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am DPHS SBHS Dent,J 15-JAN-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm DPHS SBHS Dent,J 15-JAN-2018
SOC 107 61959 09:35am-10:55am A 160 WCC 121 Carrasco,T 16-JAN-2018
SPAN 160 63273 - ECC 17 H 300 Castillo,D 15-JAN-2018
SPAN 134 63274 - ECC 20 H 300 Gonzalez,A 15-JAN-2018
ERTH 152 54462 03:55pm-05:15pm EBS 102 PS 130 Thomas,S 15-JAN-2018
GEOG 152 59656 03:55pm-05:15pm EBS 102 PS 130 Thomas,S 15-JAN-2018
COMM 121 62542 12:45pm-02:05pm BC 224 BC 101 Mook,M 15-JAN-2018
COMM 141 62651 12:45pm-02:05pm BC 101 BC 224 Kistler,T 15-JAN-2018
COMM 131 60797 08:00am-09:20am BC 101 BC 224 Craighead,B 15-JAN-2018
ENG 173 58006 05:15pm-09:20pm PS 130 WCC 302 O'Brien,J 16-JAN-2018
ENG 173 58006 - PS 130 WCC 302 O'Brien,J 16-JAN-2018
MATH 150 62493 09:35am-11:55am WCC 119 WCC 307 Loftus,J 16-JAN-2018
CA 111 54901 07:00am-09:05am CC 122 ECC 19 Wise,K 15-JAN-2018
JAPN 103 62336 10:00am-12:00pm H 300 H 301 Hata,K 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm PS 214 PS 209 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm PS 209 PS 214 Ghizzoni,S 15-JAN-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm TBA WAKE 04 Eggli,N 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 - TBA WAKE 04 Eggli,N 08-JAN-2018
PHIL 100 55566 09:35am-10:55am EBS 301 A 160 Kramer,C 15-JAN-2018
ANTH 104 63219 08:55am-09:50am LCHS CHS Bisson,G 18-JAN-2018
ANTH 104 63219 09:40am-10:35am LCHS CHS Bisson,G 18-JAN-2018
CA 113 62328 01:30pm-03:00pm TBA SBHS Hardin,D 18-JAN-2018
CA 113 62328 02:05pm-03:00pm TBA SBHS Hardin,D 18-JAN-2018
ENG 120 61800 - WCC 305 IDC 223 Martin,J 15-JAN-2018
SPAN 147 62555 - H 301 H 300 Gonzalez,A 15-JAN-2018
COMM 131 62543 06:00pm-09:05pm BC 101 BC 222 Medel,M 15-JAN-2018
COMM 121 55727 06:00pm-09:05pm BC 222 BC 101 Mueller,S 15-JAN-2018
MUS NC005 64311 09:00am-11:15am SCHOTT 20 SCHOTT 14 Kennedy,D 15-JAN-2018
MUS NC005 64312 09:00am-11:15am SCHOTT 20 SCHOTT 14 Kennedy,D 15-JAN-2018
PRO 290 63289 - DPHS TBA Califano,A 18-JAN-2018
MATH 117 57440 01:00pm-03:05pm ECC 17 WCC 303 Holmes,J 16-JAN-2018
JAPN 102 58084 10:30am-12:50pm ECC 16 WCC 216 Hashimoto,K 15-JAN-2018
PHIL 111 55580 09:35am-10:55am WCC 216 WCC 304 Kramer,C 16-JAN-2018
MATH 130 57295 10:30am-12:50pm ECC 17 WCC 303 Holmes,J 16-JAN-2018
ENG 070 58946 10:30am-12:50pm ECC 16 WCC 216 Russell-Hardin,K 16-JAN-2018
MATH 117 62282 12:45pm-02:50pm ECC 17 WCC 303 Stafford,E 15-JAN-2018
CIS 101 59578 - BC 237 ONLINE Frankel,E 15-JAN-2018
CIS 101 59578 - SCHOTT 05 SCHOTT 22 Frankel,E 16-OCT-2017
FS 295 61144 - ECOC-1 WCC 222 Durling,R 15-JAN-2018
ESL NC000 64076 09:00am-11:15am SCHOTT 29 SCHOTT 28 Corcoran,K 15-JAN-2018
JAPN 101 61125 01:00pm-03:20pm H 308 WCC 120 Hashimoto,K 15-JAN-2018
CNA 102 54753 07:00am-02:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-02:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-01:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-02:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-12:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 09:00am-03:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 12:30pm-02:00pm TBA A 273 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 07:00am-02:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-02:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-01:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-02:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-12:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 09:00am-03:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 12:30pm-02:00pm A 273 A 277 Lehne,M 15-JAN-2018
MATH 120 60403 12:45pm-02:50pm ECC 18 ECC 02 Harasymowycz,M 17-JAN-2018
ECE 102 62261 08:00am-09:20am ECC 20 ONLINE Forthe,D 15-JAN-2018
ECE 102 62261 - ECC 20 ONLINE Forthe,D 15-JAN-2018
ENG NC674 64341 12:30pm-01:35pm SCHOTT 03 SCHOTT 31 Unkefer,D 16-JAN-2018
ENG NC674 64341 01:40pm-02:45pm SCHOTT 03 SCHOTT 31 Unkefer,D 16-JAN-2018
ECE 102 58129 12:45pm-02:05pm ECC 20 ECC 03 Hawkins,D 17-JAN-2018
CS 137 64017 09:35am-11:40am ECC 18 ECC 02 Guebels,N 17-JAN-2018
CS 137 64017 11:45am-02:45pm ECC 18 ECC 02 Guebels,N 17-JAN-2018
ESL 124 54545 10:15am-12:20pm ECC 20 ECC 03 Ter Mate-Martinsen,M 17-JAN-2018
ED 101 55181 11:10am-12:30pm ECC 18 ONLINE Forthe,D 15-JAN-2018
ED 101 55181 - ECC 18 ONLINE Forthe,D 15-JAN-2018
PD 100 63987 05:30pm-06:45pm ECC 20 ONLINE Perez,S 02-MAR-2018
PD 100 63987 - ECC 20 ONLINE Perez,S 02-MAR-2018
CHEM 104 58340 06:00pm-08:05pm EBS 102 PS 209 Levenson,R 19-JAN-2018
CHEM 104 58340 06:00pm-06:50pm EBS 102 PS 209 Levenson,R 19-JAN-2018
CHEM 104 58340 07:00pm-10:05pm EBS 102 PS 209 Levenson,R 19-JAN-2018
ESL NC03C 63164 07:00pm-09:20pm WAKE 17 WAKE 27 Mason,L 19-JAN-2018
COMP NC021 64113 04:00pm-06:15pm WAKE 04 WAKE 05 Croyle,L 26-JAN-2018
COMP NC021 64113 - WAKE 04 WAKE 05 Croyle,L 26-JAN-2018
ESL 130 61550 06:00pm-07:50pm H 308 H 303 Gordon,D 25-JAN-2018
CS 165 64020 12:45pm-02:50pm H 240 H 306 Strenn,S 29-JAN-2018
CS 165 64020 02:55pm-05:55pm H 240 H 306 Strenn,S 29-JAN-2018
PHIL 101H 55575 02:20pm-03:40pm WCC 105 A 217 Bobro,M 30-JAN-2018
PHIL 101H 55575 03:55pm-04:55pm WCC 105 A 217 Bobro,M 30-JAN-2018
PHIL 101 55571 02:20pm-03:40pm WCC 105 A 217 Bobro,M 30-JAN-2018
ESL 131 57197 08:00pm-09:50pm H 219 H 303 Reder,E 30-JAN-2018
ART NC112 64422 01:00pm-02:05pm SCHOTT 22 SCHOTT 23 Luminess,C 18-JAN-2018
ART NC112 64422 02:10pm-04:25pm SCHOTT 22 SCHOTT 23 Luminess,C 18-JAN-2018
ESL 137B 63480 01:00pm-02:05pm H 306 H 219 Cooper,A 18-JAN-2018
FS 108A 58243 09:00am-10:20am LRC 118 SBFF Maestu,N 18-JAN-2018
FS 108A 58243 10:00am-11:20am LRC 118 SBFF Maestu,N 18-JAN-2018
FS 108A 58243 - LRC 118 SBFF Maestu,N 18-JAN-2018
FS 108A 58243 - LRC 118 SBFF Maestu,N 18-JAN-2018
ART NC112 64421 01:00pm-02:05pm SCHOTT 22 SCHOTT 23 Luminess,C 18-JAN-2018
ART NC112 64421 02:10pm-04:25pm SCHOTT 22 SCHOTT 23 Luminess,C 18-JAN-2018
MKT 101 54314 06:00pm-09:05pm BC FORUM IDC 220 Brown,J 18-JAN-2018
CS 123 64014 12:45pm-02:50pm H 240 H 306 Strenn,S 29-JAN-2018
CS 123 64014 02:55pm-05:55pm H 240 H 306 Strenn,S 29-JAN-2018
ESL 134 54561 08:00am-10:05am H 306 H 305 Cooper,A 18-JAN-2018
ENG 111 54659 09:35am-10:55am ECC 19 WCC 120 Peters,M 22-JAN-2018
ESL 134 54562 10:15am-12:20pm H 241 H 307 Ter Mate-Martinsen,M 22-JAN-2018
PHIL 101H 55572 02:20pm-03:40pm WCC 104 WCC 105 Bobro,M 23-JAN-2018
PHIL 101H 55572 03:55pm-04:55pm WCC 104 WCC 105 Bobro,M 23-JAN-2018
ART NC180 64377 08:30am-09:35am SCHOTT 23 SCHOTT 22 Runkle,C 25-JAN-2018
ART NC180 64377 09:40am-11:55am SCHOTT 23 SCHOTT 22 Runkle,C 25-JAN-2018
PSY NC072 64389 06:00pm-07:35pm WAKE 18 WAKE 28 Cooper,T 25-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm WAKE 18 WAKE 28 Cooper,T 25-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm WAKE 18 WAKE 28 Cooper,T 25-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm WAKE 18 WAKE 28 Cooper,T 25-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm WAKE 18 WAKE 28 Cooper,T 25-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm WAKE 18 WAKE 28 Cooper,T 25-JAN-2018
ENG 060 54473 01:00pm-03:20pm IDC 203 WCC 121 Wiley,S 25-JAN-2018
BLST 103 63377 09:35am-10:55am A 214 ECC 19 Brown,J 25-JAN-2018
ART NC180 64376 08:30am-09:35am SCHOTT 23 SCHOTT 22 Runkle,C 25-JAN-2018
ART NC180 64376 09:40am-11:55am SCHOTT 23 SCHOTT 22 Runkle,C 25-JAN-2018
FS 120 64276 10:15am-12:20pm WCC 302 ONLINE Feilden,R 25-JAN-2018
FS 120 64276 - WCC 302 ONLINE Feilden,R 25-JAN-2018
FS 120 64276 - WCC 302 ONLINE Feilden,R 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - OE 184 ONLINE Amidon,E 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - OE 184 ONLINE Amidon,E 25-JAN-2018
CNA 101 54751 07:00am-02:05pm A 162 A 273 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 08:00am-02:00pm A 162 A 273 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 08:00am-12:00pm A 162 A 273 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 08:00am-12:20pm A 162 A 273 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 01:30pm-03:00pm A 162 A 273 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 01:30pm-03:00pm A 162 A 273 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 07:00am-02:05pm TBA A 277 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 08:00am-02:00pm TBA A 277 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 08:00am-12:00pm TBA A 277 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 08:00am-12:20pm TBA A 277 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 01:30pm-03:00pm TBA A 277 Lehne,M 17-JAN-2018
CNA 101 54751 01:30pm-03:00pm TBA A 277 Lehne,M 17-JAN-2018
ENG 120 54699 - IDC 223 IDC 220 Davis,C 09-FEB-2018
ENG 110 58216 03:55pm-05:15pm ECC 19 IDC 220 Davis,C 09-FEB-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm BC 230 BC 302 Smagula,R 09-FEB-2018
PRO NC002 63030 08:30am-04:30pm WAKE 28 WAKE 14 Taylor,S 02-FEB-2018
COMP NC080 63699 08:30am-12:30pm WAKE 04 WAKE 03 Place,C 26-FEB-2018
COMP NC081 63700 08:30am-04:30pm WAKE 04 WAKE 03 Cooper,M 26-FEB-2018
POLS 295 55618 - IDC 351 IDC 353 Eskandari-Qajar,M 28-FEB-2018
BMS 108 63548 11:10am-02:15pm EBS 301 PS 101 Aguilar,P 06-FEB-2018
BMS 108 63548 02:20pm-03:40pm EBS 301 PS 101 Aguilar,P 06-FEB-2018
BMS 108 64097 02:20pm-03:40pm EBS 301 PS 101 Aguilar,P 06-FEB-2018
BMS 108 64097 06:00pm-09:05pm EBS 301 PS 101 Aguilar,P 06-FEB-2018
PSY 100 57453 - IDC 220 ONLINE Morello,J 28-FEB-2018
BMS 108 63549 02:20pm-03:40pm EBS 301 PS 101 Aguilar,P 06-FEB-2018
BMS 108 63549 02:30pm-05:35pm EBS 301 PS 101 Aguilar,P 06-FEB-2018
PHIL 101 60750 06:00pm-09:05pm WCC 117 WCC 216 Bobro,M 06-FEB-2018
COMM 121 57408 08:00am-11:05am BC 224 BC 101 Mook,M 12-MAR-2018
PRO 290 63297 - SMHS SBHS Adams,S 02-MAR-2018
ID 101 57075 06:00pm-09:05pm ECC 16 OE 16 Arias del Cid,A 09-MAR-2018
ID 103 60193 06:00pm-09:05pm ECC 16 OE 12 Beamer,M 09-MAR-2018
PD 100 55354 03:55pm-05:10pm PE 217 ONLINE Perez,S 15-JAN-2018
PD 100 55354 - PE 217 ONLINE Perez,S 15-JAN-2018

DAY / TIME / DATE CHANGES

Course CRN Day/Time From To Instructor Date
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm Van Arsdale,J 16-JAN-2018
GDP 114 62463 - TR 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm Van Arsdale,J 16-JAN-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am M 11:10am-02:15pm W 07:50am-10:55am Miller,P 15-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm M 11:10am-02:15pm W 07:50am-10:55am Miller,P 15-JAN-2018
ENG 120 64425 - TR 12:45pm-02:05pm - Walker,C 15-JAN-2018
MAT 103 54080 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm Jarabo,A 16-JAN-2018
MAT 103 54080 - MW 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm Jarabo,A 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm M 01:00pm-02:05pm M 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm M 01:00pm-02:05pm M 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm M 01:00pm-02:05pm M 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm T 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm T 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am T 09:10am-12:00pm T 08:00am-09:05am Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm T 09:10am-12:00pm T 08:00am-09:05am Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm T 09:10am-12:00pm T 08:00am-09:05am Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am T 08:00am-09:05am T 09:10am-12:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm T 08:00am-09:05am T 09:10am-12:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm T 08:00am-09:05am T 09:10am-12:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm M 02:10pm-05:00pm M 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm M 02:10pm-05:00pm M 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm M 02:10pm-05:00pm M 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm T 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm T 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
DRFT 131 61171 09:00am-12:30pm TR 05:30pm-09:00pm TR 09:00am-12:30pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 131 61171 - TR 05:30pm-09:00pm TR 09:00am-12:30pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm - MW 02:20pm-03:40pm Lehne,M 16-JAN-2018
DRFT 101 60189 05:30pm-09:05pm W 05:30pm-09:35pm T 05:30pm-09:05pm Costea,D 15-JAN-2018
DRFT 101 60189 - W 05:30pm-09:35pm T 05:30pm-09:05pm Costea,D 15-JAN-2018
MAT NC010 63053 09:00am-01:00pm TR 04:00pm-06:00pm S 09:00am-01:00pm Burkhardt,B 11-OCT-2017
BIOL 100 60348 07:50am-10:55am R 02:30pm-05:35pm F 07:50am-10:55am Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 100 60348 11:10am-12:30pm R 02:30pm-05:35pm F 07:50am-10:55am Paddack,M 15-JAN-2018
COMP NC055 63689 03:30pm-05:45pm F 04:00pm-06:00pm F 03:30pm-05:45pm Burkhardt,B 10-OCT-2017
COMP NC055 63689 - F 04:00pm-06:00pm F 03:30pm-05:45pm Burkhardt,B 10-OCT-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm M 01:00pm-03:05pm M 01:00pm-03:15pm Musacchio,D 10-OCT-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm M 01:00pm-03:05pm M 01:00pm-03:15pm Musacchio,D 10-OCT-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm - M 01:00pm-03:15pm Musacchio,D 10-OCT-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm - M 01:00pm-03:15pm Musacchio,D 10-OCT-2017
PHOT NC002 64127 09:00am-11:15am - - Burkhardt,B 08-NOV-2017
PHOT NC002 64127 09:00am-11:15am - - Burkhardt,B 08-NOV-2017
PHOT NC002 64127 - - - Burkhardt,B 08-NOV-2017
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am MW 08:00am-09:20am MW 11:10am-12:30pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm MW 08:00am-09:20am MW 11:10am-12:30pm Miller,P 16-JAN-2018
PHOT NC002 64127 09:00am-11:15am TR 04:00pm-06:15pm MW 09:00am-11:15am Burkhardt,B 08-NOV-2017
PHOT NC002 64127 09:00am-11:15am TR 04:00pm-06:15pm MW 09:00am-11:15am Burkhardt,B 08-NOV-2017
PHOT NC002 64127 - TR 04:00pm-06:15pm MW 09:00am-11:15am Burkhardt,B 08-NOV-2017
ART 141 57097 12:45pm-03:05pm TR 09:35am-11:55am TR 12:45pm-03:05pm Ramos,A 15-JAN-2018
ART 141 57097 - TR 09:35am-11:55am TR 12:45pm-03:05pm Ramos,A 15-JAN-2018
PE 167B 63513 - - - Kofford,T 20-JAN-2018
PE 167B 63513 - - - Kofford,T 20-JAN-2018
HE 101 57329 06:15pm-09:20pm W 06:15pm-09:20pm R 06:15pm-09:20pm Moharram,R 15-JAN-2018
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 114 62463 - - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 113 59717 01:00pm-04:00pm M 01:00pm-04:00pm - Torf,V 15-JAN-2018
GDP 113 59717 - M 01:00pm-04:00pm - Torf,V 15-JAN-2018
GDP 113 59717 - M 01:00pm-04:00pm - Torf,V 15-JAN-2018
DRFT 132 62121 09:00am-12:30pm TR 05:30pm-09:00pm TR 09:00am-12:30pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 132 62121 - TR 05:30pm-09:00pm TR 09:00am-12:30pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm R 06:00pm-06:50pm R 07:00pm-10:05pm Tejada,H 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm R 06:00pm-06:50pm R 07:00pm-10:05pm Tejada,H 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm R 06:00pm-06:50pm R 07:00pm-10:05pm Tejada,H 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 07:50am-09:10am TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 08:30am-09:30am TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 09:30am-02:10pm TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 07:50am-09:10am TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 09:30am-02:10pm TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 11:10am-12:10pm TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm R 07:00pm-10:05pm R 06:00pm-06:50pm Tejada,H 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm R 07:00pm-10:05pm R 06:00pm-06:50pm Tejada,H 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm R 07:00pm-10:05pm R 06:00pm-06:50pm Tejada,H 15-JAN-2018
BIOL 103 54961 07:50am-09:10am TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54961 09:30am-02:10pm TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54961 09:35am-10:35am TR 08:00am-09:20am TR 07:50am-09:10am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 07:50am-09:10am F 09:45am-02:25pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 08:30am-09:30am F 09:45am-02:25pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 09:30am-02:10pm F 09:45am-02:25pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 07:50am-09:10am R 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 09:30am-02:10pm R 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 11:10am-12:10pm R 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
FS 101H 58239 11:30am-12:30pm MW 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 58239 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 58239 - MW 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm Stinson,M 16-JAN-2018
ANTH 101 63473 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Sanders,M 15-JAN-2018
FS 101H 63985 11:30am-12:30pm W 05:15pm-07:30pm W 05:15pm-07:20pm Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63985 05:15pm-07:20pm W 05:15pm-07:30pm W 05:15pm-07:20pm Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63985 - W 05:15pm-07:30pm W 05:15pm-07:20pm Stinson,M 15-JAN-2018
ANTH 113 55663 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Sanders,M 16-JAN-2018
FS 101H 63176 11:30am-12:30pm M 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 63176 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 63176 - M 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm Stinson,M 16-JAN-2018
ANTH 101L 64147 02:20pm-05:20pm TR 12:45pm-02:05pm W 02:20pm-05:20pm Eisentraut,P 15-JAN-2018
FS 101H 63176 11:30am-12:30pm W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63176 05:15pm-07:20pm W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 63176 - W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm MW 04:15pm-05:35pm R 06:00pm-09:05pm Fischer,R 15-JAN-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm MW 04:15pm-05:35pm R 06:00pm-09:05pm Fischer,R 15-JAN-2018
FS 101H 59821 11:30am-12:30pm MW 03:00pm-05:00pm MW 03:00pm-05:05pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 59821 03:00pm-05:05pm MW 03:00pm-05:00pm MW 03:00pm-05:05pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 59821 - MW 03:00pm-05:00pm MW 03:00pm-05:05pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101H 58239 11:30am-12:30pm W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 58239 12:45pm-02:50pm W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 58239 - W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 59821 11:30am-12:30pm W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 59821 03:00pm-05:05pm W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101H 59821 - W 11:30am-12:30pm - Stinson,M 15-JAN-2018
ART 170 54262 03:30pm-05:50pm - - Ramos,A 15-JAN-2018
ART 170 54262 - - - Ramos,A 15-JAN-2018
ART 141 57097 12:45pm-03:05pm - - Ramos,A 15-JAN-2018
ART 141 57097 - - - Ramos,A 15-JAN-2018
ART 170 54262 03:30pm-05:50pm TR 03:00pm-05:20pm TR 03:30pm-05:50pm Ramos,A 15-JAN-2018
ART 170 54262 - TR 03:00pm-05:20pm TR 03:30pm-05:50pm Ramos,A 15-JAN-2018
CA NC014 63704 03:00pm-05:00pm - - Hobbins,J 17-JAN-2018
CA NC014 63704 - - - Hobbins,J 17-JAN-2018
CA NC013 63701 03:00pm-05:00pm - - Hobbins,J 17-JAN-2018
CA NC013 63701 - - - Hobbins,J 17-JAN-2018
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm MW 04:15pm-05:35pm R 06:00pm-09:05pm Fischer,R 15-JAN-2018
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm MW 04:15pm-05:35pm R 06:00pm-09:05pm Fischer,R 15-JAN-2018
BMS 108 59703 04:15pm-05:35pm MW 04:15pm-05:35pm MW 04:15pm-05:35pm Rose,H 16-JAN-2018
BMS 108 59703 06:00pm-09:05pm MW 04:15pm-05:35pm MW 04:15pm-05:35pm Rose,H 16-JAN-2018
BMS 108 59703 04:15pm-05:35pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Rose,H 16-JAN-2018
BMS 108 59703 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Rose,H 16-JAN-2018
PSY 175 63414 06:00pm-09:05pm TR 02:20pm-03:40pm M 06:00pm-09:05pm Mangel,K 16-JAN-2018
ENG 088 63426 09:00am-10:15am TR 10:30am-12:45pm TR 10:30am-12:45pm Cruse,A 15-JAN-2018
ENG 088 63426 10:30am-12:45pm TR 10:30am-12:45pm TR 10:30am-12:45pm Cruse,A 15-JAN-2018
PE 228 63518 08:00am-09:20am R 08:00am-11:00am TR 08:00am-09:20am Engebretsen,D 15-JAN-2018
COMP NC024 63674 09:00am-02:00pm T 09:00am-02:00pm F 09:00am-02:00pm Eggli,N 08-NOV-2017
COMP NC024 63674 - T 09:00am-02:00pm F 09:00am-02:00pm Eggli,N 08-NOV-2017
COMP NC024 63674 09:00am-02:00pm - - Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC024 63674 - - - Eggli,N 17-JAN-2018
CT 290 56106 04:45pm-05:45pm T 04:45pm-05:45pm M 04:45pm-05:45pm Foster,P 16-JAN-2018
CT 290 56106 - T 04:45pm-05:45pm M 04:45pm-05:45pm Foster,P 16-JAN-2018
CT 290 56109 04:45pm-05:45pm T 04:45pm-05:45pm M 04:45pm-05:45pm Foster,P 16-JAN-2018
CT 290 56109 - T 04:45pm-05:45pm M 04:45pm-05:45pm Foster,P 16-JAN-2018
CT 290 56108 04:45pm-05:45pm T 04:45pm-05:45pm M 04:45pm-05:45pm Foster,P 16-JAN-2018
CT 290 56108 - T 04:45pm-05:45pm M 04:45pm-05:45pm Foster,P 16-JAN-2018
COMP NC022 64114 04:00pm-06:15pm MW 04:00pm-06:15pm M 04:00pm-06:15pm Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC022 64114 04:00pm-06:15pm MW 04:00pm-06:15pm M 04:00pm-06:15pm Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC022 64114 - MW 04:00pm-06:15pm M 04:00pm-06:15pm Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC022 64114 04:00pm-06:15pm - - Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC022 64114 04:00pm-06:15pm - - Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC022 64114 - - - Eggli,N 17-JAN-2018
HSEN 001B 62725 - MTWR - MTWR - Messer,M 16-JAN-2018
HSEN 001B 62725 - MTWR - MTWR - Messer,M 16-JAN-2018
CNEE NC070 63709 09:00am-02:00pm - - Eggli,N 06-DEC-2017
CNEE NC070 63709 - - - Eggli,N 06-DEC-2017
CNEE NC070 64101 05:30pm-06:30pm - - Cornejo,G 06-DEC-2017
CNEE NC070 64101 05:30pm-06:30pm - - Cornejo,G 06-DEC-2017
CNEE NC070 64101 - - - Cornejo,G 06-DEC-2017
COMP NC031 64116 04:00pm-06:15pm - - Musacchio,D 06-DEC-2017
COMP NC031 64116 - - - Musacchio,D 06-DEC-2017
PE 147B 55382 - - - Walker,J 15-JAN-2018
PE 147B 55382 - - - Walker,J 15-JAN-2018
ERTH 232B 61688 - - - Dinklage,W 17-JAN-2018
ERTH 232B 61688 - - - Dinklage,W 17-JAN-2018
PHOT NC001 63080 04:00pm-06:15pm - - Place,C 06-DEC-2017
PHOT NC001 63080 - - - Place,C 06-DEC-2017
CT 104 63168 10:15am-11:10am - W 11:15am-12:45pm Chadwick,C 18-JAN-2018
CT 104 63168 11:15am-12:45pm - W 11:15am-12:45pm Chadwick,C 18-JAN-2018
MUS 285 63527 - - - Ybarra,A 15-JAN-2018
MUS 285 63527 - - - Ybarra,A 15-JAN-2018
GDP 110 64066 08:00am-10:20am - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 110 64066 - - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
COMP NC071 64123 05:30pm-07:35pm - - Cornejo,G 19-DEC-2017
COMP NC071 64123 - - - Cornejo,G 19-DEC-2017
ERTH 132 54450 - - - Mendes,S 17-JAN-2018
ERTH 132 54450 - - - Mendes,S 17-JAN-2018
CNEE 112 56065 06:00pm-09:50pm - - Cardenas,A 15-JAN-2018
CNEE 112 56065 - - - Cardenas,A 15-JAN-2018
PE 282 61948 - - - Hodges,M 17-JAN-2018
PE 282 61948 - - - Hodges,M 17-JAN-2018
EH NC002 63210 04:30pm-06:45pm - - Carmona,O 23-JAN-2018
EH NC002 63210 - - - Carmona,O 23-JAN-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm - - Eggli,N 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 - - - Eggli,N 08-JAN-2018
PE 147A 63845 - - - Roth,B 15-JAN-2018
PE 147A 63845 - - - Roth,B 15-JAN-2018
EH NC001 64105 04:30pm-06:45pm - - Carmona,O 22-JAN-2018
EH NC001 64105 - - - Carmona,O 22-JAN-2018
GDP NC010 64126 06:45pm-08:50pm - - Dempsay Skiles,S 06-DEC-2017
GDP NC010 64126 - - - Dempsay Skiles,S 06-DEC-2017
MUS 186 62194 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 186 62194 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
EH NC002 63209 04:30pm-06:45pm - - Carmona,O 06-DEC-2017
EH NC002 63209 - - - Carmona,O 06-DEC-2017
PE 147A 63503 - - - Santella,S 15-JAN-2018
PE 147A 63503 - - - Santella,S 15-JAN-2018
ERTH 132 54451 - - - Meyer,J 17-JAN-2018
ERTH 132 54451 - - - Meyer,J 17-JAN-2018
PE 147B 55380 - - - Newton,J 15-JAN-2018
PE 147B 55380 - - - Newton,J 15-JAN-2018
PE 147B 55381 - - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 147B 55381 - - - Melendez,C 15-JAN-2018
MUS 186 62191 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 186 62191 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
PE 147B 62241 08:00am-09:05am - - Calisto,C 15-JAN-2018
PE 147B 62241 - - - Calisto,C 15-JAN-2018
PE 157 62390 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 157 62390 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
MAT 145 64006 03:30pm-05:50pm - - Cheng,W 15-JAN-2018
MAT 145 64006 - - - Cheng,W 15-JAN-2018
EH NC001 64104 04:30pm-06:45pm - - Carmona,O 06-DEC-2017
EH NC001 64104 - - - Carmona,O 06-DEC-2017
COMP NC041 64121 06:30pm-08:50pm - - Eggli,N 27-FEB-2018
COMP NC041 64121 - - - Eggli,N 27-FEB-2018
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm - - Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm - - Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC050 64122 - - - Eggli,N 17-JAN-2018
PE 195 55474 - - - Ekola,D 15-JAN-2018
PE 195 55474 - - - Ekola,D 15-JAN-2018
PE 147B 62257 06:55am-08:00am - - Murphy,D 15-JAN-2018
PE 147B 62257 - - - Murphy,D 15-JAN-2018
PE 147B 62349 - - - Bosio,J 15-JAN-2018
PE 147B 62349 - - - Bosio,J 15-JAN-2018
PE 260 62629 - - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 260 62629 - - - Kofford,T 15-JAN-2018
CT 104 63168 10:15am-11:10am R 11:15am-12:45pm MTF 10:15am-11:10am Chadwick,C 18-JAN-2018
CT 104 63168 11:15am-12:45pm R 11:15am-12:45pm MTF 10:15am-11:10am Chadwick,C 18-JAN-2018
CT 114 63170 01:30pm-03:00pm W 01:30pm-03:00pm R 01:30pm-03:00pm Mollkoy,C 22-MAR-2018
CT 114 63170 02:05pm-03:00pm W 01:30pm-03:00pm R 01:30pm-03:00pm Mollkoy,C 22-MAR-2018
MUS 285 63528 - - - Lowi,R 15-JAN-2018
MUS 285 63528 - - - Lowi,R 15-JAN-2018
MUS 286 63882 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 286 63882 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
COMP NC021 64113 04:00pm-06:15pm - - Croyle,L 06-DEC-2017
COMP NC021 64113 - - - Croyle,L 06-DEC-2017
GDP 111 61786 08:00am-08:55am MTF 08:00am-08:55am W 08:45am-10:15am McKee,N 25-APR-2018
GDP 111 61786 08:45am-10:15am MTF 08:00am-08:55am W 08:45am-10:15am McKee,N 25-APR-2018
FP 114 61243 08:00am-08:55am MTF 08:00am-08:55am MTF 08:00am-08:55am Stutzman,J 22-FEB-2018
FP 114 61243 08:45am-10:15am MTF 08:00am-08:55am MTF 08:00am-08:55am Stutzman,J 22-FEB-2018
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm W 01:30pm-03:00pm W 01:30pm-03:00pm De Phillipo,D 18-JAN-2018
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm W 01:30pm-03:00pm W 01:30pm-03:00pm De Phillipo,D 18-JAN-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am MTF 10:15am-11:15am W 11:25am-12:50pm Dent,J 19-APR-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm MTF 10:15am-11:15am W 11:25am-12:50pm Dent,J 19-APR-2018
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm MTF 01:00pm-01:55pm MTF 01:00pm-01:55pm De Phillipo,D 18-JAN-2018
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm MTF 01:00pm-01:55pm MTF 01:00pm-01:55pm De Phillipo,D 18-JAN-2018
FP 276 62278 08:45am-10:15am R 11:15am-12:45pm MTF 09:05am-10:00am Stutzman,J 11-APR-2018
FP 276 62278 09:05am-10:00am R 11:15am-12:45pm MTF 09:05am-10:00am Stutzman,J 11-APR-2018
GDP 111 61786 08:00am-08:55am R 08:45am-10:15am MTF 08:00am-08:55am McKee,N 22-FEB-2018
GDP 111 61786 08:45am-10:15am R 08:45am-10:15am MTF 08:00am-08:55am McKee,N 22-FEB-2018
FP 114 61243 08:00am-08:55am W 08:45am-10:15am W 08:45am-10:15am Stutzman,J 22-FEB-2018
FP 114 61243 08:45am-10:15am W 08:45am-10:15am W 08:45am-10:15am Stutzman,J 22-FEB-2018
FP 276 62278 08:45am-10:15am MTF 08:05am-08:55am R 08:45am-10:15am Stutzman,J 20-FEB-2018
FP 276 62278 09:05am-10:00am MTF 08:05am-08:55am R 08:45am-10:15am Stutzman,J 20-FEB-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am W 11:25am-12:50pm MTF 10:15am-11:15am Dent,J 22-FEB-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm W 11:25am-12:50pm MTF 10:15am-11:15am Dent,J 22-FEB-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm W 01:00pm-03:00pm MTF 01:00pm-01:55pm Pathirana,D 06-FEB-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm W 01:00pm-03:00pm MTF 01:00pm-01:55pm Pathirana,D 06-FEB-2018
SPAN 160 63273 - TR 10:30am-12:15pm - Castillo,D 15-JAN-2018
SPAN 134 63274 - TR 10:30am-11:50am - Gonzalez,A 15-JAN-2018
MAT 131 63856 08:45am-10:15am R 08:45am-10:15am MTF 09:05am-10:00am McKee,N 22-FEB-2018
MAT 131 63856 09:05am-10:00am R 08:45am-10:15am MTF 09:05am-10:00am McKee,N 22-FEB-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm MTF 01:00pm-01:55pm W 01:30pm-03:00pm Pathirana,D 19-APR-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm MTF 01:00pm-01:55pm W 01:30pm-03:00pm Pathirana,D 19-APR-2018
MATH 114 63917 01:00pm-01:55pm R 08:55am-10:25am W 01:30pm-03:00pm Griffeth,J 18-JAN-2018
MATH 114 63917 01:30pm-03:00pm R 08:55am-10:25am W 01:30pm-03:00pm Griffeth,J 18-JAN-2018
CA 224 54927 06:50am-12:50pm MTWRF 06:50am-01:10pm MWRF 06:50am-01:10pm Rapp,S 17-NOV-2017
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm - - Eggli,N 20-NOV-2017
COMP NC063 63694 - - - Eggli,N 20-NOV-2017
COMP NC032 64117 04:00pm-06:15pm - - Musacchio,D 20-NOV-2017
COMP NC032 64117 - - - Musacchio,D 20-NOV-2017
CT NC135 64410 06:00pm-09:10pm W 06:00pm-09:10pm T 06:00pm-09:10pm Bennett,T 15-JAN-2018
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm - - Musacchio,D 20-NOV-2017
COMP NC030 64148 - - - Musacchio,D 20-NOV-2017
COMP NC035 64118 01:00pm-03:15pm - - Musacchio,D 20-NOV-2017
COMP NC035 64118 - - - Musacchio,D 20-NOV-2017
MAT NC003 64129 09:00am-11:15am - - Musacchio,D 20-NOV-2017
MAT NC003 64129 - - - Musacchio,D 20-NOV-2017
BIOL 100 60348 07:50am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 11:10am-12:30pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 100 60348 11:10am-12:30pm TR 09:35am-10:55am TR 11:10am-12:30pm Paddack,M 15-JAN-2018
AUTO 110 54039 01:00pm-03:05pm M 01:00pm-03:05pm M 01:00pm-03:05pm Brainerd,D 16-JAN-2018
AUTO 110 54039 01:00pm-04:00pm M 01:00pm-03:05pm M 01:00pm-03:05pm Brainerd,D 16-JAN-2018
ENG 173 58006 05:15pm-09:20pm M 05:15pm-09:20pm M 05:15pm-09:20pm O'Brien,J 16-JAN-2018
ENG 173 58006 - M 05:15pm-09:20pm M 05:15pm-09:20pm O'Brien,J 16-JAN-2018
PE 147B 62625 - - - Klein,K 15-JAN-2018
PE 147B 62625 - - - Klein,K 15-JAN-2018
PE 147B 62625 - MTWRF - MTWRF - Klein,K 15-JAN-2018
PE 147B 62625 - MTWRF - MTWRF - Klein,K 15-JAN-2018
JAPN 103 62336 10:00am-12:00pm - F 10:00am-12:00pm Hata,K 15-JAN-2018
ART NC106 64325 08:30am-09:35am T 09:40am-11:55am R 09:40am-11:55am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64325 09:40am-11:55am T 09:40am-11:55am R 09:40am-11:55am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64326 08:30am-09:35am T 08:30am-09:35am R 08:30am-09:35am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64326 09:40am-11:55am T 08:30am-09:35am R 08:30am-09:35am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64326 08:30am-09:35am T 09:40am-11:55am R 09:40am-11:55am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64326 09:40am-11:55am T 09:40am-11:55am R 09:40am-11:55am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64325 08:30am-09:35am T 08:30am-09:35am R 08:30am-09:35am Runkle,C 15-JAN-2018
ART NC106 64325 09:40am-11:55am T 08:30am-09:35am R 08:30am-09:35am Runkle,C 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm W 02:10pm-05:00pm W 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm W 02:10pm-05:00pm W 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm W 02:10pm-05:00pm W 01:00pm-02:05pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm W 01:00pm-02:05pm W 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm W 01:00pm-02:05pm W 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm W 01:00pm-02:05pm W 02:10pm-05:00pm Ghizzoni,S 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm R 02:10pm-05:00pm R 01:00pm-02:05pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm R 02:10pm-05:00pm R 01:00pm-02:05pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm R 02:10pm-05:00pm R 01:00pm-02:05pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm R 01:00pm-02:05pm R 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm R 01:00pm-02:05pm R 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm R 01:00pm-02:05pm R 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm T 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm T 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm F 01:00pm-03:15pm T 01:00pm-03:15pm Eggli,N 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 - F 01:00pm-03:15pm T 01:00pm-03:15pm Eggli,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm T 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm T 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm T 02:10pm-05:00pm T 01:00pm-02:05pm Bullock,E 15-JAN-2018
ANTH 104 63221 01:00pm-01:55pm R 11:15am-12:45pm W 01:30pm-03:00pm Harris,S 22-MAR-2018
ANTH 104 63221 01:30pm-03:00pm R 11:15am-12:45pm W 01:30pm-03:00pm Harris,S 22-MAR-2018
ANTH 104 63219 08:55am-09:50am MWF 12:55pm-01:45pm M 09:40am-10:35am Bisson,G 18-JAN-2018
ANTH 104 63219 09:40am-10:35am MWF 12:55pm-01:45pm M 09:40am-10:35am Bisson,G 18-JAN-2018
CA 113 62328 01:30pm-03:00pm T 02:30pm-04:30pm MTF 02:05pm-03:00pm Hardin,D 18-JAN-2018
CA 113 62328 02:05pm-03:00pm T 02:30pm-04:30pm MTF 02:05pm-03:00pm Hardin,D 18-JAN-2018
ENG 111 62273 08:00am-08:55am W 08:45am-10:15am W 08:45am-10:15am Greig,A 18-JAN-2018
ENG 111 62273 08:45am-10:15am W 08:45am-10:15am W 08:45am-10:15am Greig,A 18-JAN-2018
ART NC585 64158 09:30am-10:45am W 09:00am-10:15am R 09:30am-10:45am Hansen,R 15-JAN-2018
ART NC585 64159 09:30am-10:45am W 09:00am-10:15am R 09:30am-10:45am Hansen,R 15-JAN-2018
ENG 111 62276 08:55am-10:25am R 11:15am-12:50pm MTF 09:05am-10:00am Mason,M 18-JAN-2018
ENG 111 62276 09:05am-10:00am R 11:15am-12:50pm MTF 09:05am-10:00am Mason,M 18-JAN-2018
COMP NC071 64123 05:30pm-07:35pm M 05:30pm-07:35pm M 05:30pm-07:35pm Cornejo,G 19-DEC-2017
COMP NC071 64123 - M 05:30pm-07:35pm M 05:30pm-07:35pm Cornejo,G 19-DEC-2017
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm R 06:30pm-08:45pm M 04:00pm-06:15pm Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm R 06:30pm-08:45pm M 04:00pm-06:15pm Eggli,N 17-JAN-2018
COMP NC050 64122 - R 06:30pm-08:45pm M 04:00pm-06:15pm Eggli,N 17-JAN-2018
PRO NC013 64093 08:30am-04:30pm T 08:30am-04:30pm R 08:30am-04:30pm Backelin,P 21-DEC-2017
MAT 131 63856 08:45am-10:15am MTF 09:05am-10:00am R 08:45am-10:15am McKee,N 22-FEB-2018
MAT 131 63856 09:05am-10:00am MTF 09:05am-10:00am R 08:45am-10:15am McKee,N 22-FEB-2018
SPAN 147 62555 - MW 10:30am-12:50pm - Gonzalez,A 15-JAN-2018
AUTO 110 63833 09:40am-11:00am R 10:30am-11:45am MTWF 09:40am-11:00am Vega,A 20-FEB-2018
AUTO 110 63833 10:30am-11:45am R 10:30am-11:45am MTWF 09:40am-11:00am Vega,A 20-FEB-2018
PRO 138D 60377 11:25am-12:20pm R 11:15am-12:50pm R 11:25am-12:50pm Slotnick-Lastrico,B 18-JAN-2018
PRO 138D 60377 11:25am-12:50pm R 11:15am-12:50pm R 11:25am-12:50pm Slotnick-Lastrico,B 18-JAN-2018
PRO 138D 60379 08:55am-09:50am TWRF 08:55am-09:50am - Bryant,A 29-NOV-2017
PRO 138D 60379 09:40am-10:35am TWRF 08:55am-09:50am - Bryant,A 29-NOV-2017
AUTO 110 63833 09:40am-11:00am MTWF 09:40am-11:00am R 10:30am-11:45am Vega,A 20-FEB-2018
AUTO 110 63833 10:30am-11:45am MTWF 09:40am-11:00am R 10:30am-11:45am Vega,A 20-FEB-2018
PRO 138D 62302 11:25am-12:20pm R 08:55am-10:25am R 11:25am-12:50pm Choi,D 18-JAN-2018
PRO 138D 62302 11:25am-12:50pm R 08:55am-10:25am R 11:25am-12:50pm Choi,D 18-JAN-2018
PRO 138D 60390 01:30pm-03:00pm MTF 08:00am-08:55am MTF 02:05pm-03:00pm Slotnick-Lastrico,B 18-JAN-2018
PRO 138D 60390 02:05pm-03:00pm MTF 08:00am-08:55am MTF 02:05pm-03:00pm Slotnick-Lastrico,B 18-JAN-2018
MUS 186 63525 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 186 63525 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 186 62184 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 186 62184 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 186 62185 - - - Ryals,K 15-JAN-2018
MUS 186 62185 - - - Ryals,K 15-JAN-2018
ERTH 132 54452 - - - O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - - - O'Connor,E 17-JAN-2018
PE 128 56135 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 128 56135 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
NURS 169 59716 - - - Schermer,C 15-JAN-2018
NURS 169 59716 - - - Schermer,C 15-JAN-2018
ECON 102 60773 01:00pm-01:55pm R 08:55am-10:25am W 01:30pm-03:00pm Lewin,R 18-JAN-2018
ECON 102 60773 01:30pm-03:00pm R 08:55am-10:25am W 01:30pm-03:00pm Lewin,R 18-JAN-2018
MUS 186 62189 - - - Heidner,E 15-JAN-2018
MUS 186 62189 - - - Heidner,E 15-JAN-2018
CT 114 63170 01:30pm-03:00pm MTF 01:00pm-01:55pm MTF 02:05pm-03:00pm Mollkoy,C 22-MAR-2018
CT 114 63170 02:05pm-03:00pm MTF 01:00pm-01:55pm MTF 02:05pm-03:00pm Mollkoy,C 22-MAR-2018
COMP NC023 63671 09:00am-11:15am - - Eggli,N 06-DEC-2017
COMP NC023 63671 - - - Eggli,N 06-DEC-2017
ERTH 232A 61687 - - - Dinklage,W 17-JAN-2018
ERTH 232A 61687 - - - Dinklage,W 17-JAN-2018
PE 147B 62256 06:55am-08:00am - - Murphy,D 15-JAN-2018
PE 147B 62256 - - - Murphy,D 15-JAN-2018
MUS 186 63526 - - - Campos,D 15-JAN-2018
MUS 186 63526 - - - Campos,D 15-JAN-2018
MUS 285 63529 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 285 63529 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
GDP NC005 63721 09:00am-02:00pm - - Musacchio,D 06-DEC-2017
GDP NC005 63721 - - - Musacchio,D 06-DEC-2017
PE 128 55423 - - - Almlie,K 15-JAN-2018
PE 128 55423 - - - Almlie,K 15-JAN-2018
EH 290 57080 04:05pm-06:10pm - - Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57080 - - - Gonella,M 15-JAN-2018
PE 147B 60691 - - - McBride,C 15-JAN-2018
PE 147B 60691 - - - McBride,C 15-JAN-2018
PE 147A 63499 - - - De Alba,C 15-JAN-2018
PE 147A 63499 - - - De Alba,C 15-JAN-2018
PE 147A 63500 - - - Gutierrez,M 15-JAN-2018
PE 147A 63500 - - - Gutierrez,M 15-JAN-2018
FR 103 60221 - TR 01:00pm-03:20pm - Gardinali,L 15-JAN-2018
ITAL 103 62321 - MW 06:00pm-08:20pm - Gardinali,L 15-JAN-2018
COMP NC031 64116 04:00pm-06:15pm MW 04:00pm-06:00pm MW 04:00pm-06:15pm Musacchio,D 12-JAN-2018
COMP NC031 64116 - MW 04:00pm-06:00pm MW 04:00pm-06:15pm Musacchio,D 12-JAN-2018
CIS 101 59578 - T 05:30pm-07:35pm - Frankel,E 15-JAN-2018
CIS 101 59578 - R 09:55am-12:15pm R 09:55am-12:15pm Frankel,E 16-OCT-2017
CS 133 60131 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm Newcomb,S 15-JAN-2018
CS 133 60131 07:10pm-10:00pm R 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm Newcomb,S 15-JAN-2018
CHEM 101 60202 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 60202 02:15pm-05:20pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
ART 121 60623 04:30pm-06:50pm MW 04:30pm-06:50pm MW 04:30pm-06:50pm Washburn,S 16-JAN-2018
ART 121 60623 - MW 04:30pm-06:50pm MW 04:30pm-06:50pm Washburn,S 16-JAN-2018
FP 207 60715 05:00pm-10:05pm - - Bieber,C 15-JAN-2018
FP 207 60715 - - - Bieber,C 15-JAN-2018
ART 133 60955 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 133 60955 - F 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm Kozaki,G 15-JAN-2018
CHEM 101 61101 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 61101 09:30am-12:35pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
DRFT 131 61171 09:00am-12:30pm - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 131 61171 - - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
PE 176A 61376 09:35am-10:55am - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176A 61376 - - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 106B 61412 11:10am-12:30pm - - Gutierrez,M 15-JAN-2018
PE 106B 61412 - - - Gutierrez,M 15-JAN-2018
PE 121A 61444 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121A 61444 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Hodges,M 15-JAN-2018
PE 163 61541 - - - Erdman,D 15-JAN-2018
PE 163 61541 - - - Erdman,D 15-JAN-2018
PHYS 123 61610 10:30am-12:35pm R 02:15pm-05:15pm R 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61610 02:15pm-05:15pm R 02:15pm-05:15pm R 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
MAT 121 61617 10:30am-12:50pm TR 10:30am-12:50pm TR 10:30am-12:50pm Jarabo,A 15-JAN-2018
MAT 121 61617 - TR 10:30am-12:50pm TR 10:30am-12:50pm Jarabo,A 15-JAN-2018
BOT 100 61764 11:10am-12:30pm T 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm Kay,M 15-JAN-2018
BOT 100 61764 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm Kay,M 15-JAN-2018
CNEE 110 62068 - - - El-Soussi,M 15-JAN-2018
CNEE 110 62068 - - - El-Soussi,M 15-JAN-2018
PE 112B 62171 08:00am-09:20am - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 112B 62171 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 112A 62172 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 112A 62172 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 109A 62456 09:35am-10:55am - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 109A 62456 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 101A 62457 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Steuart,T 16-JAN-2018
PE 101A 62457 - MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Steuart,T 16-JAN-2018
CS 105 62498 05:00pm-07:05pm R 07:10pm-10:00pm R 07:10pm-10:00pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 105 62498 07:10pm-10:00pm R 07:10pm-10:00pm R 07:10pm-10:00pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 105 62499 09:30am-12:30pm R 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 105 62499 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 106 62502 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 106 62502 02:55pm-05:55pm R 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 106 62503 11:10am-01:15pm W 01:20pm-04:20pm W 01:20pm-04:20pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 106 62503 01:20pm-04:20pm W 01:20pm-04:20pm W 01:20pm-04:20pm Strenn,S 15-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Burnell,K 15-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Burnell,K 15-JAN-2018
MUS 286 62613 - - - Smith,E 15-JAN-2018
MUS 286 62613 - - - Smith,E 15-JAN-2018
PE 101A 62623 08:00am-09:20am - - Steuart,T 15-JAN-2018
PE 101A 62623 - - - Steuart,T 15-JAN-2018
PE 134C 62624 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Saenger,S 16-JAN-2018
PE 134C 62624 - MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Saenger,S 16-JAN-2018
PE 145A 62652 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
PE 145A 62652 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
BMS 127 63217 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 63217 02:30pm-05:35pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 108 63549 02:20pm-03:40pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Aguilar,P 15-JAN-2018
BMS 108 63549 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Aguilar,P 15-JAN-2018
CS 104 64012 11:10am-01:15pm M 01:20pm-04:20pm M 01:20pm-04:20pm Guebels,N 16-JAN-2018
CS 104 64012 01:20pm-04:20pm M 01:20pm-04:20pm M 01:20pm-04:20pm Guebels,N 16-JAN-2018
GDP 110 64066 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 110 64066 - TR 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am Van Arsdale,J 15-JAN-2018
PSY NC097 64385 09:00am-10:05am T 09:00am-10:05am T 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC097 64385 10:10am-11:45am T 09:00am-10:05am T 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC097 64385 09:00am-10:05am T 10:10am-11:45am T 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC097 64385 10:10am-11:45am T 10:10am-11:45am T 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC003 64407 09:00am-10:05am W 09:00am-10:05am W 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC003 64407 10:10am-11:45am W 09:00am-10:05am W 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
ART 140 54251 12:45pm-03:05pm TR 12:45pm-03:05pm TR 12:45pm-03:05pm Baratta,C 15-JAN-2018
ART 140 54251 - TR 12:45pm-03:05pm TR 12:45pm-03:05pm Baratta,C 15-JAN-2018
ART 140 54251 12:45pm-03:05pm - - Baratta,C 15-JAN-2018
ART 140 54251 - - - Baratta,C 15-JAN-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm W 02:10pm-05:00pm W 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm W 02:10pm-05:00pm W 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm W 02:10pm-05:00pm W 02:10pm-05:00pm Bullock,E 15-JAN-2018
BIOL 100 54946 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 100 54946 02:30pm-05:35pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 102 54957 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 102 54957 02:30pm-05:35pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 125 54973 12:45pm-02:05pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54973 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Paddack,M 15-JAN-2018
BMS 100 54991 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Saito,P 16-JAN-2018
BMS 100 54991 02:30pm-05:35pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Saito,P 16-JAN-2018
BMS 108 55003 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Tanowitz,B 16-JAN-2018
BMS 108 55003 02:30pm-05:35pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Tanowitz,B 16-JAN-2018
PE 132B 55426 11:00am-12:00pm - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 132B 55426 - - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 137 55432 11:10am-12:30pm - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 137 55432 - - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 139 55435 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Lewis,B 15-JAN-2018
PE 139 55435 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Lewis,B 15-JAN-2018
PE 139 55435 09:35am-10:55am - - Lewis,B 15-JAN-2018
PE 139 55435 - - - Lewis,B 15-JAN-2018
PE 144B 55442 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 144B 55442 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moropoulos,C 15-JAN-2018
ENGR 105 55495 02:15pm-05:20pm - - Arnold,N 15-JAN-2018
ENGR 105 55495 - - - Arnold,N 15-JAN-2018
PHYS 121 55513 08:00am-10:05am M 02:15pm-05:15pm M 02:15pm-05:15pm Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 55513 02:15pm-05:15pm M 02:15pm-05:15pm M 02:15pm-05:15pm Young,M 16-JAN-2018
PHIL 101H 55572 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm R 03:55pm-04:55pm Bobro,M 23-JAN-2018
PHIL 101H 55572 03:55pm-04:55pm MW 02:20pm-03:40pm R 03:55pm-04:55pm Bobro,M 23-JAN-2018
PHIL 101H 55575 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm Bobro,M 30-JAN-2018
PHIL 101H 55575 03:55pm-04:55pm TR 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm Bobro,M 30-JAN-2018
TA 112 55771 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Laris,K 15-JAN-2018
TA 112 55771 - TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Laris,K 15-JAN-2018
TA 131 55774 09:35am-11:55am - - Shaw,P 15-JAN-2018
TA 131 55774 - - - Shaw,P 15-JAN-2018
FP 114 55828 05:00pm-10:05pm M 05:00pm-10:05pm M 05:00pm-10:05pm Davega,S 16-JAN-2018
FP 114 55828 - M 05:00pm-10:05pm M 05:00pm-10:05pm Davega,S 16-JAN-2018
FS 173 55831 05:15pm-09:20pm M 05:15pm-09:20pm M 05:15pm-09:20pm O'Brien,J 18-JAN-2018
FS 173 55831 - M 05:15pm-09:20pm M 05:15pm-09:20pm O'Brien,J 18-JAN-2018
FP 214 55841 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Bieber,C 16-JAN-2018
FP 214 55841 - MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Bieber,C 16-JAN-2018
FS 101 55844 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101 55844 - MW 12:45pm-02:50pm MW 12:45pm-02:50pm Stinson,M 16-JAN-2018
CNEE 112 56065 06:00pm-09:50pm T 06:00pm-09:50pm T 06:00pm-09:50pm Cardenas,A 15-JAN-2018
CNEE 112 56065 - T 06:00pm-09:50pm T 06:00pm-09:50pm Cardenas,A 15-JAN-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-09:50pm W 06:00pm-08:45pm W 06:00pm-08:45pm Cardenas,A 15-JAN-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-08:45pm W 06:00pm-08:45pm W 06:00pm-08:45pm Cardenas,A 15-JAN-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-09:50pm M 06:00pm-09:50pm M 06:00pm-09:50pm Cardenas,A 18-JAN-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-08:45pm M 06:00pm-09:50pm M 06:00pm-09:50pm Cardenas,A 18-JAN-2018
PHOT 109 57033 02:00pm-04:15pm MW 02:00pm-04:15pm MW 02:00pm-04:15pm Burkhardt,B 16-JAN-2018
PHOT 109 57033 - MW 02:00pm-04:15pm MW 02:00pm-04:15pm Burkhardt,B 16-JAN-2018
DRFT 120 57066 05:30pm-09:35pm M 05:30pm-09:35pm M 05:30pm-09:35pm Warner,R 16-JAN-2018
DRFT 120 57066 - M 05:30pm-09:35pm M 05:30pm-09:35pm Warner,R 16-JAN-2018
DRFT 120 57067 09:00am-01:05pm - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 120 57067 - - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
EH 290 57080 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57080 - W 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57082 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57082 - W 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm Gonella,M 15-JAN-2018
ECE 104 57318 06:00pm-08:15pm W 06:00pm-08:15pm W 06:00pm-08:15pm Smith,J 15-JAN-2018
ECE 104 57318 - W 06:00pm-08:15pm W 06:00pm-08:15pm Smith,J 15-JAN-2018
CS 140 57352 06:00pm-07:20pm MW 06:00pm-07:20pm MW 06:00pm-07:20pm Kuehn,J 16-JAN-2018
CS 140 57352 07:25pm-08:45pm MW 06:00pm-07:20pm MW 06:00pm-07:20pm Kuehn,J 16-JAN-2018
CS 140 57352 06:00pm-07:20pm MW 07:25pm-08:45pm MW 07:25pm-08:45pm Kuehn,J 16-JAN-2018
CS 140 57352 07:25pm-08:45pm MW 07:25pm-08:45pm MW 07:25pm-08:45pm Kuehn,J 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
DRFT 130 58035 05:30pm-09:00pm MW 05:30pm-09:00pm MW 05:30pm-09:00pm Arias del Cid,A 16-JAN-2018
DRFT 130 58035 - MW 05:30pm-09:00pm MW 05:30pm-09:00pm Arias del Cid,A 16-JAN-2018
PE 124A 58116 11:10am-12:30pm - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 124A 58116 - - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 126B 58147 09:35am-10:55am - - Moharram,R 15-JAN-2018
PE 126B 58147 - - - Moharram,R 15-JAN-2018
PE 133 58150 08:00am-10:05am - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 133 58150 - - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 138A 58335 08:00am-09:20am - - Bautista,K 15-JAN-2018
PE 138A 58335 - - - Bautista,K 15-JAN-2018
BIOL 100 58354 09:35am-10:55am R 11:10am-02:15pm R 11:10am-02:15pm Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 58354 11:10am-02:15pm R 11:10am-02:15pm R 11:10am-02:15pm Maupin,J 15-JAN-2018
PE 222 58542 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 222 58542 - TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 222 58542 12:45pm-02:05pm - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 222 58542 - - - Sisterson,J 15-JAN-2018
CS 133 60131 05:00pm-07:05pm R 07:10pm-10:00pm R 07:10pm-10:00pm Newcomb,S 15-JAN-2018
CS 133 60131 07:10pm-10:00pm R 07:10pm-10:00pm R 07:10pm-10:00pm Newcomb,S 15-JAN-2018
BMS 107 60157 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 60157 - R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
DRFT 101 60189 05:30pm-09:05pm - - Costea,D 15-JAN-2018
DRFT 101 60189 - - - Costea,D 15-JAN-2018
CHEM 101 60203 09:30am-12:35pm M 09:30am-12:35pm M 09:30am-12:35pm Napoleon,R 16-JAN-2018
CHEM 101 60203 12:45pm-02:05pm M 09:30am-12:35pm M 09:30am-12:35pm Napoleon,R 16-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am F 08:00am-11:00am F 08:00am-11:00am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am F 08:00am-11:00am F 08:00am-11:00am Young,M 15-JAN-2018
PE 176B 61377 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176B 61377 - TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 143A 61446 08:00am-09:20am - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 143A 61446 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
ART 152 61533 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Bates,C 15-JAN-2018
ART 152 61533 - TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Bates,C 15-JAN-2018
FP 165 61540 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm Espinoza,J 15-JAN-2018
FP 165 61540 - T 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm Espinoza,J 15-JAN-2018
FP 165 61540 05:00pm-10:05pm - - Espinoza,J 15-JAN-2018
FP 165 61540 - - - Espinoza,J 15-JAN-2018
ESL NC000 62790 08:45am-11:05am TR 08:45am-11:15am MTWR 08:45am-11:05am Van Wingerden,N 16-JAN-2018
ESL NC000 62776 08:45am-11:00am TR 08:45am-11:15am MTWR 08:45am-11:00am Van Wingerden,N 15-JAN-2018
ESL NC01C 62831 08:45am-11:05am TR 08:45am-11:15am MTWR 08:45am-11:05am Van Wingerden,N 16-JAN-2018
ESL NC01A 62930 08:45am-11:00am TR 08:45am-11:15am MTWR 08:45am-11:00am Van Wingerden,N 15-JAN-2018
GDP 215 61614 05:00pm-09:45pm T 05:00pm-09:45pm T 05:00pm-09:45pm Lafferty,A 15-JAN-2018
GDP 215 61614 - T 05:00pm-09:45pm T 05:00pm-09:45pm Lafferty,A 15-JAN-2018
MAT 121 61617 10:30am-12:50pm - - Jarabo,A 15-JAN-2018
MAT 121 61617 - - - Jarabo,A 15-JAN-2018
FS 101 61691 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101 61691 - M 05:15pm-07:20pm M 05:15pm-07:20pm Stinson,M 16-JAN-2018
GDP 110 61698 10:30am-12:50pm - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 110 61698 - - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
PHYS 111 61749 09:35am-10:55am T 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm Thompson,A 15-JAN-2018
PHYS 111 61749 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm Thompson,A 15-JAN-2018
PE 134A 61953 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Saenger,S 16-JAN-2018
PE 134A 61953 - MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Saenger,S 16-JAN-2018
PE 134A 61953 11:00am-12:00pm - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 134A 61953 - - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 143B 61956 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 143B 61956 - TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Hernandez,D 15-JAN-2018
CS 132 61979 05:00pm-07:05pm M 05:00pm-07:05pm M 05:00pm-07:05pm Masooman,S 16-JAN-2018
CS 132 61979 07:10pm-10:00pm M 05:00pm-07:05pm M 05:00pm-07:05pm Masooman,S 16-JAN-2018
ART 134 61992 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 134 61992 - F 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm Kozaki,G 15-JAN-2018
PHOT 209 62237 08:00am-01:05pm T 08:00am-01:05pm T 08:00am-01:05pm Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 209 62237 - T 08:00am-01:05pm T 08:00am-01:05pm Sanders,S 15-JAN-2018
MUS 186 62291 - - - Redman,B 15-JAN-2018
MUS 186 62291 - - - Redman,B 15-JAN-2018
PSY 200 62344 11:10am-12:30pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Ramirez,J 15-JAN-2018
PSY 200 62344 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Ramirez,J 15-JAN-2018
MUS 186 62348 - - - Smith,E 15-JAN-2018
MUS 186 62348 - - - Smith,E 15-JAN-2018
CS 104 62495 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm Kuehn,J 15-JAN-2018
CS 104 62495 02:55pm-05:45pm T 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm Kuehn,J 15-JAN-2018
CS 105 62498 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 105 62498 07:10pm-10:00pm R 05:00pm-07:05pm R 05:00pm-07:05pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 105 62499 09:30am-12:30pm R 09:30am-12:30pm R 09:30am-12:30pm Knight,A 15-JAN-2018
CS 105 62499 05:00pm-07:05pm R 09:30am-12:30pm R 09:30am-12:30pm Knight,A 15-JAN-2018
PHOT 180 62650 11:00am-01:15pm MW 11:00am-01:15pm MW 11:00am-01:15pm Sanders,S 16-JAN-2018
PHOT 180 62650 - MW 11:00am-01:15pm MW 11:00am-01:15pm Sanders,S 16-JAN-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm M 08:00am-01:00pm W 08:00am-01:00pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm M 08:00am-01:00pm W 08:00am-01:00pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm M 08:00am-01:00pm W 08:00am-01:00pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 07:00pm-09:15pm M 08:00am-01:00pm W 08:00am-01:00pm Crandell,S 15-JAN-2018
CS 107 63368 12:45pm-02:50pm M 12:45pm-02:50pm M 12:45pm-02:50pm Nevins,D 16-JAN-2018
CS 107 63368 02:55pm-05:55pm M 12:45pm-02:50pm M 12:45pm-02:50pm Nevins,D 16-JAN-2018
MAT 116 63538 10:30am-12:50pm - - Jarabo,A 22-JAN-2018
MAT 116 63538 - - - Jarabo,A 22-JAN-2018
TA 123 63563 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Frank,P 16-JAN-2018
TA 123 63563 - MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Frank,P 16-JAN-2018
ART 194 63837 09:35am-11:55am - - Dotson,S 15-JAN-2018
ART 194 63837 - - - Dotson,S 15-JAN-2018
CS 130 64016 11:10am-01:15pm F 11:10am-01:15pm F 11:10am-01:15pm Minkova,K 15-JAN-2018
CS 130 64016 01:20pm-02:40pm F 11:10am-01:15pm F 11:10am-01:15pm Minkova,K 15-JAN-2018
CS 130 64016 11:10am-01:15pm F 01:20pm-02:40pm F 01:20pm-02:40pm Minkova,K 15-JAN-2018
CS 130 64016 01:20pm-02:40pm F 01:20pm-02:40pm F 01:20pm-02:40pm Minkova,K 15-JAN-2018
FS 111 64024 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm Albright,M 15-JAN-2018
FS 111 64024 - R 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm Albright,M 15-JAN-2018
BIOL 125 64096 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 64096 02:30pm-05:35pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
AUTO 221 64284 08:00am-10:15am M 08:00am-10:15am M 08:00am-10:15am Granger,R 15-JAN-2018
AUTO 221 64284 08:00am-12:00pm M 08:00am-10:15am M 08:00am-10:15am Granger,R 15-JAN-2018
MUS 142A 64337 08:00am-09:00am MW 08:00am-09:00am MW 08:00am-09:00am Bonski,E 16-JAN-2018
MUS 142A 64337 - MW 08:00am-09:00am MW 08:00am-09:00am Bonski,E 16-JAN-2018
MAT 103 54080 01:00pm-03:20pm - - Jarabo,A 15-JAN-2018
MAT 103 54080 - - - Jarabo,A 15-JAN-2018
ART 141 54253 09:35am-11:55am - - Ramos,A 15-JAN-2018
ART 141 54253 - - - Ramos,A 15-JAN-2018
CHEM 155 54401 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
ERTH 172 54469 05:15pm-06:30pm MW 05:15pm-06:30pm MW 05:15pm-06:30pm Robinson,M 16-JAN-2018
ERTH 172 54469 - MW 05:15pm-06:30pm MW 05:15pm-06:30pm Robinson,M 16-JAN-2018
RT 103 54861 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 11:00am-12:05pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 02:20pm-04:30pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
BIOL 101 54952 09:35am-10:55am M 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 101 54952 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 102 54956 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 102 54956 11:10am-02:15pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Barron,B 16-JAN-2018
BMS 100 54991 09:35am-10:55am M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Saito,P 16-JAN-2018
BMS 100 54991 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Saito,P 16-JAN-2018
MUS 140B 55286 12:45pm-01:45pm - - Eglin,M 15-JAN-2018
MUS 140B 55286 - - - Eglin,M 15-JAN-2018
MUS 166 55301 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm Ybarra,A 15-JAN-2018
MUS 166 55301 - F 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm Ybarra,A 15-JAN-2018
PE 147B 55382 - MTWRFS - MTWRFS - Walker,J 15-JAN-2018
PE 147B 55382 - MTWRFS - MTWRFS - Walker,J 15-JAN-2018
PE 139 55436 02:20pm-03:40pm - - Ekola,D 15-JAN-2018
PE 139 55436 - - - Ekola,D 15-JAN-2018
PE 144B 55442 09:35am-10:55am - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 144B 55442 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
CS 137 55492 05:00pm-07:05pm M 07:10pm-10:00pm M 07:10pm-10:00pm Guebels,N 16-JAN-2018
CS 137 55492 07:10pm-10:00pm M 07:10pm-10:00pm M 07:10pm-10:00pm Guebels,N 16-JAN-2018
FS 173 55831 05:15pm-09:20pm - - O'Brien,J 15-JAN-2018
FS 173 55831 - - - O'Brien,J 15-JAN-2018
FP 270 55842 01:00pm-03:20pm - - Bieber,C 15-JAN-2018
FP 270 55842 - - - Bieber,C 15-JAN-2018
FS 101 55844 12:45pm-02:50pm - - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101 55844 - - - Stinson,M 15-JAN-2018
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
DRFT 126 55985 - R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
CT 290 56109 04:45pm-05:45pm - - Foster,P 15-JAN-2018
CT 290 56109 - - - Foster,P 15-JAN-2018
DRFT 121 57069 09:00am-01:05pm W 09:00am-01:05pm W 09:00am-01:05pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 121 57069 - W 09:00am-01:05pm W 09:00am-01:05pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 121 57069 09:00am-01:05pm - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 121 57069 - - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
EH 290 57081 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57081 - W 04:05pm-06:10pm W 04:05pm-06:10pm Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57082 04:05pm-06:10pm - - Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57082 - - - Gonella,M 15-JAN-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Aguilar,P 15-JAN-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Aguilar,P 15-JAN-2018
PE 124A 58116 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 124A 58116 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 127B 58149 09:35am-10:55am - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 127B 58149 - - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 133 58150 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 133 58150 - TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 162A 58161 06:30pm-07:50pm - - Erdman,D 15-JAN-2018
PE 162A 58161 - - - Erdman,D 15-JAN-2018
PE 138C 58334 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Rocher-Krul,S 16-JAN-2018
PE 138C 58334 - MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Rocher-Krul,S 16-JAN-2018
PE 138A 58335 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Bautista,K 15-JAN-2018
PE 138A 58335 - TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Bautista,K 15-JAN-2018
PE 148A 58338 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Melendez,C 15-JAN-2018
PE 148A 58338 - TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Melendez,C 15-JAN-2018
MAT 131 58370 10:30am-12:50pm - - Gallegos,M 15-JAN-2018
MAT 131 58370 - - - Gallegos,M 15-JAN-2018
PE 221 58543 07:00pm-08:20pm TR 07:00pm-08:20pm TR 07:00pm-08:20pm Murphy,D 15-JAN-2018
PE 221 58543 - TR 07:00pm-08:20pm TR 07:00pm-08:20pm Murphy,D 15-JAN-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Fischer,R 16-JAN-2018
PE 227 59022 09:00am-12:05pm - - Moharram,R 15-JAN-2018
PE 227 59022 - - - Moharram,R 15-JAN-2018
BMS 108 59704 04:15pm-05:35pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Rose,H 15-JAN-2018
BMS 108 59704 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Rose,H 15-JAN-2018
EH 126 59789 09:00am-01:05pm - - Elliott,N 15-JAN-2018
EH 126 59789 - - - Elliott,N 15-JAN-2018
BMS 107 60158 02:30pm-05:35pm - - Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 60158 - - - Tanowitz,B 15-JAN-2018
ART 121 60623 04:30pm-06:50pm - - Washburn,S 15-JAN-2018
ART 121 60623 - - - Washburn,S 15-JAN-2018
PE 147B 60691 - MTWRF - MTWRF - McBride,C 15-JAN-2018
PE 147B 60691 - MTWRF - MTWRF - McBride,C 15-JAN-2018
TA 218 61198 12:30pm-05:20pm - - Paraminski,L 15-JAN-2018
TA 218 61198 - - - Paraminski,L 15-JAN-2018
PE 176A 61378 04:00pm-05:20pm MW 04:00pm-05:20pm MW 04:00pm-05:20pm Lewis,B 16-JAN-2018
PE 176A 61378 - MW 04:00pm-05:20pm MW 04:00pm-05:20pm Lewis,B 16-JAN-2018
PE 176A 61378 04:00pm-05:20pm - - Lewis,B 15-JAN-2018
PE 176A 61378 - - - Lewis,B 15-JAN-2018
PE 176B 61379 12:45pm-02:05pm - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176B 61379 - - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 106B 61412 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Gutierrez,M 16-JAN-2018
PE 106B 61412 - MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Gutierrez,M 16-JAN-2018
PE 121A 61444 11:10am-12:30pm - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121A 61444 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 152C 61489 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Kofford,T 16-JAN-2018
PE 152C 61489 - MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Kofford,T 16-JAN-2018
ART 120 61527 11:10am-01:30pm - - Perea De La Cabada,R 15-JAN-2018
ART 120 61527 - - - Perea De La Cabada,R 15-JAN-2018
ART 132 61530 09:35am-11:50am TR 09:35am-11:50am TR 09:35am-11:50am Baratta,C 15-JAN-2018
ART 132 61530 - TR 09:35am-11:50am TR 09:35am-11:50am Baratta,C 15-JAN-2018
PHYS 123 61606 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61606 11:10am-02:10pm TR 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61606 10:30am-12:35pm W 11:10am-02:10pm W 11:10am-02:10pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61606 11:10am-02:10pm W 11:10am-02:10pm W 11:10am-02:10pm Young,M 15-JAN-2018
JOUR 123A 61625 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 123A 61625 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 123A 61625 11:10am-12:30pm - - Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 123A 61625 - - - Stark,P 15-JAN-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Burnell,K 15-JAN-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Burnell,K 15-JAN-2018
PE 150C 61970 11:10am-12:35pm - - Melton,B 15-JAN-2018
PE 150C 61970 - - - Melton,B 15-JAN-2018
PE 277B 61974 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 277B 61974 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
CS 132 61979 05:00pm-07:05pm M 07:10pm-10:00pm M 07:10pm-10:00pm Masooman,S 16-JAN-2018
CS 132 61979 07:10pm-10:00pm M 07:10pm-10:00pm M 07:10pm-10:00pm Masooman,S 16-JAN-2018
ART 134 61992 10:00am-03:05pm - - Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 134 61992 - - - Kozaki,G 15-JAN-2018
MUS 140A 62235 12:45pm-01:45pm TR 12:45pm-01:45pm TR 12:45pm-01:45pm Eglin,M 15-JAN-2018
MUS 140A 62235 - TR 12:45pm-01:45pm TR 12:45pm-01:45pm Eglin,M 15-JAN-2018
PE 147B 62257 06:55am-08:00am TR 06:55am-08:00am TR 06:55am-08:00am Murphy,D 15-JAN-2018
PE 147B 62257 - TR 06:55am-08:00am TR 06:55am-08:00am Murphy,D 15-JAN-2018
PSY 200 62344 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ramirez,J 16-JAN-2018
PSY 200 62344 12:45pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ramirez,J 16-JAN-2018
PE 106A 62454 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Bautista,K 16-JAN-2018
PE 106A 62454 - MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Bautista,K 16-JAN-2018
PE 101A 62457 09:35am-10:55am - - Steuart,T 15-JAN-2018
PE 101A 62457 - - - Steuart,T 15-JAN-2018
CS 104 62495 12:45pm-02:50pm T 02:55pm-05:45pm T 02:55pm-05:45pm Kuehn,J 15-JAN-2018
CS 104 62495 02:55pm-05:45pm T 02:55pm-05:45pm T 02:55pm-05:45pm Kuehn,J 15-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Burnell,K 16-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Burnell,K 16-JAN-2018
PE 101A 62623 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Steuart,T 16-JAN-2018
PE 101A 62623 - MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Steuart,T 16-JAN-2018
PHOT 180 62650 11:00am-01:15pm - - Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 180 62650 - - - Sanders,S 15-JAN-2018
PE 145B 62653 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
PE 145B 62653 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
MAT 116 63538 10:30am-12:50pm TR 10:30am-12:50pm T 10:30am-12:50pm Jarabo,A 22-JAN-2018
MAT 116 63538 - TR 10:30am-12:50pm T 10:30am-12:50pm Jarabo,A 22-JAN-2018
BMS 100 63546 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Saito,P 16-JAN-2018
BMS 100 63546 11:10am-02:15pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Saito,P 16-JAN-2018
MDT 142 55054 05:00am-04:50pm F 05:00am-04:50pm T 09:00am-12:50pm Vasey,D 15-JAN-2018
MDT 142 55054 07:00am-08:50am F 05:00am-04:50pm T 09:00am-12:50pm Vasey,D 15-JAN-2018
MDT 142 55054 09:00am-12:50pm F 05:00am-04:50pm T 09:00am-12:50pm Vasey,D 15-JAN-2018
MDT 142 55054 05:00am-04:50pm T 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am Vasey,D 15-JAN-2018
MDT 142 55054 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am Vasey,D 15-JAN-2018
MDT 142 55054 09:00am-12:50pm T 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am Vasey,D 15-JAN-2018
PHYS 111 61601 09:35am-10:55am R 11:10am-02:15pm R 11:10am-02:15pm Thompson,A 15-JAN-2018
PHYS 111 61601 11:10am-02:15pm R 11:10am-02:15pm R 11:10am-02:15pm Thompson,A 15-JAN-2018
PHYS 121 61602 08:00am-10:05am T 02:15pm-05:15pm T 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 121 61602 02:15pm-05:15pm T 02:15pm-05:15pm T 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61603 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61603 02:15pm-05:15pm TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61603 08:00am-10:05am R 02:15pm-05:15pm R 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61603 02:15pm-05:15pm R 02:15pm-05:15pm R 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
JOUR 123B 61626 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 123B 61626 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Burnell,K 16-JAN-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Burnell,K 16-JAN-2018
NURS 166 61921 - - - Macias,L 15-JAN-2018
NURS 166 61921 - - - Macias,L 15-JAN-2018
NURS 168 61922 - - - Orr,S 15-JAN-2018
NURS 168 61922 - - - Orr,S 15-JAN-2018
PE 132D 61952 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Schmitz,I 16-JAN-2018
PE 132D 61952 - MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Schmitz,I 16-JAN-2018
PE 132D 61952 09:55am-10:55am - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 132D 61952 - - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 277A 61971 12:30pm-01:20pm T 12:30pm-01:20pm T 12:30pm-01:20pm Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 277A 61971 - T 12:30pm-01:20pm T 12:30pm-01:20pm Hernandez,D 15-JAN-2018
DRFT 132 62121 09:00am-12:30pm - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 132 62121 - - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
PE 112B 62171 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Moropoulos,C 16-JAN-2018
PE 112B 62171 - MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Moropoulos,C 16-JAN-2018
PE 147B 62256 06:55am-08:00am MW 06:55am-08:00am MW 06:55am-08:00am Murphy,D 15-JAN-2018
PE 147B 62256 - MW 06:55am-08:00am MW 06:55am-08:00am Murphy,D 15-JAN-2018
PE 109B 62455 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Hodges,M 15-JAN-2018
PE 109B 62455 - TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Hodges,M 15-JAN-2018
PE 109B 62455 08:00am-09:20am - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 109B 62455 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 109A 62456 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Hodges,M 15-JAN-2018
PE 109A 62456 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Hodges,M 15-JAN-2018
FS 101 62460 05:15pm-07:20pm - - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101 62460 - - - Stinson,M 15-JAN-2018
CS 105 62500 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
CS 105 62500 07:10pm-10:00pm T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
CS 105 62501 09:30am-12:30pm T 09:30am-12:30pm T 09:30am-12:30pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
CS 105 62501 05:00pm-07:05pm T 09:30am-12:30pm T 09:30am-12:30pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
CS 106 62502 12:45pm-02:50pm R 02:55pm-05:55pm R 02:55pm-05:55pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 106 62502 02:55pm-05:55pm R 02:55pm-05:55pm R 02:55pm-05:55pm Strenn,S 15-JAN-2018
MUS 286 62607 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 286 62607 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 286 62610 - - - Watson,J 15-JAN-2018
MUS 286 62610 - - - Watson,J 15-JAN-2018
PE 150B 62626 11:10am-12:35pm TR 11:10am-12:35pm TR 11:10am-12:35pm Melton,B 15-JAN-2018
PE 150B 62626 - TR 11:10am-12:35pm TR 11:10am-12:35pm Melton,B 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63045 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Crandell,S 15-JAN-2018
ART 190 63531 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Dotson,S 16-JAN-2018
ART 190 63531 - MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Dotson,S 16-JAN-2018
ART 190 63531 12:45pm-03:05pm - - Dotson,S 15-JAN-2018
ART 190 63531 - - - Dotson,S 15-JAN-2018
BIOL 101 63543 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 101 63543 02:30pm-05:35pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Wise,E 16-JAN-2018
BMS 100 63546 09:35am-10:55am W 11:10am-02:15pm W 11:10am-02:15pm Saito,P 15-JAN-2018
BMS 100 63546 11:10am-02:15pm W 11:10am-02:15pm W 11:10am-02:15pm Saito,P 15-JAN-2018
PE 127C 63832 09:35am-10:55am - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 127C 63832 - - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 147A 63845 - MTWRF - MTWRF - Roth,B 15-JAN-2018
PE 147A 63845 - MTWRF - MTWRF - Roth,B 15-JAN-2018
MAT 145 64006 03:30pm-05:50pm TR 03:30pm-05:50pm TR 03:30pm-05:50pm Cheng,W 15-JAN-2018
MAT 145 64006 - TR 03:30pm-05:50pm TR 03:30pm-05:50pm Cheng,W 15-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm R 06:00pm-09:05pm R 06:00pm-09:05pm Burnell,K 15-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm R 06:00pm-09:05pm R 06:00pm-09:05pm Burnell,K 15-JAN-2018
BIOL 125 64096 12:45pm-02:05pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Paddack,M 16-JAN-2018
BIOL 125 64096 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Paddack,M 16-JAN-2018
BMS 108 64097 02:20pm-03:40pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Aguilar,P 08-FEB-2018
BMS 108 64097 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Aguilar,P 08-FEB-2018
PSY NC097 64384 09:00am-10:05am T 10:10am-11:45am T 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC097 64384 10:10am-11:45am T 10:10am-11:45am T 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC003 64408 09:00am-10:05am W 09:00am-10:05am W 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC003 64408 10:10am-11:45am W 09:00am-10:05am W 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
AUTO 112 54042 08:00am-09:20am TR 09:40am-12:00pm TR 09:40am-12:00pm Stockero,B 15-JAN-2018
AUTO 112 54042 09:40am-12:00pm TR 09:40am-12:00pm TR 09:40am-12:00pm Stockero,B 15-JAN-2018
PHOT 109 54068 08:00am-10:30am W 08:00am-10:30am W 08:00am-10:30am Amidon,E 15-JAN-2018
PHOT 109 54068 - W 08:00am-10:30am W 08:00am-10:30am Amidon,E 15-JAN-2018
ART 120 54234 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Washburn,S 16-JAN-2018
ART 120 54234 - MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Washburn,S 16-JAN-2018
ART 120 54234 12:45pm-03:05pm - - Washburn,S 15-JAN-2018
ART 120 54234 - - - Washburn,S 15-JAN-2018
ART 140 54249 11:10am-01:30pm MW 11:10am-01:30pm MW 11:10am-01:30pm Hayden,N 16-JAN-2018
ART 140 54249 - MW 11:10am-01:30pm MW 11:10am-01:30pm Hayden,N 16-JAN-2018
ART 141 54253 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Ramos,A 16-JAN-2018
ART 141 54253 - MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Ramos,A 16-JAN-2018
ART 150 54257 12:45pm-03:05pm - - Bates,C 15-JAN-2018
ART 150 54257 - - - Bates,C 15-JAN-2018
CHEM 101 54390 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 54390 02:15pm-05:20pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 54392 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 54392 02:15pm-05:20pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 11:10am-12:30pm M 02:10pm-05:00pm M 02:10pm-05:00pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 01:00pm-02:05pm M 02:10pm-05:00pm M 02:10pm-05:00pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 02:10pm-05:00pm M 02:10pm-05:00pm M 02:10pm-05:00pm Bullock,E 16-JAN-2018
RT 103 54862 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54862 11:00am-12:00pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54862 12:05pm-02:15pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54862 08:00am-09:20am W 12:05pm-02:15pm W 12:05pm-02:15pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 54862 11:00am-12:00pm W 12:05pm-02:15pm W 12:05pm-02:15pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 54862 12:05pm-02:15pm W 12:05pm-02:15pm W 12:05pm-02:15pm Ryan,T 15-JAN-2018
BIOL 101 54953 09:35am-10:55am M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 101 54953 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 103 54961 07:50am-09:10am T 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54961 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54961 09:35am-10:35am T 09:30am-02:10pm T 09:30am-02:10pm Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 54962 07:50am-09:10am M 11:10am-12:10pm M 11:10am-12:10pm Betancourt,J 16-JAN-2018
BIOL 103 54962 09:30am-02:10pm M 11:10am-12:10pm M 11:10am-12:10pm Betancourt,J 16-JAN-2018
BIOL 103 54962 11:10am-12:10pm M 11:10am-12:10pm M 11:10am-12:10pm Betancourt,J 16-JAN-2018
BMS 100 54990 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Saito,P 16-JAN-2018
BMS 100 54990 11:10am-02:15pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Saito,P 16-JAN-2018
PE 139 55438 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm Ekola,D 16-JAN-2018
PE 139 55438 - MW 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm Ekola,D 16-JAN-2018
PE 139 55438 02:20pm-03:40pm - - Ekola,D 15-JAN-2018
PE 139 55438 - - - Ekola,D 15-JAN-2018
PHYS 102 55503 12:45pm-03:50pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Folsom,D 15-JAN-2018
PHYS 102 55503 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Folsom,D 15-JAN-2018
PHYS 123 55515 08:00am-10:05am W 11:10am-02:10pm W 11:10am-02:10pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 55515 11:10am-02:10pm W 11:10am-02:10pm W 11:10am-02:10pm Young,M 15-JAN-2018
PSY 200 55651 09:35am-10:55am TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Ramirez,J 15-JAN-2018
PSY 200 55651 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Ramirez,J 15-JAN-2018
TA 112 55771 11:10am-01:30pm - - Laris,K 15-JAN-2018
TA 112 55771 - - - Laris,K 15-JAN-2018
TA 114 55772 12:45pm-03:05pm - - Talbott,M 15-JAN-2018
TA 114 55772 - - - Talbott,M 15-JAN-2018
TA 213 55817 09:35am-11:55am TR 09:35am-11:55am TR 09:35am-11:55am Gros,M 15-JAN-2018
TA 213 55817 - TR 09:35am-11:55am TR 09:35am-11:55am Gros,M 15-JAN-2018
FP 170 55830 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm Davega,S 16-JAN-2018
FP 170 55830 - MW 01:00pm-03:20pm MW 01:00pm-03:20pm Davega,S 16-JAN-2018
FP 185 55840 05:00pm-10:05pm - - Kaplan,E 15-JAN-2018
FP 185 55840 - - - Kaplan,E 15-JAN-2018
FP 214 55841 10:30am-12:50pm - - Bieber,C 15-JAN-2018
FP 214 55841 - - - Bieber,C 15-JAN-2018
RT 103 56055 08:00am-09:20am W 02:20pm-04:20pm W 02:20pm-04:20pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 56055 11:00am-12:05pm W 02:20pm-04:20pm W 02:20pm-04:20pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 56055 02:20pm-04:20pm W 02:20pm-04:20pm W 02:20pm-04:20pm Ryan,T 15-JAN-2018
CT 290 56106 04:45pm-05:45pm - - Foster,P 15-JAN-2018
CT 290 56106 - - - Foster,P 15-JAN-2018
PHOT 109 57033 02:00pm-04:15pm - - Burkhardt,B 15-JAN-2018
PHOT 109 57033 - - - Burkhardt,B 15-JAN-2018
DRFT 120 57067 09:00am-01:05pm W 09:00am-01:05pm W 09:00am-01:05pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 120 57067 - W 09:00am-01:05pm W 09:00am-01:05pm Arias del Cid,A 15-JAN-2018
PE 124B 58118 05:30pm-06:50pm - - Sjollema,M 15-JAN-2018
PE 124B 58118 - - - Sjollema,M 15-JAN-2018
PE 124C 58139 05:30pm-06:50pm - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 124C 58139 - - - Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 126C 58148 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moharram,R 15-JAN-2018
PE 126C 58148 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moharram,R 15-JAN-2018
PE 144A 58151 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Fickerson,S 16-JAN-2018
PE 144A 58151 - MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Fickerson,S 16-JAN-2018
PE 144C 58154 09:35am-10:55am - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 144C 58154 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
MAT 131 58370 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Gallegos,M 16-JAN-2018
MAT 131 58370 - MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Gallegos,M 16-JAN-2018
FP 114 58436 08:00am-10:20am MW 08:00am-10:20am MW 08:00am-10:20am Castaneda,O 16-JAN-2018
FP 114 58436 - MW 08:00am-10:20am MW 08:00am-10:20am Castaneda,O 16-JAN-2018
PE 137 58690 09:35am-10:55am - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 137 58690 - - - Fickerson,S 15-JAN-2018
MAT 136 59090 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am Mahapatra,M 15-JAN-2018
MAT 136 59090 - TR 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am Mahapatra,M 15-JAN-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
EMT 111 59109 08:00am-08:00pm S 08:00am-08:00pm S 08:00am-08:00pm McDonough,M 15-JAN-2018
EMT 111 59109 08:00am-08:00pm S 08:00am-08:00pm S 08:00am-08:00pm McDonough,M 15-JAN-2018
BIOL 100 59698 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59698 02:30pm-05:35pm TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59698 09:35am-10:55am T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59698 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Maupin,J 15-JAN-2018
BMS 108 59704 04:15pm-05:35pm MW 04:15pm-05:35pm MW 04:15pm-05:35pm Rose,H 16-JAN-2018
BMS 108 59704 06:00pm-09:05pm MW 04:15pm-05:35pm MW 04:15pm-05:35pm Rose,H 16-JAN-2018
EH 127 59790 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
EH 127 59790 - R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
PHOT 214 60077 08:00am-10:30am F 08:00am-10:30am F 08:00am-10:30am Dempsay Skiles,S 15-JAN-2018
PHOT 214 60077 - F 08:00am-10:30am F 08:00am-10:30am Dempsay Skiles,S 15-JAN-2018
PHOT 214 60077 08:00am-10:30am - - Dempsay Skiles,S 15-JAN-2018
PHOT 214 60077 - - - Dempsay Skiles,S 15-JAN-2018
CHEM 101 60203 09:30am-12:35pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Napoleon,R 15-JAN-2018
CHEM 101 60203 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Napoleon,R 15-JAN-2018
MAT 216 60591 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm Jarabo,A 15-JAN-2018
MAT 216 60591 - TR 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm Jarabo,A 15-JAN-2018
CT 113 61059 06:00pm-10:05pm - - Foster,P 15-JAN-2018
CT 113 61059 - - - Foster,P 15-JAN-2018
CHEM 101 61101 08:00am-09:20am M 09:30am-12:35pm M 09:30am-12:35pm Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 61101 09:30am-12:35pm M 09:30am-12:35pm M 09:30am-12:35pm Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
TA 218 61198 12:30pm-05:20pm F 12:30pm-05:20pm F 12:30pm-05:20pm Paraminski,L 15-JAN-2018
TA 218 61198 - F 12:30pm-05:20pm F 12:30pm-05:20pm Paraminski,L 15-JAN-2018
PE 164 61375 05:30pm-07:35pm M 05:30pm-07:35pm M 05:30pm-07:35pm O'Connor,K 16-JAN-2018
PE 164 61375 - M 05:30pm-07:35pm M 05:30pm-07:35pm O'Connor,K 16-JAN-2018
PE 176B 61379 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176B 61379 - TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 121A 61443 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Hodges,M 16-JAN-2018
PE 121A 61443 - MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Hodges,M 16-JAN-2018
PE 162B 61491 06:30pm-07:50pm TR 06:30pm-07:50pm TR 06:30pm-07:50pm Erdman,D 15-JAN-2018
PE 162B 61491 - TR 06:30pm-07:50pm TR 06:30pm-07:50pm Erdman,D 15-JAN-2018
BOT 100 61493 11:10am-12:30pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Kay,M 15-JAN-2018
BOT 100 61493 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Kay,M 15-JAN-2018
PE 176A 61508 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Lewis,B 16-JAN-2018
PE 176A 61508 - MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Lewis,B 16-JAN-2018
PE 176B 61509 04:00pm-05:20pm MW 04:00pm-05:20pm MW 04:00pm-05:20pm Lewis,B 16-JAN-2018
PE 176B 61509 - MW 04:00pm-05:20pm MW 04:00pm-05:20pm Lewis,B 16-JAN-2018
ART 132 61530 09:35am-11:50am - - Baratta,C 15-JAN-2018
ART 132 61530 - - - Baratta,C 15-JAN-2018
ART 190 61542 09:35am-11:55am - - Dotson,S 15-JAN-2018
ART 190 61542 - - - Dotson,S 15-JAN-2018
PHYS 121 61602 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 61602 02:15pm-05:15pm MW 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am Young,M 16-JAN-2018
PHOT 109 54072 - - - Amidon,E 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - - - Amidon,E 25-JAN-2018
ART 150 54258 08:30am-10:50am TR 08:30am-10:50am TR 08:30am-10:50am Bates,C 15-JAN-2018
ART 150 54258 - TR 08:30am-10:50am TR 08:30am-10:50am Bates,C 15-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 18-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 18-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 18-JAN-2018
ERTH 172 54469 05:15pm-06:30pm - - Robinson,M 15-JAN-2018
ERTH 172 54469 - - - Robinson,M 15-JAN-2018
RT 103 54859 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54859 11:00am-12:00pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54859 12:05pm-02:15pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
BIOL 100 54946 11:10am-12:30pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Miller,P 15-JAN-2018
BIOL 100 54946 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Miller,P 15-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Miller,P 16-JAN-2018
BIOL 102 54958 08:00am-09:20am TR 11:10am-02:15pm TR 11:10am-02:15pm Barron,B 15-JAN-2018
BIOL 102 54958 11:10am-02:15pm TR 11:10am-02:15pm TR 11:10am-02:15pm Barron,B 15-JAN-2018
BIOL 125 54973 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54973 02:30pm-05:35pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BMS 108 55003 12:45pm-02:05pm R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 108 55003 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
MDT 152 55070 05:00am-05:00pm R 07:00am-08:50am R 07:00am-08:50am Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 152 55070 07:00am-08:50am R 07:00am-08:50am R 07:00am-08:50am Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 152 55070 09:00am-12:50pm R 07:00am-08:50am R 07:00am-08:50am Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 154 55073 05:00am-10:50pm T 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 154 55073 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 154 55073 09:00am-12:50pm T 07:00am-08:50am T 07:00am-08:50am Thielst,G 15-JAN-2018
MUS 154 55294 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 154 55294 - TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Kreitzer,N 15-JAN-2018
PE 147B 55381 - MTWRFS - MTWRFS - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 147B 55381 - MTWRFS - MTWRFS - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 169 55459 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 169 55459 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PHYS 102 55503 12:45pm-03:50pm M 12:45pm-03:50pm M 12:45pm-03:50pm Folsom,D 16-JAN-2018
PHYS 102 55503 12:45pm-02:05pm M 12:45pm-03:50pm M 12:45pm-03:50pm Folsom,D 16-JAN-2018
TA 136 55780 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Shaw,P 16-JAN-2018
TA 136 55780 - MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Shaw,P 16-JAN-2018
FP 170 55830 01:00pm-03:20pm - - Davega,S 15-JAN-2018
FP 170 55830 - - - Davega,S 15-JAN-2018
FS 101 55845 03:00pm-05:05pm - - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101 55845 - - - Stinson,M 15-JAN-2018
DRFT 101 57065 09:00am-01:05pm M 09:00am-01:05pm M 09:00am-01:05pm Arias del Cid,A 16-JAN-2018
DRFT 101 57065 - M 09:00am-01:05pm M 09:00am-01:05pm Arias del Cid,A 16-JAN-2018
DRFT 101 57065 09:00am-01:05pm - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 101 57065 - - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
EH 290 57081 04:05pm-06:10pm - - Gonella,M 15-JAN-2018
EH 290 57081 - - - Gonella,M 15-JAN-2018
ENG 173 58006 05:15pm-09:20pm - - O'Brien,J 15-JAN-2018
ENG 173 58006 - - - O'Brien,J 15-JAN-2018
PE 152B 58156 12:45pm-02:05pm - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 152B 58156 - - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 148A 58339 05:00pm-06:20pm TR 05:00pm-06:20pm TR 05:00pm-06:20pm O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 148A 58339 - TR 05:00pm-06:20pm TR 05:00pm-06:20pm O'Connor,K 15-JAN-2018
BIOL 100 58354 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 58354 11:10am-02:15pm TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
FP 114 58436 08:00am-10:20am - - Castaneda,O 15-JAN-2018
FP 114 58436 - - - Castaneda,O 15-JAN-2018
FP 178 58438 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Castaneda,O 16-JAN-2018
FP 178 58438 - MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Castaneda,O 16-JAN-2018
PE 137 58690 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 137 58690 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Fickerson,S 15-JAN-2018
CT 115 59163 06:00pm-09:35pm - - Utt,R 15-JAN-2018
CT 115 59163 - - - Utt,R 15-JAN-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
NURS 164 59711 - - - Sullivan,M 15-JAN-2018
NURS 164 59711 - - - Sullivan,M 15-JAN-2018
CHEM 101 60201 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 60201 09:30am-12:35pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 60205 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Napoleon,R 15-JAN-2018
CHEM 101 60205 02:15pm-05:20pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Napoleon,R 15-JAN-2018
FP 275 60355 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am Davega,S 15-JAN-2018
FP 275 60355 - TR 08:00am-10:20am TR 08:00am-10:20am Davega,S 15-JAN-2018
MAT 216 60591 01:00pm-03:20pm - - Jarabo,A 15-JAN-2018
MAT 216 60591 - - - Jarabo,A 15-JAN-2018
FS 101 60804 03:00pm-05:05pm TR 03:00pm-05:05pm TR 03:00pm-05:05pm Durling,R 15-JAN-2018
FS 101 60804 - TR 03:00pm-05:05pm TR 03:00pm-05:05pm Durling,R 15-JAN-2018
PE 157 61146 - - - Nelson,R 15-JAN-2018
PE 157 61146 - - - Nelson,R 15-JAN-2018
ART 151 61301 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Bates,C 15-JAN-2018
ART 151 61301 - TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Bates,C 15-JAN-2018
PE 164 61375 05:30pm-07:35pm - - O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 164 61375 - - - O'Connor,K 15-JAN-2018
BIOL 130 61431 08:00am-01:00pm F 08:00am-01:00pm F 08:00am-01:00pm Green,A 12-FEB-2018
BIOL 130 61431 - F 08:00am-01:00pm F 08:00am-01:00pm Green,A 12-FEB-2018
BIOL 130 61431 - F 08:00am-01:00pm F 08:00am-01:00pm Green,A 12-FEB-2018
PE 148B 61466 05:00pm-06:20pm TR 05:00pm-06:20pm TR 05:00pm-06:20pm O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 148B 61466 - TR 05:00pm-06:20pm TR 05:00pm-06:20pm O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 152C 61489 12:45pm-02:05pm - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 152C 61489 - - - Kofford,T 15-JAN-2018
ART 120 61527 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Perea De La Cabada,R 15-JAN-2018
ART 120 61527 - TR 11:10am-01:30pm TR 11:10am-01:30pm Perea De La Cabada,R 15-JAN-2018
ART 132 61531 12:45pm-03:05pm - - Ulivo,C 15-JAN-2018
ART 132 61531 - - - Ulivo,C 15-JAN-2018
PHYS 123 61608 10:30am-12:35pm W 02:15pm-05:15pm W 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61608 02:15pm-05:15pm W 02:15pm-05:15pm W 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
GDP 215 61614 05:00pm-09:45pm - - Lafferty,A 15-JAN-2018
GDP 215 61614 - - - Lafferty,A 15-JAN-2018
PE 134B 61955 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Saenger,S 16-JAN-2018
PE 134B 61955 - MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Saenger,S 16-JAN-2018
PE 150C 61970 11:10am-12:35pm TR 11:10am-12:35pm TR 11:10am-12:35pm Melton,B 15-JAN-2018
PE 150C 61970 - TR 11:10am-12:35pm TR 11:10am-12:35pm Melton,B 15-JAN-2018
PE 277A 61971 12:30pm-01:20pm - - Hernandez,D 29-JAN-2018
PE 277A 61971 - - - Hernandez,D 29-JAN-2018
PE 101B 62459 08:00am-09:20am - - Steuart,T 15-JAN-2018
PE 101B 62459 - - - Steuart,T 15-JAN-2018
CS 105 62501 09:30am-12:30pm T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
CS 105 62501 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
JOUR 122A 62545 11:10am-12:30pm F 11:15am-02:20pm F 11:15am-02:20pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 122A 62545 11:15am-02:20pm F 11:15am-02:20pm F 11:15am-02:20pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 122B 62546 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 122B 62546 11:15am-02:20pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
MUS 286 62606 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
MUS 286 62606 - - - Dechaine,N 15-JAN-2018
PE 134C 62624 09:55am-10:55am - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 134C 62624 - - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 145B 62653 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
PE 145B 62653 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am F 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
BMS 127 63217 12:45pm-02:05pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 63217 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm M 02:30pm-05:35pm Fischer,R 16-JAN-2018
PE 127C 63832 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Melendez,C 15-JAN-2018
PE 127C 63832 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Melendez,C 15-JAN-2018
ART 120 63884 03:55pm-09:00pm - - Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 120 63884 - - - Kozaki,G 15-JAN-2018
CS 105 64013 12:45pm-02:50pm R 02:55pm-05:55pm R 02:55pm-05:55pm Nevins,D 15-JAN-2018
CS 105 64013 02:55pm-05:55pm R 02:55pm-05:55pm R 02:55pm-05:55pm Nevins,D 15-JAN-2018
CS 165 64020 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 165 64020 02:55pm-05:55pm T 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm Strenn,S 15-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Burnell,K 16-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm M 06:00pm-09:05pm Burnell,K 16-JAN-2018
BMS 108 64097 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm Aguilar,P 09-FEB-2018
BMS 108 64097 06:00pm-09:05pm MW 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm Aguilar,P 09-FEB-2018
BMS 127 64098 12:45pm-02:05pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Fischer,R 08-FEB-2018
BMS 127 64098 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Fischer,R 08-FEB-2018
FS 120 64276 10:15am-12:20pm - - Feilden,R 25-JAN-2018
FS 120 64276 - - - Feilden,R 25-JAN-2018
FS 120 64276 - - - Feilden,R 25-JAN-2018
MUS 142A 64337 08:00am-09:00am - - Bonski,E 15-JAN-2018
MUS 142A 64337 - - - Bonski,E 15-JAN-2018
AUTO 110 54039 01:00pm-03:05pm W 01:00pm-04:00pm W 01:00pm-04:00pm Brainerd,D 15-JAN-2018
AUTO 110 54039 01:00pm-04:00pm W 01:00pm-04:00pm W 01:00pm-04:00pm Brainerd,D 15-JAN-2018
CHEM 101 54390 08:00am-09:20am M 02:15pm-05:20pm M 02:15pm-05:20pm Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 101 54390 02:15pm-05:20pm M 02:15pm-05:20pm M 02:15pm-05:20pm Carrera Espinoza,J 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 11:10am-12:30pm M 01:00pm-02:05pm M 01:00pm-02:05pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 01:00pm-02:05pm M 01:00pm-02:05pm M 01:00pm-02:05pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54401 02:10pm-05:00pm M 01:00pm-02:05pm M 01:00pm-02:05pm Bullock,E 16-JAN-2018
CNA 102 54753 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-01:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 08:00am-12:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 09:00am-03:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
CNA 102 54753 12:30pm-02:00pm TW 07:00am-02:00pm TW 07:00am-02:00pm Lehne,M 15-JAN-2018
RT 103 54859 08:00am-09:20am M 12:05pm-02:15pm M 12:05pm-02:15pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54859 11:00am-12:00pm M 12:05pm-02:15pm M 12:05pm-02:15pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54859 12:05pm-02:15pm M 12:05pm-02:15pm M 12:05pm-02:15pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 08:00am-09:20am M 02:20pm-04:30pm M 02:20pm-04:30pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 11:00am-12:05pm M 02:20pm-04:30pm M 02:20pm-04:30pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 02:20pm-04:30pm M 02:20pm-04:30pm M 02:20pm-04:30pm Ryan,T 16-JAN-2018
BIOL 102 54957 08:00am-09:20am MW 02:30pm-05:35pm MW 02:30pm-05:35pm Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 102 54957 02:30pm-05:35pm MW 02:30pm-05:35pm MW 02:30pm-05:35pm Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 125 54972 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54972 02:30pm-05:35pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BMS 100 54990 09:35am-10:55am M 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm Saito,P 16-JAN-2018
BMS 100 54990 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm Saito,P 16-JAN-2018
BMS 108 55002 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Tanowitz,B 16-JAN-2018
BMS 108 55002 02:30pm-05:35pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Tanowitz,B 16-JAN-2018
BMS 108 55002 12:45pm-02:05pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 108 55002 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
MDT 152 55070 05:00am-05:00pm F 05:00am-05:00pm R 09:00am-12:50pm Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 152 55070 07:00am-08:50am F 05:00am-05:00pm R 09:00am-12:50pm Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 152 55070 09:00am-12:50pm F 05:00am-05:00pm R 09:00am-12:50pm Thielst,G 15-JAN-2018
MUS 140A 55284 11:10am-12:10pm MW 11:10am-12:10pm MW 11:10am-12:10pm Eglin,M 16-JAN-2018
MUS 140A 55284 - MW 11:10am-12:10pm MW 11:10am-12:10pm Eglin,M 16-JAN-2018
MUS 140B 55286 12:45pm-01:45pm MW 12:45pm-01:45pm MW 12:45pm-01:45pm Eglin,M 16-JAN-2018
MUS 140B 55286 - MW 12:45pm-01:45pm MW 12:45pm-01:45pm Eglin,M 16-JAN-2018
MUS 154 55295 12:45pm-02:05pm - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 154 55295 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 166 55301 09:00am-12:05pm - - Ybarra,A 15-JAN-2018
MUS 166 55301 - - - Ybarra,A 15-JAN-2018
PHYS 123 55516 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 55516 02:15pm-05:15pm TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHSC 103 55524 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Stark,L 15-JAN-2018
PHSC 103 55524 12:45pm-03:50pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Stark,L 15-JAN-2018
PHSC 103 55524 12:45pm-02:05pm W 12:45pm-03:50pm W 12:45pm-03:50pm Stark,L 15-JAN-2018
PHSC 103 55524 12:45pm-03:50pm W 12:45pm-03:50pm W 12:45pm-03:50pm Stark,L 15-JAN-2018
PSY 200 55651 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Ramirez,J 16-JAN-2018
PSY 200 55651 11:10am-12:30pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Ramirez,J 16-JAN-2018
TA 218 55820 04:00pm-06:20pm MW 04:00pm-06:20pm MW 04:00pm-06:20pm Talbott,M 16-JAN-2018
TA 218 55820 - MW 04:00pm-06:20pm MW 04:00pm-06:20pm Talbott,M 16-JAN-2018
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm - - Elliott,N 15-JAN-2018
DRFT 126 55985 - - - Elliott,N 15-JAN-2018
RT 103 56055 08:00am-09:20am W 11:00am-12:05pm W 11:00am-12:05pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 56055 11:00am-12:05pm W 11:00am-12:05pm W 11:00am-12:05pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 56055 02:20pm-04:20pm W 11:00am-12:05pm W 11:00am-12:05pm Ryan,T 15-JAN-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Aguilar,P 15-JAN-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Aguilar,P 15-JAN-2018
FP 175 57418 06:00pm-08:20pm MW 06:00pm-08:20pm MW 06:00pm-08:20pm Mills,T 16-JAN-2018
FP 175 57418 - MW 06:00pm-08:20pm MW 06:00pm-08:20pm Mills,T 16-JAN-2018
FP 175 57418 06:00pm-08:20pm - - Mills,T 15-JAN-2018
FP 175 57418 - - - Mills,T 15-JAN-2018
PE 121B 58112 11:10am-12:30pm - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121B 58112 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 124B 58118 05:30pm-06:50pm MW 05:30pm-06:50pm MW 05:30pm-06:50pm Sjollema,M 16-JAN-2018
PE 124B 58118 - MW 05:30pm-06:50pm MW 05:30pm-06:50pm Sjollema,M 16-JAN-2018
PE 124C 58139 05:30pm-06:50pm TR 05:30pm-06:50pm TR 05:30pm-06:50pm Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 124C 58139 - TR 05:30pm-06:50pm TR 05:30pm-06:50pm Sisterson,J 15-JAN-2018
PE 127B 58149 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Melendez,C 15-JAN-2018
PE 127B 58149 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Melendez,C 15-JAN-2018
PE 144A 58151 08:00am-09:20am - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 144A 58151 - - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 144C 58154 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 144C 58154 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 196 58172 - - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 196 58172 - - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 138C 58334 12:45pm-02:05pm - - Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 138C 58334 - - - Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 138B 58336 11:10am-12:30pm - - Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 138B 58336 - - - Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
CHEM 104 58340 06:00pm-08:05pm M 06:00pm-08:05pm W 06:00pm-06:50pm Levenson,R 19-JAN-2018
CHEM 104 58340 06:00pm-06:50pm M 06:00pm-08:05pm W 06:00pm-06:50pm Levenson,R 19-JAN-2018
CHEM 104 58340 07:00pm-10:05pm M 06:00pm-08:05pm W 06:00pm-06:50pm Levenson,R 19-JAN-2018
FP 178 58438 10:30am-12:50pm - - Castaneda,O 15-JAN-2018
FP 178 58438 - - - Castaneda,O 15-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Van Der Veen,J 15-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:15am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Van Der Veen,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Maupin,J 15-JAN-2018
NURS 165 59712 - - - Schermer,C 15-JAN-2018
NURS 165 59712 - - - Schermer,C 15-JAN-2018
NURS 167 59714 - - - Macias,L 25-JAN-2018
NURS 167 59714 - - - Macias,L 25-JAN-2018
GDP 113 59717 01:00pm-04:00pm - - Torf,V 15-JAN-2018
GDP 113 59717 - - - Torf,V 15-JAN-2018
GDP 113 59717 - - - Torf,V 15-JAN-2018
NURS 167VN 59856 - - - Macias,L 15-JAN-2018
NURS 167VN 59856 - - - Macias,L 15-JAN-2018
PE 221 58543 07:00pm-08:20pm - - Murphy,D 15-JAN-2018
PE 221 58543 - - - Murphy,D 15-JAN-2018
PE 226 59012 05:00pm-06:20pm MW 05:00pm-06:20pm MW 05:00pm-06:20pm Fickerson,S 16-JAN-2018
PE 226 59012 - MW 05:00pm-06:20pm MW 05:00pm-06:20pm Fickerson,S 16-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:00am-09:20am W 08:15am-09:20am W 08:15am-09:20am Van Der Veen,J 15-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:15am-09:20am W 08:15am-09:20am W 08:15am-09:20am Van Der Veen,J 15-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Ghizzoni,S 16-JAN-2018
BIOL 100 59697 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59697 11:10am-02:15pm TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Maupin,J 15-JAN-2018
EH 126 59789 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
EH 126 59789 - R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
BMS 107 60157 02:30pm-05:35pm - - Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 60157 - - - Tanowitz,B 15-JAN-2018
CHEM 101 60201 08:00am-09:20am W 09:30am-12:35pm W 09:30am-12:35pm Carrera Espinoza,J 15-JAN-2018
CHEM 101 60201 09:30am-12:35pm W 09:30am-12:35pm W 09:30am-12:35pm Carrera Espinoza,J 15-JAN-2018
PE 144B 60692 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Hodges,M 16-JAN-2018
PE 144B 60692 - MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Hodges,M 16-JAN-2018
PE 144B 60692 09:35am-10:55am - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 144B 60692 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
ART 133 60955 10:00am-03:05pm - - Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 133 60955 - - - Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 137 60956 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 137 60956 - F 10:00am-03:05pm F 10:00am-03:05pm Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 137 60956 10:00am-03:05pm - - Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 137 60956 - - - Kozaki,G 15-JAN-2018
CT 113 61059 06:00pm-10:05pm M 06:00pm-10:05pm M 06:00pm-10:05pm Foster,P 16-JAN-2018
CT 113 61059 - M 06:00pm-10:05pm M 06:00pm-10:05pm Foster,P 16-JAN-2018
PHOT 285 61110 05:00pm-10:05pm - - Burkhardt,B 15-JAN-2018
PHOT 285 61110 - - - Burkhardt,B 15-JAN-2018
ART 151 61301 11:10am-01:30pm - - Bates,C 15-JAN-2018
ART 151 61301 - - - Bates,C 15-JAN-2018
PE 176B 61377 08:00am-09:20am - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176B 61377 - - - Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 143A 61446 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 143A 61446 - TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Hernandez,D 15-JAN-2018
BOT 100 61493 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Kay,M 16-JAN-2018
BOT 100 61493 02:30pm-05:35pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Kay,M 16-JAN-2018
PE 176B 61509 04:00pm-05:20pm - - Lewis,B 15-JAN-2018
PE 176B 61509 - - - Lewis,B 15-JAN-2018
ART 190 61542 09:35am-11:55am TR 09:35am-11:55am TR 09:35am-11:55am Dotson,S 15-JAN-2018
ART 190 61542 - TR 09:35am-11:55am TR 09:35am-11:55am Dotson,S 15-JAN-2018
PHYS 111 61601 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Thompson,A 16-JAN-2018
PHYS 111 61601 11:10am-02:15pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Thompson,A 16-JAN-2018
GDP 110 61698 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Van Arsdale,J 16-JAN-2018
GDP 110 61698 - MW 10:30am-12:50pm MW 10:30am-12:50pm Van Arsdale,J 16-JAN-2018
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Fischer,R 15-JAN-2018
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm W 06:00pm-09:05pm Fischer,R 15-JAN-2018
PE 132C 61951 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Schmitz,I 16-JAN-2018
PE 132C 61951 - MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Schmitz,I 16-JAN-2018
ART 132 61991 09:35am-11:50am MW 09:35am-11:50am MW 09:35am-11:50am Ulivo,C 16-JAN-2018
ART 132 61991 - MW 09:35am-11:50am MW 09:35am-11:50am Ulivo,C 16-JAN-2018
PE 112A 62172 09:35am-10:55am - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 112A 62172 - - - Schmitz,I 15-JAN-2018
MUS 140A 62235 12:45pm-01:45pm - - Eglin,M 15-JAN-2018
MUS 140A 62235 - - - Eglin,M 15-JAN-2018
CS 104 62496 12:45pm-02:50pm W 12:45pm-02:50pm W 12:45pm-02:50pm Kuehn,J 15-JAN-2018
CS 104 62496 02:55pm-05:45pm W 12:45pm-02:50pm W 12:45pm-02:50pm Kuehn,J 15-JAN-2018
CS 106 62503 11:10am-01:15pm W 11:10am-01:15pm W 11:10am-01:15pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 106 62503 01:20pm-04:20pm W 11:10am-01:15pm W 11:10am-01:15pm Strenn,S 15-JAN-2018
JOUR 122A 62545 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 122A 62545 11:15am-02:20pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Stark,P 15-JAN-2018
ECE NC011 63063 08:00am-01:00pm T 08:00am-01:00pm T 08:00am-01:00pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63063 07:00pm-09:15pm T 08:00am-01:00pm T 08:00am-01:00pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63086 08:00am-01:00pm T 08:00am-01:00pm T 08:00am-01:00pm Johnston,J 15-JAN-2018
ECE NC011 63086 07:00pm-09:15pm T 08:00am-01:00pm T 08:00am-01:00pm Johnston,J 15-JAN-2018
ECE NC011 63086 08:00am-01:00pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Johnston,J 15-JAN-2018
ECE NC011 63086 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Johnston,J 15-JAN-2018
CS 107 63368 12:45pm-02:50pm M 02:55pm-05:55pm M 02:55pm-05:55pm Nevins,D 16-JAN-2018
CS 107 63368 02:55pm-05:55pm M 02:55pm-05:55pm M 02:55pm-05:55pm Nevins,D 16-JAN-2018
BIOL 101 63543 09:35am-10:55am W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Wise,E 15-JAN-2018
BIOL 101 63543 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm W 02:30pm-05:35pm Wise,E 15-JAN-2018
CS 104 64012 11:10am-01:15pm M 11:10am-01:15pm M 11:10am-01:15pm Guebels,N 16-JAN-2018
CS 104 64012 01:20pm-04:20pm M 11:10am-01:15pm M 11:10am-01:15pm Guebels,N 16-JAN-2018
CS 123 64014 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 123 64014 02:55pm-05:55pm T 12:45pm-02:50pm T 12:45pm-02:50pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 123 64014 12:45pm-02:50pm T 02:55pm-05:55pm T 02:55pm-05:55pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 123 64014 02:55pm-05:55pm T 02:55pm-05:55pm T 02:55pm-05:55pm Strenn,S 15-JAN-2018
GDP 111 64064 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 111 64064 - TR 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 111 64064 01:00pm-03:20pm - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
GDP 111 64064 - - - Van Arsdale,J 15-JAN-2018
PHOT 109 54072 - R 08:00am-01:05pm R 08:00am-01:05pm Amidon,E 15-JAN-2018
PHOT 109 54072 - R 08:00am-01:05pm R 08:00am-01:05pm Amidon,E 15-JAN-2018
ART 150 54257 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Bates,C 16-JAN-2018
ART 150 54257 - MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Bates,C 16-JAN-2018
CHEM 101 54392 08:00am-09:20am T 02:15pm-05:20pm T 02:15pm-05:20pm Carrera Espinoza,J 15-JAN-2018
CHEM 101 54392 02:15pm-05:20pm T 02:15pm-05:20pm T 02:15pm-05:20pm Carrera Espinoza,J 15-JAN-2018
BIOL 101 54953 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 101 54953 02:30pm-05:35pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 102 54958 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 102 54958 11:10am-02:15pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Barron,B 16-JAN-2018
MUS 140A 55284 11:10am-12:10pm - - Eglin,M 15-JAN-2018
MUS 140A 55284 - - - Eglin,M 15-JAN-2018
MUS 152 55293 09:35am-10:55am - - Heidner,E 15-JAN-2018
MUS 152 55293 - - - Heidner,E 15-JAN-2018
MUS 154 55295 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Kreitzer,N 16-JAN-2018
MUS 154 55295 - MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Kreitzer,N 16-JAN-2018
PE 147B 55380 - MTWRFS - MTWRFS - Newton,J 15-JAN-2018
PE 147B 55380 - MTWRFS - MTWRFS - Newton,J 15-JAN-2018
PE 132B 55426 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Schmitz,I 16-JAN-2018
PE 132B 55426 - MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Schmitz,I 16-JAN-2018
PE 137 55432 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 137 55432 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 139 55436 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm Ekola,D 15-JAN-2018
PE 139 55436 - TR 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm Ekola,D 15-JAN-2018
ENGR 105 55495 02:15pm-05:20pm TR 02:15pm-05:20pm TR 02:15pm-05:20pm Arnold,N 15-JAN-2018
ENGR 105 55495 - TR 02:15pm-05:20pm TR 02:15pm-05:20pm Arnold,N 15-JAN-2018
PHYS 121 55512 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 55512 11:10am-02:10pm MW 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 55512 08:00am-10:05am M 11:10am-02:10pm M 11:10am-02:10pm Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 55512 11:10am-02:10pm M 11:10am-02:10pm M 11:10am-02:10pm Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 55513 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am Young,M 16-JAN-2018
PHYS 121 55513 02:15pm-05:15pm MW 08:00am-10:05am MW 08:00am-10:05am Young,M 16-JAN-2018
TA 136 55780 12:45pm-03:05pm - - Shaw,P 15-JAN-2018
TA 136 55780 - - - Shaw,P 15-JAN-2018
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
DRFT 127 55986 - R 09:00am-01:05pm R 09:00am-01:05pm Elliott,N 15-JAN-2018
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm - - Elliott,N 15-JAN-2018
DRFT 127 55986 - - - Elliott,N 15-JAN-2018
RT 103 56055 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 56055 11:00am-12:05pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 56055 02:20pm-04:20pm MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Ryan,T 16-JAN-2018
AUTO 110 57016 07:00pm-09:05pm T 07:00pm-09:05pm T 07:00pm-09:05pm Mollica,T 15-JAN-2018
AUTO 110 57016 07:00pm-10:00pm T 07:00pm-09:05pm T 07:00pm-09:05pm Mollica,T 15-JAN-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-09:50pm M 06:00pm-09:50pm M 06:00pm-09:50pm Cardenas,A 16-JAN-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-08:45pm M 06:00pm-09:50pm M 06:00pm-09:50pm Cardenas,A 16-JAN-2018
PHOT 280 57034 05:00pm-10:05pm R 05:00pm-10:05pm R 05:00pm-10:05pm Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 280 57034 - R 05:00pm-10:05pm R 05:00pm-10:05pm Sanders,S 15-JAN-2018
ECE 104 57318 06:00pm-08:15pm - - Smith,J 15-JAN-2018
ECE 104 57318 - - - Smith,J 15-JAN-2018
CS 111 57346 05:00pm-07:05pm W 05:00pm-07:05pm W 05:00pm-07:05pm Masooman,S 15-JAN-2018
CS 111 57346 07:10pm-10:00pm W 05:00pm-07:05pm W 05:00pm-07:05pm Masooman,S 15-JAN-2018
CS 111 57346 05:00pm-07:05pm W 07:10pm-10:00pm W 07:10pm-10:00pm Masooman,S 15-JAN-2018
CS 111 57346 07:10pm-10:00pm W 07:10pm-10:00pm W 07:10pm-10:00pm Masooman,S 15-JAN-2018
GEOG 172 58028 05:15pm-06:30pm - - Robinson,M 15-JAN-2018
GEOG 172 58028 - - - Robinson,M 15-JAN-2018
PE 121B 58113 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121B 58113 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121B 58113 11:10am-12:30pm - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121B 58113 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 152A 58155 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm Kofford,T 15-JAN-2018
PE 152A 58155 - TR 02:20pm-03:40pm TR 02:20pm-03:40pm Kofford,T 15-JAN-2018
PHOT 109 58316 02:00pm-04:15pm - - Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 109 58316 - - - Sanders,S 15-JAN-2018
PE 138B 58336 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 138B 58336 - TR 11:10am-12:30pm TR 11:10am-12:30pm Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 148A 58339 05:00pm-06:20pm - - O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 148A 58339 - - - O'Connor,K 15-JAN-2018
TA 112 59098 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Laris,K 16-JAN-2018
TA 112 59098 - MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Laris,K 16-JAN-2018
CT 115 59163 06:00pm-09:35pm T 06:00pm-09:35pm T 06:00pm-09:35pm Utt,R 15-JAN-2018
CT 115 59163 - T 06:00pm-09:35pm T 06:00pm-09:35pm Utt,R 15-JAN-2018
BMS 107 60158 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 60158 - T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
CHEM 101 60205 12:45pm-02:05pm W 02:15pm-05:20pm W 02:15pm-05:20pm Napoleon,R 15-JAN-2018
CHEM 101 60205 02:15pm-05:20pm W 02:15pm-05:20pm W 02:15pm-05:20pm Napoleon,R 15-JAN-2018
FP 275 60355 08:00am-10:20am - - Davega,S 15-JAN-2018
FP 275 60355 - - - Davega,S 15-JAN-2018
FP 207 60715 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm Bieber,C 15-JAN-2018
FP 207 60715 - T 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm Bieber,C 15-JAN-2018
PE 176A 61376 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176A 61376 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Dorfhuber,R 15-JAN-2018
PE 176A 61508 11:10am-12:30pm - - Lewis,B 15-JAN-2018
PE 176A 61508 - - - Lewis,B 15-JAN-2018
ART 132 61531 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Ulivo,C 16-JAN-2018
ART 132 61531 - MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Ulivo,C 16-JAN-2018
FS 101 61691 05:15pm-07:20pm - - Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101 61691 - - - Stinson,M 15-JAN-2018
BOT 100 61764 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Kay,M 16-JAN-2018
BOT 100 61764 11:10am-02:15pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Kay,M 16-JAN-2018
PE 132C 61951 09:55am-10:55am - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 132C 61951 - - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 134B 61955 11:00am-12:00pm - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 134B 61955 - - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 143B 61956 08:00am-09:20am - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 143B 61956 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
ART 132 61991 09:35am-11:50am - - Ulivo,C 15-JAN-2018
ART 132 61991 - - - Ulivo,C 15-JAN-2018
PE 134B 62240 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Saenger,S 16-JAN-2018
PE 134B 62240 - MWF 09:55am-10:55am MWF 09:55am-10:55am Saenger,S 16-JAN-2018
PE 134B 62240 09:55am-10:55am - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 134B 62240 - - - Saenger,S 15-JAN-2018
PE 147B 62241 08:00am-09:05am TR 08:00am-09:05am TR 08:00am-09:05am Calisto,C 15-JAN-2018
PE 147B 62241 - TR 08:00am-09:05am TR 08:00am-09:05am Calisto,C 15-JAN-2018
PE 147B 62349 - MTWRF - MTWRF - Bosio,J 15-JAN-2018
PE 147B 62349 - MTWRF - MTWRF - Bosio,J 15-JAN-2018
FS 101 62460 05:15pm-07:20pm W 05:15pm-07:20pm W 05:15pm-07:20pm Stinson,M 15-JAN-2018
FS 101 62460 - W 05:15pm-07:20pm W 05:15pm-07:20pm Stinson,M 15-JAN-2018
CS 105 62500 05:00pm-07:05pm T 07:10pm-10:00pm T 07:10pm-10:00pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
CS 105 62500 07:10pm-10:00pm T 07:10pm-10:00pm T 07:10pm-10:00pm Kinneavy,J 15-JAN-2018
JOUR 122B 62546 11:10am-12:30pm F 11:15am-02:20pm F 11:15am-02:20pm Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 122B 62546 11:15am-02:20pm F 11:15am-02:20pm F 11:15am-02:20pm Stark,P 15-JAN-2018
PE 145A 62652 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
PE 145A 62652 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am W 09:35am-10:50am Onishi,L 15-JAN-2018
PE 103A 63493 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 103A 63493 - F 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm Moropoulos,C 15-JAN-2018
FP 102 63509 05:00pm-10:00pm W 05:00pm-10:00pm W 05:00pm-10:00pm Kaplan,E 15-JAN-2018
FP 102 63509 - W 05:00pm-10:00pm W 05:00pm-10:00pm Kaplan,E 15-JAN-2018
TA 123 63563 09:35am-11:55am - - Frank,P 15-JAN-2018
TA 123 63563 - - - Frank,P 15-JAN-2018
ART 194 63837 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Dotson,S 16-JAN-2018
ART 194 63837 - MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Dotson,S 16-JAN-2018
MAT 139 64005 10:20am-03:50pm F 10:30am-03:30pm S 10:20am-03:50pm Mahapatra,M 07-FEB-2018
MAT 139 64005 - F 10:30am-03:30pm S 10:20am-03:50pm Mahapatra,M 07-FEB-2018
CS 165 64020 12:45pm-02:50pm T 02:55pm-05:55pm T 02:55pm-05:55pm Strenn,S 15-JAN-2018
CS 165 64020 02:55pm-05:55pm T 02:55pm-05:55pm T 02:55pm-05:55pm Strenn,S 15-JAN-2018
BMS 127 64098 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 64098 02:30pm-05:35pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Fischer,R 16-JAN-2018
PSY NC003 64407 09:00am-10:05am W 10:10am-11:45am W 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC003 64407 10:10am-11:45am W 10:10am-11:45am W 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
CS 104 64431 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Minkova,K 15-JAN-2018
CS 104 64431 07:10pm-10:00pm T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Minkova,K 15-JAN-2018
CIS 101 59578 - T 05:00pm-07:05pm T 05:00pm-07:05pm Frankel,E 15-JAN-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm WR 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:20pm Sherman,P 19-JAN-2018
ESL NC02A 63012 08:45am-11:00am TR 08:45am-11:15am MTWR 08:45am-11:00am Van Wingerden,N 19-JAN-2018
ESL NC02A 63018 07:00pm-09:15pm TR 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:15pm Chin,T 19-JAN-2018
ESL NC03A 63958 07:00pm-09:15pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:15pm Valenzuela,A 19-JAN-2018
ESL NC03C 63164 07:00pm-09:20pm MW 07:00pm-09:40pm MTWR 07:00pm-09:20pm Mason,L 19-JAN-2018
ESL NC02C 62855 08:45am-11:05am TR 08:45am-11:15am MTWR 08:45am-11:05am Van Wingerden,N 19-JAN-2018
ESL NC04A 63959 07:00pm-09:15pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:15pm Valenzuela,A 19-JAN-2018
ESL NC02C 63646 07:00pm-09:20pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:20pm Rempe,C 19-JAN-2018
ESL NC04A 63661 07:00pm-09:15pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:15pm Mason,L 19-JAN-2018
ESL NC03C 63935 07:00pm-09:20pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:20pm Valenzuela,A 19-JAN-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm WR 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:15pm Sherman,P 19-JAN-2018
ESL NC04C 63167 07:00pm-09:20pm MW 07:00pm-09:40pm MTWR 07:00pm-09:20pm Mason,L 19-JAN-2018
ESL NC04C 63793 06:30pm-08:50pm TR 06:30pm-09:10pm MTWR 06:30pm-08:50pm Matosian,M 19-JAN-2018
ESL NC04C 63937 07:00pm-09:20pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:20pm Valenzuela,A 23-JAN-2018
COMP NC021 64113 04:00pm-06:15pm T 04:00pm-06:15pm T 04:00pm-06:15pm Croyle,L 26-JAN-2018
COMP NC021 64113 - T 04:00pm-06:15pm T 04:00pm-06:15pm Croyle,L 26-JAN-2018
FP 114 61245 11:15am-12:45pm R 11:15am-12:45pm MTF 11:20am-12:15pm De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61245 11:20am-12:15pm R 11:15am-12:45pm MTF 11:20am-12:15pm De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61245 11:15am-12:45pm MTF 11:20am-12:15pm R 11:15am-12:45pm De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61245 11:20am-12:15pm MTF 11:20am-12:15pm R 11:15am-12:45pm De Phillipo,D 29-JAN-2018
CA NC013 63701 03:00pm-05:00pm W 03:00pm-05:00pm W 03:00pm-05:00pm Hobbins,J 17-JAN-2018
CA NC013 63701 - W 03:00pm-05:00pm W 03:00pm-05:00pm Hobbins,J 17-JAN-2018
CA NC014 63704 03:00pm-05:00pm R 03:00pm-05:00pm R 03:00pm-05:00pm Hobbins,J 17-JAN-2018
CA NC014 63704 - R 03:00pm-05:00pm R 03:00pm-05:00pm Hobbins,J 17-JAN-2018
FS 108A 58243 09:00am-10:20am UMTWRFS - UMTWRFS - Maestu,N 18-JAN-2018
FS 108A 58243 10:00am-11:20am UMTWRFS - UMTWRFS - Maestu,N 18-JAN-2018
FS 108A 58243 - UMTWRFS - UMTWRFS - Maestu,N 18-JAN-2018
FS 108A 58243 - UMTWRFS - UMTWRFS - Maestu,N 18-JAN-2018
ESL NC000 64079 05:00pm-07:15pm MTW 05:00pm-07:35pm MTWR 05:00pm-07:15pm Corcoran,K 06-MAR-2018
PE 253 63514 - - - Kofford,T 22-JAN-2018
PE 253 63514 - - - Kofford,T 22-JAN-2018
ESL NC01A 63952 05:00pm-07:15pm MTW 05:00pm-07:00pm MTWR 05:00pm-07:15pm Corcoran,K 06-MAR-2018
EH NC001 64105 04:30pm-06:45pm W 04:30pm-06:45pm W 04:30pm-06:45pm Carmona,O 23-JAN-2018
EH NC001 64105 - W 04:30pm-06:45pm W 04:30pm-06:45pm Carmona,O 23-JAN-2018
EH NC002 63210 04:30pm-06:45pm W 04:30pm-06:45pm W 04:30pm-06:45pm Carmona,O 23-JAN-2018
EH NC002 63210 - W 04:30pm-06:45pm W 04:30pm-06:45pm Carmona,O 23-JAN-2018
ESL NC03A 63657 07:00pm-09:15pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:15pm Mason,L 23-JAN-2018
PHIL 101H 55572 02:20pm-03:40pm TR 12:45pm-02:05pm - Bobro,M 15-JAN-2018
PHIL 101H 55572 03:55pm-04:55pm TR 12:45pm-02:05pm - Bobro,M 15-JAN-2018
ESL NC01C 62830 07:00pm-09:20pm MW 07:00pm-09:30pm MTWR 07:00pm-09:20pm Campbell,M 25-JAN-2018
BMS 108 63549 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm Aguilar,P 09-FEB-2018
BMS 108 63549 02:30pm-05:35pm MW 02:20pm-03:40pm MW 02:20pm-03:40pm Aguilar,P 09-FEB-2018
ART 120 63884 03:55pm-09:00pm R 03:55pm-09:00pm R 03:55pm-09:00pm Kozaki,G 15-JAN-2018
ART 120 63884 - R 03:55pm-09:00pm R 03:55pm-09:00pm Kozaki,G 15-JAN-2018
MAT 139 64005 10:20am-03:50pm - - Mahapatra,M 07-FEB-2018
MAT 139 64005 - - - Mahapatra,M 07-FEB-2018
AUTO 113 64007 01:00pm-02:20pm TR 02:40pm-05:00pm TR 02:40pm-05:00pm Granger,R 02-FEB-2018
AUTO 113 64007 02:40pm-05:00pm TR 02:40pm-05:00pm TR 02:40pm-05:00pm Granger,R 02-FEB-2018
CS 105 64013 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm Nevins,D 15-JAN-2018
CS 105 64013 02:55pm-05:55pm R 12:45pm-02:50pm R 12:45pm-02:50pm Nevins,D 15-JAN-2018
CS 137 64017 09:35am-11:40am T 09:35am-11:40am T 09:35am-11:40am Guebels,N 15-JAN-2018
CS 137 64017 11:45am-02:45pm T 09:35am-11:40am T 09:35am-11:40am Guebels,N 15-JAN-2018
AUTO 221 64284 08:00am-10:15am W 08:00am-12:00pm W 08:00am-12:00pm Granger,R 15-JAN-2018
AUTO 221 64284 08:00am-12:00pm W 08:00am-12:00pm W 08:00am-12:00pm Granger,R 15-JAN-2018
PSY NC097 64384 09:00am-10:05am T 09:00am-10:05am T 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC097 64384 10:10am-11:45am T 09:00am-10:05am T 09:00am-10:05am Sorrow,R 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 07:50am-09:10am F 08:30am-09:30am F 08:30am-09:30am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 08:30am-09:30am F 08:30am-09:30am F 08:30am-09:30am Betancourt,J 15-JAN-2018
BIOL 103 64428 09:30am-02:10pm F 08:30am-09:30am F 08:30am-09:30am Betancourt,J 15-JAN-2018
CS 104 64431 05:00pm-07:05pm T 07:10pm-10:00pm T 07:10pm-10:00pm Minkova,K 15-JAN-2018
CS 104 64431 07:10pm-10:00pm T 07:10pm-10:00pm T 07:10pm-10:00pm Minkova,K 15-JAN-2018
AUTO 112 54042 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Stockero,B 15-JAN-2018
AUTO 112 54042 09:40am-12:00pm TR 08:00am-09:20am TR 08:00am-09:20am Stockero,B 15-JAN-2018
ART 140 54249 11:10am-01:30pm - - Hayden,N 15-JAN-2018
ART 140 54249 - - - Hayden,N 15-JAN-2018
ART 150 54258 08:30am-10:50am - - Bates,C 15-JAN-2018
ART 150 54258 - - - Bates,C 15-JAN-2018
RT 103 54859 08:00am-09:20am M 11:00am-12:00pm M 11:00am-12:00pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54859 11:00am-12:00pm M 11:00am-12:00pm M 11:00am-12:00pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54859 12:05pm-02:15pm M 11:00am-12:00pm M 11:00am-12:00pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54862 08:00am-09:20am W 11:00am-12:00pm W 11:00am-12:00pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 54862 11:00am-12:00pm W 11:00am-12:00pm W 11:00am-12:00pm Ryan,T 15-JAN-2018
RT 103 54862 12:05pm-02:15pm W 11:00am-12:00pm W 11:00am-12:00pm Ryan,T 15-JAN-2018
BIOL 101 54952 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Wise,E 16-JAN-2018
BIOL 101 54952 11:10am-02:15pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Wise,E 16-JAN-2018
MDT 154 55073 05:00am-10:50pm S 05:00am-10:50pm T 09:00am-12:50pm Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 154 55073 07:00am-08:50am S 05:00am-10:50pm T 09:00am-12:50pm Thielst,G 15-JAN-2018
MDT 154 55073 09:00am-12:50pm S 05:00am-10:50pm T 09:00am-12:50pm Thielst,G 15-JAN-2018
MUS 152 55293 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Heidner,E 16-JAN-2018
MUS 152 55293 - MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Heidner,E 16-JAN-2018
MUS 154 55296 09:35am-10:55am - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 154 55296 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
PE 132A 55425 11:00am-12:00pm - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 132A 55425 - - - Schmitz,I 15-JAN-2018
PE 149 55448 - - - Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 149 55448 - - - Rocher-Krul,S 15-JAN-2018
PE 166 55458 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 166 55458 - - - Hernandez,D 15-JAN-2018
PHYS 102 55501 09:35am-12:40pm M 09:35am-12:40pm M 09:35am-12:40pm Folsom,D 16-JAN-2018
PHYS 102 55501 12:45pm-02:05pm M 09:35am-12:40pm M 09:35am-12:40pm Folsom,D 16-JAN-2018
PHYS 102 55501 09:35am-12:40pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Folsom,D 15-JAN-2018
PHYS 102 55501 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Folsom,D 15-JAN-2018
PHYS 123 55515 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 55515 11:10am-02:10pm TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 55516 08:00am-10:05am W 02:15pm-05:15pm W 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 55516 02:15pm-05:15pm W 02:15pm-05:15pm W 02:15pm-05:15pm Young,M 15-JAN-2018
PHIL 101H 55572 02:20pm-03:40pm R 03:55pm-04:55pm R 03:55pm-04:55pm Bobro,M 15-JAN-2018
PHIL 101H 55572 03:55pm-04:55pm R 03:55pm-04:55pm R 03:55pm-04:55pm Bobro,M 15-JAN-2018
TA 131 55774 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Shaw,P 16-JAN-2018
TA 131 55774 - MW 09:35am-11:55am MW 09:35am-11:55am Shaw,P 16-JAN-2018
FP 185 55840 05:00pm-10:05pm R 05:00pm-10:05pm R 05:00pm-10:05pm Kaplan,E 15-JAN-2018
FP 185 55840 - R 05:00pm-10:05pm R 05:00pm-10:05pm Kaplan,E 15-JAN-2018
FP 270 55842 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm Bieber,C 15-JAN-2018
FP 270 55842 - TR 01:00pm-03:20pm TR 01:00pm-03:20pm Bieber,C 15-JAN-2018
FS 101 55845 03:00pm-05:05pm MW 03:00pm-05:05pm MW 03:00pm-05:05pm Stinson,M 16-JAN-2018
FS 101 55845 - MW 03:00pm-05:05pm MW 03:00pm-05:05pm Stinson,M 16-JAN-2018
CT 290 56108 04:45pm-05:45pm - - Foster,P 15-JAN-2018
CT 290 56108 - - - Foster,P 15-JAN-2018
AUTO 110 57016 07:00pm-09:05pm R 07:00pm-10:00pm R 07:00pm-10:00pm Mollica,T 15-JAN-2018
AUTO 110 57016 07:00pm-10:00pm R 07:00pm-10:00pm R 07:00pm-10:00pm Mollica,T 15-JAN-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-09:50pm W 06:00pm-08:45pm W 06:00pm-08:45pm Cardenas,A 15-JAN-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-08:45pm W 06:00pm-08:45pm W 06:00pm-08:45pm Cardenas,A 15-JAN-2018
PHOT 280 57034 05:00pm-10:05pm - - Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 280 57034 - - - Sanders,S 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm T 06:00pm-08:05pm T 06:00pm-08:05pm Tejada,H 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm T 06:00pm-08:05pm T 06:00pm-08:05pm Tejada,H 15-JAN-2018
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm T 06:00pm-08:05pm T 06:00pm-08:05pm Tejada,H 15-JAN-2018
GEOG 172 58028 05:15pm-06:30pm MW 05:15pm-06:30pm MW 05:15pm-06:30pm Robinson,M 16-JAN-2018
GEOG 172 58028 - MW 05:15pm-06:30pm MW 05:15pm-06:30pm Robinson,M 16-JAN-2018
DRFT 130 58035 05:30pm-09:00pm - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
DRFT 130 58035 - - - Arias del Cid,A 15-JAN-2018
PE 124B 58122 06:50pm-08:10pm - - Sjollema,M 15-JAN-2018
PE 124B 58122 - - - Sjollema,M 15-JAN-2018
PE 152A 58155 02:20pm-03:40pm - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 152A 58155 - - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 152B 58156 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Kofford,T 16-JAN-2018
PE 152B 58156 - MW 12:45pm-02:05pm MW 12:45pm-02:05pm Kofford,T 16-JAN-2018
PE 162A 58161 06:30pm-07:50pm TR 06:30pm-07:50pm TR 06:30pm-07:50pm Erdman,D 15-JAN-2018
PE 162A 58161 - TR 06:30pm-07:50pm TR 06:30pm-07:50pm Erdman,D 15-JAN-2018
PHOT 109 58316 02:00pm-04:15pm TR 02:00pm-04:15pm TR 02:00pm-04:15pm Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 109 58316 - TR 02:00pm-04:15pm TR 02:00pm-04:15pm Sanders,S 15-JAN-2018
PE 148A 58338 08:00am-09:20am - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 148A 58338 - - - Melendez,C 15-JAN-2018
PE 226 59012 05:00pm-06:20pm - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 226 59012 - - - Fickerson,S 15-JAN-2018
PE 227 59022 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm Moharram,R 15-JAN-2018
PE 227 59022 - F 09:00am-12:05pm F 09:00am-12:05pm Moharram,R 15-JAN-2018
MAT 136 59090 08:00am-10:20am - - Mahapatra,M 15-JAN-2018
MAT 136 59090 - - - Mahapatra,M 15-JAN-2018
TA 112 59098 09:35am-11:55am - - Laris,K 15-JAN-2018
TA 112 59098 - - - Laris,K 15-JAN-2018
EMT 111 59109 08:00am-08:00pm U 08:00am-08:00pm U 08:00am-08:00pm McDonough,M 15-JAN-2018
EMT 111 59109 08:00am-08:00pm U 08:00am-08:00pm U 08:00am-08:00pm McDonough,M 15-JAN-2018
BIOL 100 59697 09:35am-10:55am T 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm Maupin,J 15-JAN-2018
BIOL 100 59697 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm T 11:10am-02:15pm Maupin,J 15-JAN-2018
EH 127 59790 09:00am-01:05pm - - Elliott,N 15-JAN-2018
EH 127 59790 - - - Elliott,N 15-JAN-2018
DRFT 121 60191 05:30pm-09:35pm M 05:30pm-09:35pm M 05:30pm-09:35pm Warner,R 16-JAN-2018
DRFT 121 60191 - M 05:30pm-09:35pm M 05:30pm-09:35pm Warner,R 16-JAN-2018
DRFT 121 60191 05:30pm-09:35pm - - Warner,R 15-JAN-2018
DRFT 121 60191 - - - Warner,R 15-JAN-2018
CHEM 101 60202 08:00am-09:20am R 02:15pm-05:20pm R 02:15pm-05:20pm Carrera Espinoza,J 15-JAN-2018
CHEM 101 60202 02:15pm-05:20pm R 02:15pm-05:20pm R 02:15pm-05:20pm Carrera Espinoza,J 15-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am TR 08:00am-10:05am TR 08:00am-10:05am Young,M 15-JAN-2018
FS 101 60804 03:00pm-05:05pm - - Durling,R 15-JAN-2018
FS 101 60804 - - - Durling,R 15-JAN-2018
PHOT 285 61110 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm Burkhardt,B 15-JAN-2018
PHOT 285 61110 - T 05:00pm-10:05pm T 05:00pm-10:05pm Burkhardt,B 15-JAN-2018
PE 157 61145 - - - Almlie,K 15-JAN-2018
PE 157 61145 - - - Almlie,K 15-JAN-2018
PE 121A 61443 11:10am-12:30pm - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 121A 61443 - - - Hodges,M 15-JAN-2018
PE 148B 61466 05:00pm-06:20pm - - O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 148B 61466 - - - O'Connor,K 15-JAN-2018
PE 162B 61491 06:30pm-07:50pm - - Erdman,D 15-JAN-2018
PE 162B 61491 - - - Erdman,D 15-JAN-2018
ART 152 61533 11:10am-01:30pm - - Bates,C 15-JAN-2018
ART 152 61533 - - - Bates,C 15-JAN-2018
PHYS 123 61608 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61608 02:15pm-05:15pm TR 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61610 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm Young,M 15-JAN-2018
PHYS 123 61610 02:15pm-05:15pm TR 10:30am-12:35pm TR 10:30am-12:35pm Young,M 15-JAN-2018
JOUR 123B 61626 11:10am-12:30pm - - Stark,P 15-JAN-2018
JOUR 123B 61626 - - - Stark,P 15-JAN-2018
PHYS 111 61749 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Thompson,A 16-JAN-2018
PHYS 111 61749 11:10am-02:15pm MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Thompson,A 16-JAN-2018
PE 277B 61974 - T 12:30pm-01:20pm T 12:30pm-01:20pm Hernandez,D 15-JAN-2018
PE 277B 61974 - T 12:30pm-01:20pm T 12:30pm-01:20pm Hernandez,D 15-JAN-2018
PHOT 209 62237 08:00am-01:05pm - - Sanders,S 15-JAN-2018
PHOT 209 62237 - - - Sanders,S 15-JAN-2018
PE 106A 62454 09:35am-10:55am - - Bautista,K 15-JAN-2018
PE 106A 62454 - - - Bautista,K 15-JAN-2018
PE 101B 62459 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Steuart,T 16-JAN-2018
PE 101B 62459 - MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Steuart,T 16-JAN-2018
CS 104 62496 12:45pm-02:50pm W 02:55pm-05:45pm W 02:55pm-05:45pm Kuehn,J 15-JAN-2018
CS 104 62496 02:55pm-05:45pm W 02:55pm-05:45pm W 02:55pm-05:45pm Kuehn,J 15-JAN-2018
PE 150B 62626 11:10am-12:35pm - - Melton,B 15-JAN-2018
PE 150B 62626 - - - Melton,B 15-JAN-2018
ECE NC011 63063 08:00am-01:00pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Crandell,S 15-JAN-2018
ECE NC011 63063 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Crandell,S 15-JAN-2018
PE 103A 63493 09:00am-12:05pm - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
PE 103A 63493 - - - Moropoulos,C 15-JAN-2018
FP 102 63509 05:00pm-10:00pm - - Kaplan,E 15-JAN-2018
FP 102 63509 - - - Kaplan,E 15-JAN-2018
BMS 107 63547 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 63547 - T 06:00pm-09:05pm T 06:00pm-09:05pm Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 63547 06:00pm-09:05pm - - Tanowitz,B 15-JAN-2018
BMS 107 63547 - - - Tanowitz,B 15-JAN-2018
AUTO 113 64007 01:00pm-02:20pm TR 01:00pm-02:20pm TR 01:00pm-02:20pm Granger,R 02-FEB-2018
AUTO 113 64007 02:40pm-05:00pm TR 01:00pm-02:20pm TR 01:00pm-02:20pm Granger,R 02-FEB-2018
CS 137 64017 09:35am-11:40am T 11:45am-02:45pm T 11:45am-02:45pm Guebels,N 15-JAN-2018
CS 137 64017 11:45am-02:45pm T 11:45am-02:45pm T 11:45am-02:45pm Guebels,N 15-JAN-2018
FS 111 64024 12:45pm-02:50pm - - Albright,M 15-JAN-2018
FS 111 64024 - - - Albright,M 15-JAN-2018
FS 120 64276 10:15am-12:20pm TR 10:15am-12:20pm - Feilden,R 25-JAN-2018
FS 120 64276 - TR 10:15am-12:20pm - Feilden,R 25-JAN-2018
FS 120 64276 - TR 10:15am-12:20pm - Feilden,R 25-JAN-2018
PSY NC003 64408 09:00am-10:05am W 10:10am-11:45am W 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PSY NC003 64408 10:10am-11:45am W 10:10am-11:45am W 10:10am-11:45am Sorrow,R 15-JAN-2018
PHOT 109 54068 08:00am-10:30am - - Amidon,E 15-JAN-2018
PHOT 109 54068 - - - Amidon,E 15-JAN-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Bullock,E 16-JAN-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm W 01:00pm-02:05pm W 01:00pm-02:05pm Bullock,E 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm W 01:00pm-02:05pm W 01:00pm-02:05pm Bullock,E 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm W 01:00pm-02:05pm W 01:00pm-02:05pm Bullock,E 07-FEB-2018
RT 103 54861 08:00am-09:20am M 11:00am-12:05pm M 11:00am-12:05pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 11:00am-12:05pm M 11:00am-12:05pm M 11:00am-12:05pm Ryan,T 16-JAN-2018
RT 103 54861 02:20pm-04:30pm M 11:00am-12:05pm M 11:00am-12:05pm Ryan,T 16-JAN-2018
BIOL 102 54956 08:00am-09:20am MW 11:10am-02:15pm MW 11:10am-02:15pm Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 102 54956 11:10am-02:15pm MW 11:10am-02:15pm MW 11:10am-02:15pm Barron,B 16-JAN-2018
BIOL 103 54961 07:50am-09:10am M 09:35am-10:35am M 09:35am-10:35am Betancourt,J 16-JAN-2018
BIOL 103 54961 09:30am-02:10pm M 09:35am-10:35am M 09:35am-10:35am Betancourt,J 16-JAN-2018
BIOL 103 54961 09:35am-10:35am M 09:35am-10:35am M 09:35am-10:35am Betancourt,J 16-JAN-2018
BIOL 125 54972 12:45pm-02:05pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54972 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm T 02:30pm-05:35pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54974 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54974 02:30pm-05:35pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54974 12:45pm-02:05pm R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Paddack,M 15-JAN-2018
BIOL 125 54974 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm R 02:30pm-05:35pm Paddack,M 15-JAN-2018
MUS 140A 55285 11:10am-12:10pm TR 11:10am-12:10pm TR 11:10am-12:10pm Campos,D 15-JAN-2018
MUS 140A 55285 - TR 11:10am-12:10pm TR 11:10am-12:10pm Campos,D 15-JAN-2018
MUS 140A 55285 11:10am-12:10pm - - Campos,D 15-JAN-2018
MUS 140A 55285 - - - Campos,D 15-JAN-2018
MUS 146 55289 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Redman,B 16-JAN-2018
MUS 146 55289 - MW 08:00am-09:20am MW 08:00am-09:20am Redman,B 16-JAN-2018
MUS 146 55289 08:00am-09:20am - - Redman,B 15-JAN-2018
MUS 146 55289 - - - Redman,B 15-JAN-2018
MUS 154 55294 12:45pm-02:05pm - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 154 55294 - - - Kreitzer,N 15-JAN-2018
MUS 154 55296 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Kreitzer,N 16-JAN-2018
MUS 154 55296 - MW 09:35am-10:55am MW 09:35am-10:55am Kreitzer,N 16-JAN-2018
PE 132A 55425 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Schmitz,I 16-JAN-2018
PE 132A 55425 - MWF 11:00am-12:00pm MWF 11:00am-12:00pm Schmitz,I 16-JAN-2018
CS 137 55492 05:00pm-07:05pm M 05:00pm-07:05pm M 05:00pm-07:05pm Guebels,N 16-JAN-2018
CS 137 55492 07:10pm-10:00pm M 05:00pm-07:05pm M 05:00pm-07:05pm Guebels,N 16-JAN-2018
PHIL 101H 55575 02:20pm-03:40pm R 03:55pm-04:55pm R 03:55pm-04:55pm Bobro,M 15-JAN-2018
PHIL 101H 55575 03:55pm-04:55pm R 03:55pm-04:55pm R 03:55pm-04:55pm Bobro,M 15-JAN-2018
TA 114 55772 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Talbott,M 16-JAN-2018
TA 114 55772 - MW 12:45pm-03:05pm MW 12:45pm-03:05pm Talbott,M 16-JAN-2018
TA 213 55817 09:35am-11:55am - - Gros,M 15-JAN-2018
TA 213 55817 - - - Gros,M 15-JAN-2018
TA 218 55820 04:00pm-06:20pm - - Talbott,M 15-JAN-2018
TA 218 55820 - - - Talbott,M 15-JAN-2018
FP 114 55828 05:00pm-10:05pm - - Davega,S 15-JAN-2018
FP 114 55828 - - - Davega,S 15-JAN-2018
DRFT 120 57066 05:30pm-09:35pm - - Warner,R 15-JAN-2018
DRFT 120 57066 - - - Warner,R 15-JAN-2018
PE 121B 58112 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Hodges,M 16-JAN-2018
PE 121B 58112 - MW 11:10am-12:30pm MW 11:10am-12:30pm Hodges,M 16-JAN-2018
PE 124B 58122 06:50pm-08:10pm MW 06:50pm-08:10pm MW 06:50pm-08:10pm Sjollema,M 16-JAN-2018
PE 124B 58122 - MW 06:50pm-08:10pm MW 06:50pm-08:10pm Sjollema,M 16-JAN-2018
PE 126B 58147 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moharram,R 15-JAN-2018
PE 126B 58147 - TR 09:35am-10:55am TR 09:35am-10:55am Moharram,R 15-JAN-2018
PE 126C 58148 09:35am-10:55am - - Moharram,R 15-JAN-2018
PE 126C 58148 - - - Moharram,R 15-JAN-2018
PE 150A 58157 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Kofford,T 15-JAN-2018
PE 150A 58157 - TR 12:45pm-02:05pm TR 12:45pm-02:05pm Kofford,T 15-JAN-2018
PE 150A 58157 12:45pm-02:05pm - - Kofford,T 15-JAN-2018
PE 150A 58157 - - - Kofford,T 15-JAN-2018
CHEM 104 58340 06:00pm-08:05pm W 07:00pm-10:05pm W 07:00pm-10:05pm Levenson,R 15-JAN-2018
CHEM 104 58340 06:00pm-06:50pm W 07:00pm-10:05pm W 07:00pm-10:05pm Levenson,R 15-JAN-2018
CHEM 104 58340 07:00pm-10:05pm W 07:00pm-10:05pm W 07:00pm-10:05pm Levenson,R 15-JAN-2018
ESL NC014 64082 11:40am-01:40pm T 11:40am-01:40pm F 11:40am-01:40pm Turjoman,A 09-FEB-2018
COMP NC041 64121 06:30pm-08:50pm R 06:30pm-08:50pm R 06:30pm-08:50pm Eggli,N 27-FEB-2018
COMP NC041 64121 - R 06:30pm-08:50pm R 06:30pm-08:50pm Eggli,N 27-FEB-2018
ECE NC011 63047 08:00am-01:00pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Johnston,J 01-FEB-2018
ECE NC011 63047 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm W 07:00pm-09:15pm Johnston,J 01-FEB-2018
ECE NC011 63047 08:00am-01:00pm W 08:00am-01:00pm F 08:00am-01:00pm Johnston,J 01-FEB-2018
ECE NC011 63047 07:00pm-09:15pm W 08:00am-01:00pm F 08:00am-01:00pm Johnston,J 01-FEB-2018
PSY 100 57453 - T 06:00pm-09:05pm - Morello,J 28-FEB-2018
BMS 108 63548 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm Aguilar,P 16-JAN-2018
BMS 108 63548 02:20pm-03:40pm M 11:10am-02:15pm M 11:10am-02:15pm Aguilar,P 16-JAN-2018
BIOL 130 61431 08:00am-01:00pm - - Green,A 03-OCT-2017
BIOL 130 61431 - - - Green,A 03-OCT-2017
BIOL 130 61431 - - - Green,A 03-OCT-2017
PRO NC028 63734 08:30am-04:30pm R 08:30am-04:30pm T 08:30am-04:30pm Johnson Madrigal,C 23-FEB-2018
MAT 149 63860 08:00am-08:55am MTF 08:00am-08:55am W 08:55am-10:25am Yokubaitis,D 18-JAN-2018
MAT 149 63860 08:55am-10:25am MTF 08:00am-08:55am W 08:55am-10:25am Yokubaitis,D 18-JAN-2018
ESL NC02A 63640 05:00pm-07:15pm MTW 05:00pm-07:00pm MTWR 05:00pm-07:15pm Corcoran,K 06-MAR-2018
ANTH 104 63220 10:15am-11:10am R 08:45am-10:15am W 11:15am-12:45pm Harris,S 22-MAR-2018
ANTH 104 63220 11:15am-12:45pm R 08:45am-10:15am W 11:15am-12:45pm Harris,S 22-MAR-2018
PRO 138D 60391 08:55am-10:25am R 08:55am-10:25am MTF 09:05am-10:00am Slotnick-Lastrico,B 18-JAN-2018
PRO 138D 60391 09:05am-10:00am R 08:55am-10:25am MTF 09:05am-10:00am Slotnick-Lastrico,B 18-JAN-2018
CA 113 61795 08:00am-09:25am MWF 08:00am-08:50am R 09:00am-10:15am Barker,D 16-MAY-2018
CA 113 61795 09:00am-10:15am MWF 08:00am-08:50am R 09:00am-10:15am Barker,D 16-MAY-2018
CA 116 61793 08:00am-09:25am MWF 08:00am-09:25am R 09:00am-10:15am Barker,D 22-MAY-2018
CA 116 61793 09:00am-10:15am MWF 08:00am-09:25am R 09:00am-10:15am Barker,D 22-MAY-2018
CA 124 61794 08:00am-09:25am T 08:00am-09:25am MTWF 08:00am-09:25am Barker,D 16-MAY-2018
CA 124 61794 09:00am-10:15am T 08:00am-09:25am MTWF 08:00am-09:25am Barker,D 16-MAY-2018
CA 124 61794 08:00am-09:25am - R 09:00am-10:15am Barker,D 16-MAY-2018
CA 124 61794 09:00am-10:15am - R 09:00am-10:15am Barker,D 16-MAY-2018

Instructor Changes

Course CRN Day/Time Change Instructor Date
BOT 121 64453 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
SPAN 102 55700 10:30am-12:50pm Add Segundo Gil,J 05-OCT-2017
SPAN 102 55700 10:30am-12:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
SPAN 101 62009 06:00pm-08:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
SPAN 101 62009 06:00pm-08:20pm Add Mesa Sanchez,M 05-OCT-2017
BIOL 100 59735 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59735 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59735 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59735 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 101 54222 12:45pm-02:05pm Add Staff,P 11-OCT-2017
BIOL 100 59698 09:35am-10:55am Add Fischer,R 10-OCT-2017
BIOL 100 59698 02:30pm-05:35pm Add Fischer,R 10-OCT-2017
BIOL 100 59698 09:35am-10:55am Add Fischer,R 10-OCT-2017
BIOL 100 59698 02:30pm-05:35pm Add Fischer,R 10-OCT-2017
ART 101 63995 11:10am-12:30pm Add Vilander,B 11-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Sousa,J 10-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Sousa,J 10-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Sousa,J 10-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Sousa,J 10-OCT-2017
HE 220 61232 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59735 07:50am-10:55am Add Calkins,E 10-OCT-2017
BIOL 100 59735 11:10am-12:30pm Add Calkins,E 10-OCT-2017
BIOL 100 59735 07:50am-10:55am Add Calkins,E 10-OCT-2017
BIOL 100 59735 11:10am-12:30pm Add Calkins,E 10-OCT-2017
ART 123 63998 10:00am-03:05pm Add Perea De La Cabada,R 11-OCT-2017
ART 123 63998 - Add Perea De La Cabada,R 11-OCT-2017
ART 123 63998 10:00am-03:05pm Add Perea De La Cabada,R 11-OCT-2017
ART 123 63998 - Add Perea De La Cabada,R 11-OCT-2017
ART 101 54222 12:45pm-02:05pm Remove Tye Talkin,H 30-AUG-2018
BIOL 100 60348 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 60348 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 60348 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 60348 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 111 63996 08:45am-10:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 60348 07:50am-10:55am Add Calkins,E 10-OCT-2017
BIOL 100 60348 11:10am-12:30pm Add Calkins,E 10-OCT-2017
BIOL 100 60348 07:50am-10:55am Add Calkins,E 10-OCT-2017
BIOL 100 60348 11:10am-12:30pm Add Calkins,E 10-OCT-2017
ART 172 64470 03:30pm-05:50pm Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 172 64470 - Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 172 64470 03:30pm-05:50pm Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 172 64470 - Add Ramos,A 18-OCT-2017
HE 220 61232 08:00am-09:20am Add Hernandez,D 11-OCT-2017
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
ART 111 63996 08:45am-10:45am Add Larson,T 11-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 09-JAN-2018
ART 170 64469 12:45pm-03:05pm Add Ramos,A 11-OCT-2017
ART 170 64469 - Add Ramos,A 11-OCT-2017
ART 170 64469 12:45pm-03:05pm Add Ramos,A 11-OCT-2017
ART 170 64469 - Add Ramos,A 11-OCT-2017
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 123 63998 10:00am-03:05pm Remove Geisse,M 30-AUG-2018
ART 123 63998 - Remove Geisse,M 30-AUG-2018
ART 123 63998 10:00am-03:05pm Remove Geisse,M 30-AUG-2018
ART 123 63998 - Remove Geisse,M 30-AUG-2018
ART 192 64471 09:35am-11:55am Add Dotson,S 13-FEB-2018
ART 192 64471 - Add Dotson,S 13-FEB-2018
ART 192 64471 09:35am-11:55am Add Dotson,S 13-FEB-2018
ART 192 64471 - Add Dotson,S 13-FEB-2018
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Burnell,K 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 61686 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 62573 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 10-OCT-2017
BIOL 100 59698 09:35am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59698 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59698 09:35am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 59698 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 101 63995 11:10am-12:30pm Remove Tye Talkin,H 30-AUG-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 052 54531 10:15am-12:20pm Add Goodnough,R 06-OCT-2017
FIN 100 64429 - Add Powers,C 06-OCT-2017
ENG 240 64459 - Add Johnston,C 23-JAN-2018
ESL 052 54531 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 122 54538 08:00am-10:00am Add Ter Mate-Martinsen,M 06-OCT-2017
ESL 062 54536 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 124 54545 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 130 54555 12:30pm-02:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 040 61825 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY 100 55630 11:10am-12:30pm Add Minehan,J 06-OCT-2017
ITAL 102 64456 - Add Staff,P 05-OCT-2017
ITAL 102 64456 - Add Staff,P 05-OCT-2017
ITAL 104 64458 - Add Staff,P 05-OCT-2017
ENG 271NF 64460 - Add Johnston,C 23-JAN-2018
ESL 122 54538 08:00am-10:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY 100 55630 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 130 54555 12:30pm-02:35pm Add Cassriel,B 06-OCT-2017
ESL 134 54562 10:15am-12:20pm Add Ter Mate-Martinsen,M 06-OCT-2017
FIN 100 63888 - Add Stampe,J 06-OCT-2017
PSY 100 64462 - Add Huff,M 06-OCT-2017
FIN 100 64429 - Remove Arthur,J 30-AUG-2018
ESL 060 54533 10:15am-12:20pm Add Cassriel,B 06-OCT-2017
ITAL 101 64455 - Add Staff,P 05-OCT-2017
ITAL 101 64455 - Add Staff,P 05-OCT-2017
ESL 130 54553 10:15am-12:20pm Add Howard,D 06-OCT-2017
ESL 050 63923 08:00am-10:05am Add Cassriel,B 06-OCT-2017
ITAL 101 64455 - Add Smith,C 05-OCT-2017
ITAL 101 64455 - Add Smith,C 05-OCT-2017
FIN 100 63888 - Remove Block,S 30-AUG-2018
ESL 040 61825 08:00am-10:05am Add Howard,D 06-OCT-2017
ITAL 103 64457 - Add Staff,P 05-OCT-2017
ESL 050 63923 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 062 54536 10:15am-12:20pm Add Cassriel,B 06-OCT-2017
ESL 124 54545 10:15am-12:20pm Add Ter Mate-Martinsen,M 06-OCT-2017
ITAL 102 64456 - Add Smith,C 05-OCT-2017
ITAL 102 64456 - Add Smith,C 05-OCT-2017
PSY 175 64461 - Add Johnston,L 05-OCT-2017
ESL 060 54533 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 130 54553 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 134 54562 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHOT 109 57033 02:00pm-04:15pm Remove Sanders,S 30-AUG-2018
PHOT 109 57033 - Remove Sanders,S 30-AUG-2018
PHOT 109 57033 02:00pm-04:15pm Remove Sanders,S 30-AUG-2018
PHOT 109 57033 - Remove Sanders,S 30-AUG-2018
FIN 202 63799 - Add Block,S 12-OCT-2017
BIOL 161 64473 03:55pm-05:15pm Add Belluzzi,L 13-OCT-2017
FIN 202 63799 - Remove Ellis,D 30-AUG-2018
ENG 098 63385 01:00pm-03:20pm Add Fechner,J 12-OCT-2017
ENG 098 63385 01:00pm-03:20pm Remove Kilgore,J 30-AUG-2018
PHOT 109 57033 02:00pm-04:15pm Add Burkhardt,B 13-OCT-2017
PHOT 109 57033 - Add Burkhardt,B 13-OCT-2017
PHOT 109 57033 02:00pm-04:15pm Add Burkhardt,B 13-OCT-2017
PHOT 109 57033 - Add Burkhardt,B 13-OCT-2017
IBUS 211 62056 - Add Block,S 12-OCT-2017
IBUS 211 62056 - Remove Commerford,M 30-AUG-2018
ESL 123 63894 10:15am-12:20pm Add Howard,D 16-OCT-2017
ESL 041 54522 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 122 54539 12:30pm-02:35pm Add Howard,D 16-OCT-2017
ENG 075 64474 10:30am-12:50pm Add Wiley,S 20-OCT-2017
ENG 075 64474 01:00pm-02:00pm Add Wiley,S 20-OCT-2017
ESL 041 54522 10:15am-12:20pm Add Mora,P 16-OCT-2017
ENG 080 59225 06:00pm-08:20pm Remove Mackenzie,L 30-AUG-2018
ESL 123 63894 10:15am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 122 54539 12:30pm-02:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 080 54498 10:30am-12:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 080 54498 10:30am-12:50pm Add Mackenzie,L 16-OCT-2017
ENG 080 59225 06:00pm-08:20pm Add Fior,J 16-OCT-2017
FIN 100 63533 11:10am-12:30pm Remove Brown,J 30-AUG-2018
ESL 113 64454 08:00pm-09:50pm Add Staff,P 05-OCT-2017
ESL 113 64454 08:00pm-09:50pm Add Staff,P 05-OCT-2017
FIN 100 63533 11:10am-12:30pm Add Thompson,R 05-OCT-2017
MATH 117 55139 01:00pm-03:05pm Add Staff,P 09-OCT-2017
MATH 107 58642 03:30pm-05:35pm Add Tivy,A 09-OCT-2017
MATH 107 63481 03:30pm-05:35pm Add Staff,P 09-OCT-2017
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
MATH 107 58642 03:30pm-05:35pm Remove Kelz,J 30-AUG-2018
MATH 107 63481 03:30pm-05:35pm Remove Tivy,A 30-AUG-2018
MATH 120 63844 08:00am-10:05am Remove Kruidenier,J 30-AUG-2018
ID 101 57075 06:00pm-09:05pm Add Arias del Cid,A 09-OCT-2017
FIN 202 60746 - Add Ellis,D 09-OCT-2017
MATH 120 63844 08:00am-10:05am Add Staff,P 09-OCT-2017
CIS 220 64467 - Add Brown,J 09-OCT-2017
COMP 123 62534 - Remove Belletti,L 30-AUG-2018
MATH 107 63482 06:00pm-08:05pm Remove Tivy,A 30-AUG-2018
MATH 117 55140 03:30pm-05:35pm Add Staff,P 09-OCT-2017
MATH 107 60093 06:00pm-08:05pm Add Tivy,A 09-OCT-2017
DRFT 101 60189 05:30pm-09:05pm Add Costea,D 09-OCT-2017
DRFT 101 60189 - Add Costea,D 09-OCT-2017
DRFT 101 60189 05:30pm-09:05pm Add Costea,D 09-OCT-2017
DRFT 101 60189 - Add Costea,D 09-OCT-2017
MATH 107 63482 06:00pm-08:05pm Add Staff,P 09-OCT-2017
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Add McCann,S 09-OCT-2017
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Add McCann,S 09-OCT-2017
MAT 138 64464 10:30am-12:50pm Add Mahapatra,M 09-OCT-2017
MAT 138 64464 - Add Mahapatra,M 09-OCT-2017
MAT 138 64464 10:30am-12:50pm Add Mahapatra,M 09-OCT-2017
MAT 138 64464 - Add Mahapatra,M 09-OCT-2017
MKT 220 64466 - Add Brown,J 09-OCT-2017
DRFT 101 60189 05:30pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
DRFT 101 60189 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
DRFT 101 60189 05:30pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
DRFT 101 60189 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MATH 117 55139 01:00pm-03:05pm Remove Gayle,R 30-AUG-2018
MATH 117 55140 03:30pm-05:35pm Remove Gayle,R 30-AUG-2018
MATH 107 60093 06:00pm-08:05pm Remove Kelz,J 30-AUG-2018
COMP 123 62534 - Add Musacchio,D 09-OCT-2017
PD 100 64465 08:00am-09:20am Add Frankel,E 09-OCT-2017
FIN 202 60746 - Remove Block,S 30-AUG-2018
MATH 107 61741 05:30pm-07:35pm Remove Mouderres,J 30-AUG-2018
ID 103 60193 06:00pm-09:05pm Add Beamer,M 09-OCT-2017
MATH 107 61741 05:30pm-07:35pm Add Staff,P 09-OCT-2017
ID 101 57075 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ID 103 60193 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123W 61740 02:15pm-05:20pm Add Ion,D 09-JAN-2018
PHYS 121W 61702 02:15pm-05:20pm Add Ion,D 12-OCT-2017
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am Add Ion,D 12-OCT-2017
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am Add Ion,D 12-OCT-2017
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am Add Ion,D 12-OCT-2017
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am Add Ion,D 12-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 11-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 11-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 11-OCT-2017
BIOL 100 64083 06:00pm-09:05pm Add Dicks,B 11-OCT-2017
PHYS 123 61605 08:00am-11:00am Add Ion,D 09-JAN-2018
PHYS 123 61605 10:30am-12:35pm Add Ion,D 09-JAN-2018
PHYS 123 61605 08:00am-11:00am Add Ion,D 09-JAN-2018
PHYS 123 61605 10:30am-12:35pm Add Ion,D 09-JAN-2018
ESL NC009 64472 12:00pm-02:30pm Add Turjoman,A 28-NOV-2017
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 60793 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 60793 08:00am-11:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 61605 08:00am-11:00am Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 61605 10:30am-12:35pm Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 61605 08:00am-11:00am Remove Young,M 07-JAN-2018
PHYS 123 61605 10:30am-12:35pm Remove Young,M 07-JAN-2018
ECE 102 55338 - Add Smith,J 12-OCT-2017
ECE 102 55338 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 61605 08:00am-11:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 61605 10:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 61605 08:00am-11:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123 61605 10:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 121W 61702 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 123W 61740 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 114 62463 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 114 62463 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 111 64064 01:00pm-03:20pm Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 111 64064 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 111 64064 01:00pm-03:20pm Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 111 64064 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
ECE NC160 64398 09:15am-10:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64398 10:35am-11:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64398 09:15am-10:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64398 10:35am-11:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64399 09:15am-10:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64399 10:35am-11:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64399 09:15am-10:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64399 10:35am-11:30am Add Barker,K 09-OCT-2017
ECE NC160 64399 09:15am-10:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
ECE NC160 64399 10:35am-11:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
ECE NC160 64399 09:15am-10:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
ECE NC160 64399 10:35am-11:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
GDP 110 64066 08:00am-10:20am Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64066 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64066 08:00am-10:20am Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64066 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64468 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64468 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64468 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 110 64468 - Add Van Arsdale,J 10-OCT-2017
GDP 111 64064 01:00pm-03:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 111 64064 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 111 64064 01:00pm-03:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 111 64064 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ECE NC160 64398 09:15am-10:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
ECE NC160 64398 10:35am-11:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
ECE NC160 64398 09:15am-10:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
ECE NC160 64398 10:35am-11:30am Remove Kerwin,B 30-AUG-2018
GDP 110 64066 08:00am-10:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 110 64066 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 110 64066 08:00am-10:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
GDP 110 64066 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MATH 107 63481 03:30pm-05:35pm Add Giles,D 10-OCT-2017
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm Remove Lafferty,A 30-AUG-2018
GDP 114 62463 - Remove Lafferty,A 30-AUG-2018
GDP 114 62463 01:00pm-03:20pm Remove Lafferty,A 30-AUG-2018
GDP 114 62463 - Remove Lafferty,A 30-AUG-2018
WELL NC025 64386 06:00pm-07:30pm Add Cardillo,G 22-JAN-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Lehne,M 08-FEB-2018
BIOL 103 64475 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64475 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64476 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64478 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64479 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
WELL NC025 64386 06:00pm-07:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 07:00am-02:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 08:00am-01:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-08:00pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:00pm-07:15pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
CNA 101 62128 04:30pm-07:30pm Add Terpening,D 08-FEB-2018
BIOL 103 64477 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 08:30am-09:30am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 08:30am-09:30am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 08:30am-09:30am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64477 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 08:30am-09:30am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 08:30am-09:30am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 08:30am-09:30am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 64480 09:45am-02:25pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
ART NC722 64353 01:00pm-02:05pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
ART NC722 64353 02:10pm-04:25pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
ART NC722 64353 01:00pm-02:05pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
ART NC722 64353 02:10pm-04:25pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
PHIL 100 55565 11:10am-12:30pm Remove Rentz,Z 30-AUG-2018
TA 218 61198 12:30pm-05:20pm Add Paraminski,L 19-OCT-2017
TA 218 61198 - Add Paraminski,L 19-OCT-2017
TA 218 61198 12:30pm-05:20pm Add Paraminski,L 19-OCT-2017
TA 218 61198 - Add Paraminski,L 19-OCT-2017
TA 218 61198 12:30pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA 218 61198 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA 218 61198 12:30pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA 218 61198 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64352 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64352 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64352 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64352 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64353 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64353 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64353 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64353 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC722 64352 01:00pm-02:05pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
ART NC722 64352 02:10pm-04:25pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
ART NC722 64352 01:00pm-02:05pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
ART NC722 64352 02:10pm-04:25pm Add Willhite,S 18-OCT-2017
PHIL 100 55565 11:10am-12:30pm Add Bixby,M 18-OCT-2017
CHEM 212 54424 02:20pm-03:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 212 54424 02:20pm-03:40pm Add Ghizzoni,S 20-OCT-2017
ESL 041 62355 06:00pm-07:50pm Add Clark-Ruiz,J 23-OCT-2017
ESL 123 57193 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 123 61271 02:45pm-04:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 134 54561 08:00am-10:05am Add Cooper,A 23-OCT-2017
ESL 060 57180 08:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC025 64448 06:15pm-08:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 061 57185 06:00pm-07:50pm Add Gottwald,T 23-OCT-2017
ESL 123 57193 06:00pm-07:50pm Add Reder,E 23-OCT-2017
ESL 130 61550 06:00pm-07:50pm Add Gordon,D 23-OCT-2017
ESL 062 61999 06:00pm-07:50pm Add Alexander,D 23-OCT-2017
ESL 040 57160 08:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 042 57166 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 041 62355 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 051 57174 06:00pm-07:50pm Add Melendez,C 23-OCT-2017
ESL 124 57195 06:00pm-07:50pm Add Arnold,T 23-OCT-2017
ESL 123 61271 02:45pm-04:50pm Add Wahlberg,D 23-OCT-2017
PSY NC025 64448 06:15pm-08:30pm Add Sorrow,R 23-OCT-2017
ESL 052 58811 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 123 54542 08:00am-10:05am Add Naughton,S 23-OCT-2017
ESL 040 57160 08:00pm-09:50pm Add Kipp,S 23-OCT-2017
HIST 102 63823 06:00pm-09:05pm Add Black,L 23-OCT-2017
ESL 123 54542 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 131 54557 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 134 54561 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 131 54557 08:00am-10:05am Add McGrath,J 23-OCT-2017
ESL 029 57154 05:00pm-05:50pm Add Cassriel,B 23-OCT-2017
ESL 029 57154 - Add Cassriel,B 23-OCT-2017
ESL 042 57166 06:00pm-07:50pm Add Keturi,H 23-OCT-2017
ESL 029 57154 05:00pm-05:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 029 57154 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 061 57185 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 124 57195 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 062 61999 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 060 57180 08:00pm-09:50pm Add Lavine,S 23-OCT-2017
ESL 052 58811 06:00pm-07:50pm Add Layman,C 23-OCT-2017
ESL 051 57174 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 130 61550 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
SOC 106 58110 02:20pm-03:40pm Add Sanders,M 24-OCT-2017
CT 111 59161 08:00am-01:00pm Add Foster,P 22-JAN-2018
CT 111 59161 06:00pm-09:05pm Add Foster,P 22-JAN-2018
CT 111 59161 08:00am-01:00pm Add Foster,P 22-JAN-2018
CT 111 59161 06:00pm-09:05pm Add Foster,P 22-JAN-2018
ANTH 109 64041 09:35am-10:55am Add Sanders,M 24-OCT-2017
VN 138 64053 07:45am-12:15pm Add Martel,L 05-JAN-2018
VN 138 64053 07:45am-12:15pm Add Martel,L 05-JAN-2018
VN 135 64050 01:00pm-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ZOOL 123 55030 02:30pm-05:35pm Add Fukui,H 24-OCT-2017
ZOOL 123 55030 02:30pm-05:35pm Add Fukui,H 24-OCT-2017
ANTH 104 55939 - Remove Sanders,M 30-AUG-2018
SOC 106 58110 02:20pm-03:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ANTH 104 55939 - Add Eisentraut,P 24-OCT-2017
ANTH 103 64146 11:10am-12:30pm Add Carter,T 24-OCT-2017
BIOL 123 64452 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
VN 138 64053 07:45am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
VN 138 64053 07:45am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ANTH 103 64146 11:10am-12:30pm Remove Eisentraut,P 30-AUG-2018
VN 135 64050 01:00pm-03:05pm Add Horner,M 05-JAN-2018
BIOL 123 64452 - Remove Fukui,H 30-AUG-2018
ZOOL 123 61496 02:30pm-05:35pm Add Fukui,H 24-OCT-2017
ZOOL 123 61496 02:30pm-05:35pm Add Fukui,H 24-OCT-2017
BIOL 120 64488 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BIOL 120 64488 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BIOL 120 64488 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BIOL 120 64488 - Add Friesen,L 24-OCT-2017
BIOL 122 63544 - Remove Fukui,H 30-AUG-2018
ZOOL 122 55029 11:10am-12:30pm Add Fukui,H 24-OCT-2017
ZOOL 122 55029 11:10am-12:30pm Add Fukui,H 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Cummings,B 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Cummings,B 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Cummings,B 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Cummings,B 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Cummings,B 24-OCT-2017
BOT 121 64453 - Add Cummings,B 24-OCT-2017
ANTH 101L 64489 02:20pm-05:20pm Add Eisentraut,P 24-OCT-2017
ANTH 109 64041 09:35am-10:55am Remove Carter,T 30-AUG-2018
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 58810 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BIOL 123 63545 - Remove Fukui,H 30-AUG-2018
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
ESL NC01C 62831 08:45am-11:05am Add Garcia,M 10-JAN-2018
ESL NC01C 62831 08:45am-11:05am Add Garcia,M 10-JAN-2018
ART NC106 64325 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64325 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64325 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64325 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64326 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64326 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64326 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC106 64326 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC154 64328 06:00pm-07:05pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC154 64328 07:10pm-09:25pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC154 64328 06:00pm-07:05pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC154 64328 07:10pm-09:25pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC906 64364 08:30am-09:35am Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64364 09:40am-11:55am Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64364 08:30am-09:35am Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64364 09:40am-11:55am Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC180 64377 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64377 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64377 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64377 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
PSY NC097 64385 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC097 64385 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC097 64385 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC097 64385 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64408 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64408 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64408 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64408 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
ART NC154 64328 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64328 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64328 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64328 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG NC674 64341 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG NC674 64341 01:40pm-02:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG NC674 64341 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG NC674 64341 01:40pm-02:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64356 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64356 01:40pm-03:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64356 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64356 01:40pm-03:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64360 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64360 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64360 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64360 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64377 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64377 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64377 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64377 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC028 64388 07:30pm-08:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64330 08:45am-09:50am Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC138 64330 09:55am-12:10pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC138 64330 08:45am-09:50am Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC138 64330 09:55am-12:10pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
PSY NC028 64388 07:30pm-08:45pm Add Dunlap,M 18-OCT-2017
MUS NC085 64402 06:00pm-08:15pm Add Williams,S 04-JAN-2018
ART NC906 64364 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64364 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64364 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64364 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64374 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64374 02:15pm-04:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64374 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64374 02:15pm-04:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64375 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64375 02:15pm-04:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64375 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC156 64375 02:15pm-04:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64421 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64421 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64421 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64421 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
LIBR 101 58931 - Add Staff,P 18-OCT-2017
ART NC126 64323 08:30am-09:35am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC126 64323 09:40am-11:55am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC126 64323 08:30am-09:35am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC126 64323 09:40am-11:55am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC906 64360 08:30am-09:35am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64360 09:40am-11:55am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64360 08:30am-09:35am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64360 09:40am-11:55am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64369 05:30pm-06:35pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64369 06:40pm-08:55pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64369 05:30pm-06:35pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64369 06:40pm-08:55pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC156 64375 01:00pm-02:05pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64375 02:15pm-04:30pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64375 01:00pm-02:05pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64375 02:15pm-04:30pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64376 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64376 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64376 08:30am-09:35am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC180 64376 09:40am-11:55am Add Runkle,C 18-OCT-2017
PSY NC097 64384 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC097 64384 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC097 64384 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC097 64384 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC072 64389 06:00pm-07:35pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 06:00pm-07:35pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Add Cooper,T 22-JAN-2018
ART NC112 64421 01:00pm-02:05pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC112 64421 02:10pm-04:25pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC112 64421 01:00pm-02:05pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC112 64421 02:10pm-04:25pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC192 64343 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC192 64343 01:40pm-03:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC192 64343 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC192 64343 01:40pm-03:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64350 08:30am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64350 09:55am-01:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64350 08:30am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64350 09:55am-01:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64376 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64376 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64376 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC180 64376 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC029 64395 09:00am-12:10pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 101 54222 12:45pm-02:05pm Add Cunningham,S 18-OCT-2017
LIBR 101 58191 - Add Staff,P 18-OCT-2017
ENG NC674 64341 12:30pm-01:35pm Add Unkefer,D 18-OCT-2017
ENG NC674 64341 01:40pm-02:45pm Add Unkefer,D 18-OCT-2017
ENG NC674 64341 12:30pm-01:35pm Add Unkefer,D 18-OCT-2017
ENG NC674 64341 01:40pm-02:45pm Add Unkefer,D 18-OCT-2017
ART NC193 64357 12:30pm-01:35pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64357 01:40pm-03:55pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64357 12:30pm-01:35pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64357 01:40pm-03:55pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC906 64367 05:30pm-06:35pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64367 06:40pm-08:55pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64367 05:30pm-06:35pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64367 06:40pm-08:55pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC107 64378 09:00am-10:20am Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC107 64378 10:25am-01:35pm Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC107 64378 09:00am-10:20am Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC107 64378 10:25am-01:35pm Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC106 64325 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC106 64325 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC106 64325 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC106 64325 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64327 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64327 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64327 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64327 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64378 09:00am-10:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64378 10:25am-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64378 09:00am-10:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64378 10:25am-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64416 08:45am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64416 09:55am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64416 08:45am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64416 09:55am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64350 08:30am-09:50am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC101 64350 09:55am-01:05pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC101 64350 08:30am-09:50am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC101 64350 09:55am-01:05pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64374 01:00pm-02:05pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64374 02:15pm-04:30pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64374 01:00pm-02:05pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC156 64374 02:15pm-04:30pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC107 64379 09:00am-10:05am Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC107 64379 10:10am-12:30pm Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC107 64379 09:00am-10:05am Add Van Stein,T 18-OCT-2017
ART NC107 64379 10:10am-12:30pm Add Van Stein,T 18-OCT-2017
LIBR 101 58191 - Remove Chuah,S 31-OCT-2017
ART NC138 64330 08:45am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64330 09:55am-12:10pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64330 08:45am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64330 09:55am-12:10pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64361 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64361 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64361 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64361 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64367 05:30pm-06:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64367 06:40pm-08:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64367 05:30pm-06:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64367 06:40pm-08:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64384 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64384 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64384 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64384 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64408 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64408 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64408 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64408 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC126 64324 08:30am-09:35am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC126 64324 09:40am-11:55am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC126 64324 08:30am-09:35am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC126 64324 09:40am-11:55am Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC138 64329 08:30am-09:40am Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC138 64329 09:45am-12:30pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC138 64329 08:30am-09:40am Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC138 64329 09:45am-12:30pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC906 64366 05:30pm-06:35pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64366 06:40pm-08:55pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64366 05:30pm-06:35pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART NC906 64366 06:40pm-08:55pm Add Vestal,P 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ramos,A 18-OCT-2017
ART NC106 64326 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC106 64326 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC106 64326 08:30am-09:35am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC106 64326 09:40am-11:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64329 08:30am-09:40am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64329 09:45am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64329 08:30am-09:40am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC138 64329 09:45am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64366 05:30pm-06:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64366 06:40pm-08:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64366 05:30pm-06:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64366 06:40pm-08:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64385 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64385 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64385 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC097 64385 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 06:00pm-07:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 06:00pm-07:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC072 64389 07:40pm-08:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS NC085 64402 06:00pm-08:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64407 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64407 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64407 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC003 64407 10:10am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64351 09:00am-10:05am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC101 64351 10:10am-12:25pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC101 64351 09:00am-10:05am Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC101 64351 10:10am-12:25pm Add Runkle,C 18-OCT-2017
ART NC906 64361 08:30am-09:35am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64361 09:40am-11:55am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64361 08:30am-09:35am Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64361 09:40am-11:55am Add Brooks,J 18-OCT-2017
PSY NC029 64395 09:00am-12:10pm Add Richo,D 18-OCT-2017
ART NC142 64416 08:45am-09:50am Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64416 09:55am-12:15pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64416 08:45am-09:50am Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64416 09:55am-12:15pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64417 08:45am-09:50am Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64417 09:55am-12:15pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64417 08:45am-09:50am Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC142 64417 09:55am-12:15pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC112 64422 01:00pm-02:05pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC112 64422 02:10pm-04:25pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC112 64422 01:00pm-02:05pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
ART NC112 64422 02:10pm-04:25pm Add Luminess,C 18-OCT-2017
LIBR 101 58931 - Remove Carey,E 30-AUG-2018
ART NC101 64351 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64351 10:10am-12:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64351 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC101 64351 10:10am-12:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64417 08:45am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64417 09:55am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64417 08:45am-09:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC142 64417 09:55am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC154 64327 06:00pm-07:05pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC154 64327 07:10pm-09:25pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC154 64327 06:00pm-07:05pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC154 64327 07:10pm-09:25pm Add Henderson,T 18-OCT-2017
ART NC192 64343 12:30pm-01:35pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC192 64343 01:40pm-03:55pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC192 64343 12:30pm-01:35pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC192 64343 01:40pm-03:55pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64356 12:30pm-01:35pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64356 01:40pm-03:55pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64356 12:30pm-01:35pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC193 64356 01:40pm-03:55pm Add Eberhart,B 18-OCT-2017
ART NC906 64362 12:30pm-01:35pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64362 01:40pm-04:00pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64362 12:30pm-01:35pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64362 01:40pm-04:00pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64363 12:30pm-01:35pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64363 01:40pm-04:00pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64363 12:30pm-01:35pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
ART NC906 64363 01:40pm-04:00pm Add Brooks,J 18-OCT-2017
PSY NC003 64407 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64407 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64407 09:00am-10:05am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
PSY NC003 64407 10:10am-11:45am Add Sorrow,R 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 10:00am-03:05pm Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART 118 64481 - Add Ulivo,C 18-OCT-2017
ART NC126 64323 08:30am-09:35am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64323 09:40am-11:55am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64323 08:30am-09:35am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64323 09:40am-11:55am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64324 08:30am-09:35am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64324 09:40am-11:55am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64324 08:30am-09:35am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC126 64324 09:40am-11:55am Remove Osgood,K 30-AUG-2018
ART NC193 64357 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64357 01:40pm-03:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64357 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC193 64357 01:40pm-03:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64362 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64362 01:40pm-04:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64362 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64362 01:40pm-04:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64363 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64363 01:40pm-04:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64363 12:30pm-01:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64363 01:40pm-04:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64369 05:30pm-06:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64369 06:40pm-08:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64369 05:30pm-06:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC906 64369 06:40pm-08:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64379 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64379 10:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64379 09:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC107 64379 10:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64422 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64422 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64422 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART NC112 64422 02:10pm-04:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HIST 101 63282 11:10am-12:30pm Add Wolf,R 20-OCT-2017
HIST 102 63823 06:00pm-09:05pm Add Staff,P 20-OCT-2017
PRO NC067 64485 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-OCT-2017
HIST 101 63282 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HIST 102 63823 06:00pm-09:05pm Remove Wolf,R 30-AUG-2018
HIST 102 63931 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO NC021 64483 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-OCT-2017
PRO NC006 64486 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-OCT-2017
HIST 102 63931 12:45pm-02:05pm Add Wolf,R 20-OCT-2017
PRO NC033 64484 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-OCT-2017
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
BMS 127 61944 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 24-OCT-2017
ENG 110 61081 12:45pm-02:05pm Add Staff,P 26-OCT-2017
ENG 089 63430 11:10am-12:00pm Add Monda,K 26-OCT-2017
ENG 110 60356 12:45pm-02:05pm Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 63418 - Remove Monda,K 30-AUG-2018
ENG 120 63418 - Remove Monda,K 30-AUG-2018
ENG 110 60327 12:45pm-02:05pm Add Monda,K 26-OCT-2017
ENG 120 61063 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 120 61063 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 089 63434 01:00pm-01:50pm Add Boggs,S 29-JAN-2018
ENG 110 61026 09:35am-10:55am Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 61027 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 61027 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 089 63430 11:10am-12:00pm Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 110 60356 12:45pm-02:05pm Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 120 61027 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 120 61027 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 120 63418 - Add Boggs,S 09-JAN-2018
ENG 120 63418 - Add Boggs,S 09-JAN-2018
ENG 120 61063 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 61063 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 110 61081 12:45pm-02:05pm Remove Monda,K 30-AUG-2018
ENG 120 61706 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 61706 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 089 63432 02:20pm-03:10pm Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 110 61026 09:35am-10:55am Add Monda,K 26-OCT-2017
ENG 110 61062 09:35am-10:55am Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 089 63432 02:20pm-03:10pm Add Monda,K 26-OCT-2017
ENG 089 63434 01:00pm-01:50pm Remove Monda,K 30-AUG-2018
ENG 120 61706 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 120 61706 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 110 63417 11:10am-12:30pm Add Boggs,S 25-OCT-2017
ENG 120 61707 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 120 61707 - Add Monda,K 09-JAN-2018
ENG 110 60327 12:45pm-02:05pm Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 110 61062 09:35am-10:55am Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 61707 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 120 61707 - Remove Molloy,K 30-AUG-2018
ENG 110 63417 11:10am-12:30pm Remove Monda,K 30-AUG-2018
DRFT 101 57065 09:00am-01:05pm Add Arias del Cid,A 27-OCT-2017
DRFT 101 57065 - Add Arias del Cid,A 27-OCT-2017
DRFT 101 57065 09:00am-01:05pm Add Arias del Cid,A 27-OCT-2017
DRFT 101 57065 - Add Arias del Cid,A 27-OCT-2017
HIST 102 64490 02:20pm-03:40pm Add Black,L 26-OCT-2017
HIST 102 64490 - Add Black,L 26-OCT-2017
CT NC012 64492 05:00pm-06:30pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC012 64492 06:35pm-07:45pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
PHOT 109 60408 - Add Sanders,S 26-OCT-2017
PHOT 109 60408 - Add Sanders,S 26-OCT-2017
PHOT 109 60408 - Add Sanders,S 26-OCT-2017
PHOT 109 60408 - Add Sanders,S 26-OCT-2017
CT NC011 64491 05:00pm-06:30pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC011 64491 06:35pm-07:45pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC013 64493 05:00pm-06:30pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC013 64493 05:00pm-06:30pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC013 64493 06:35pm-07:45pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC013 64493 06:35pm-07:45pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
PHOT 214 60077 08:00am-10:30am Remove Meyer,P 30-AUG-2018
PHOT 214 60077 - Remove Meyer,P 30-AUG-2018
PHOT 214 60077 08:00am-10:30am Remove Meyer,P 30-AUG-2018
PHOT 214 60077 - Remove Meyer,P 30-AUG-2018
PHOT 214 60077 08:00am-10:30am Add Dempsay Skiles,S 26-OCT-2017
PHOT 214 60077 - Add Dempsay Skiles,S 26-OCT-2017
PHOT 214 60077 08:00am-10:30am Add Dempsay Skiles,S 26-OCT-2017
PHOT 214 60077 - Add Dempsay Skiles,S 26-OCT-2017
DRFT 101 57065 09:00am-01:05pm Remove Costea,D 30-AUG-2018
DRFT 101 57065 - Remove Costea,D 30-AUG-2018
DRFT 101 57065 09:00am-01:05pm Remove Costea,D 30-AUG-2018
DRFT 101 57065 - Remove Costea,D 30-AUG-2018
PHOT 109 60408 - Remove Place,C 30-AUG-2018
PHOT 109 60408 - Remove Place,C 30-AUG-2018
PHOT 109 60408 - Remove Place,C 30-AUG-2018
PHOT 109 60408 - Remove Place,C 30-AUG-2018
PSY 100 55635 08:00am-09:20am Add Ayoub,G 30-OCT-2017
FIN 290 63905 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
CT NC135 64495 06:00pm-09:10pm Add Bennett,T 27-OCT-2017
PSY 100 55635 08:00am-09:20am Remove Ramirez,J 30-AUG-2018
PSY 100 55934 09:35am-10:55am Remove Ayoub,G 30-AUG-2018
HIT 202 60944 - Remove Robertson,J 30-AUG-2018
ENG 110 61024 08:00am-09:20am Add Martin,J 27-OCT-2017
FIN 290 63900 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
FIN 290 63908 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
FIN 290 63902 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
PSY 100 55934 09:35am-10:55am Add Bell,G 30-OCT-2017
HIT 204 63867 - Add Williamson,L 30-OCT-2017
FIN 290 63903 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
HIST 122 64498 12:45pm-02:05pm Add Elliott,D 30-OCT-2017
FIN 290 63907 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
FIN 290 63904 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
FIN 290 63907 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
CT NC014 64494 05:00pm-06:30pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
CT NC014 64494 06:35pm-07:45pm Add Cunningham,J 27-OCT-2017
PSY 100 62173 03:55pm-05:15pm Remove Bell,G 30-AUG-2018
MKT 200A 63280 - Add Scharf,M 30-OCT-2017
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm Remove Grant,C 30-AUG-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm Remove Grant,C 30-AUG-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm Remove Grant,C 30-AUG-2018
BMS 107 57263 06:00pm-09:05pm Remove Grant,C 30-AUG-2018
PSY 175 63414 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HIT 204 63896 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
FIN 290 63906 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
HIT 202 60944 - Add Heck,J 30-OCT-2017
IBUS 201 64497 - Add Scala,J 30-OCT-2017
ENG 110 61024 08:00am-09:20am Remove Martin,J 30-AUG-2018
MKT 200A 63280 - Remove Powers,C 30-AUG-2018
HIT 204 63867 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
FIN 290 63904 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
PSY 175 63414 06:00pm-09:05pm Add Mangel,K 30-OCT-2017
HIT 204 63896 - Add Sleiman,M 30-OCT-2017
FIN 290 63902 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
IBUS 102 63269 - Remove Brown,J 30-AUG-2018
FIN 290 63903 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
FIN 290 63905 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
HIT 202 61607 - Add Heck,J 30-OCT-2017
PSY 100 62173 03:55pm-05:15pm Add Staff,P 30-OCT-2017
IBUS 102 63269 - Add Solana,L 30-OCT-2017
FIN 290 63906 - Add Arthur,J 10-JAN-2018
HIT 202 61607 - Remove Robertson,J 30-AUG-2018
FIN 290 63900 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
FIN 290 63908 - Remove Harding,J 30-AUG-2018
BIOL 100 61420 07:50am-10:55am Add Calkins,E 01-NOV-2017
BIOL 100 61420 11:10am-12:30pm Add Calkins,E 01-NOV-2017
BIOL 100 61420 07:50am-10:55am Add Calkins,E 01-NOV-2017
BIOL 100 61420 11:10am-12:30pm Add Calkins,E 01-NOV-2017
NURS 161 59708 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 161 59708 - Add Sullivan,M 24-JAN-2018
CIS 220 64467 - Add Stampe,J 09-FEB-2018
GDP 111 64500 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 111 64500 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 111 64500 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 111 64500 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 110 61698 10:30am-12:50pm Remove Schuldt,M 30-AUG-2018
GDP 110 61698 - Remove Schuldt,M 30-AUG-2018
GDP 110 61698 10:30am-12:50pm Remove Schuldt,M 30-AUG-2018
GDP 110 61698 - Remove Schuldt,M 30-AUG-2018
MKT 220 64466 - Add Stampe,J 02-NOV-2017
GDP 110 61698 10:30am-12:50pm Add Van Arsdale,J 07-MAR-2018
GDP 110 61698 - Add Van Arsdale,J 07-MAR-2018
GDP 110 61698 10:30am-12:50pm Add Van Arsdale,J 07-MAR-2018
GDP 110 61698 - Add Van Arsdale,J 07-MAR-2018
FIN 201 61439 - Remove Ellis,M 23-JAN-2018
GDP 110 64468 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schultz,J 02-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
DRFT NC001 63716 09:00am-01:00pm Add Arias del Cid,A 10-JAN-2018
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
GED NC010 62666 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Abate,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Messer,M 08-NOV-2017
DRFT NC001 63716 09:00am-01:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Messer,M 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 020 62709 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 010 64505 - Add Pasley,A 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mathers-Winn,D 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 040 64506 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSCA 050 64507 - Add Mautone,P 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEA 010 64508 - Add Johnson Madrigal,C 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSEC 010 64509 - Add Harrington,B 08-NOV-2017
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSCA 030 62717 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Messer,M 09-NOV-2017
MATH 120 55152 08:00am-10:05am Add Staff,P 06-NOV-2017
MKT 203 64501 06:00pm-09:05pm Add Arthur,J 06-NOV-2017
MATH 107 55119 01:10pm-03:15pm Add Staff,P 06-NOV-2017
MATH 120 55155 04:00pm-06:05pm Add Staff,P 06-NOV-2017
MATH 117 64141 08:00am-10:05am Add Staff,P 06-NOV-2017
MATH 107 55119 01:10pm-03:15pm Remove Banaitis,A 30-AUG-2018
MATH 120 55155 04:00pm-06:05pm Remove Banaitis,A 30-AUG-2018
MATH 120 55152 08:00am-10:05am Remove Laanaoui,E 30-AUG-2018
MATH 117 64141 08:00am-10:05am Remove Laanaoui,E 30-AUG-2018
COMP NC018 64112 09:00am-01:00pm Add Staff,P 07-NOV-2017
COMP NC018 64112 09:00am-01:00pm Remove Musacchio,D 30-AUG-2018
COMP NC017 64111 09:00am-01:00pm Remove Musacchio,D 30-AUG-2018
CHIN 102 60261 03:30pm-05:50pm Add Yen,S 06-NOV-2017
PSY 100 57453 - Add Dugan,C 07-NOV-2017
HIST 107 62515 02:20pm-03:40pm Add Kegerreis,C 07-NOV-2017
COMP NC014 64109 06:45pm-08:45pm Add Staff,P 07-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schuldt,M 06-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schuldt,M 06-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schuldt,M 06-NOV-2017
GDP 110 64468 - Add Schuldt,M 06-NOV-2017
GDP 111 64500 - Add Schuldt,M 28-FEB-2018
GDP 111 64500 - Add Schuldt,M 28-FEB-2018
GDP 111 64500 - Add Schuldt,M 28-FEB-2018
GDP 111 64500 - Add Schuldt,M 28-FEB-2018
COMP NC017 64111 09:00am-01:00pm Add Staff,P 07-NOV-2017
PSY 100 57453 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
HIST 107 62515 02:20pm-03:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MATH 160 55176 06:00pm-08:20pm Add Chou,Y 07-NOV-2017
SOC 103 64502 11:10am-01:10pm Add Staff,P 06-NOV-2017
MATH 160 55176 06:00pm-08:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHIN 102 60261 03:30pm-05:50pm Remove Hsu,C 30-AUG-2018
COMP NC014 64109 06:45pm-08:45pm Remove Musacchio,D 28-JAN-2018
PE 228 63518 08:00am-09:20am Add Engebretsen,D 08-NOV-2017
PE 147B 62625 - Remove Klein,C 30-AUG-2018
PE 147B 62625 - Remove Klein,C 30-AUG-2018
PE 147B 62625 - Remove Klein,C 30-AUG-2018
PE 147B 62625 - Remove Klein,C 30-AUG-2018
PE 200 60693 08:00am-09:20am Add Rocher-Krul,S 09-NOV-2017
PE 221 58543 07:00pm-08:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 221 58543 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 221 58543 07:00pm-08:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 221 58543 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSWH 010 62753 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
PE 147B 62241 08:00am-09:05am Add Calisto,C 09-NOV-2017
PE 147B 62241 - Add Calisto,C 09-NOV-2017
PE 147B 62241 08:00am-09:05am Add Calisto,C 09-NOV-2017
PE 147B 62241 - Add Calisto,C 09-NOV-2017
PE 147B 62256 06:55am-08:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62256 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62256 06:55am-08:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62256 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62256 06:55am-08:00am Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 147B 62256 - Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 147B 62256 06:55am-08:00am Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 147B 62256 - Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 221 58543 07:00pm-08:20pm Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 221 58543 - Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 221 58543 07:00pm-08:20pm Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 221 58543 - Add Murphy,D 08-NOV-2017
PE 200 60693 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62241 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62241 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62241 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62241 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62625 - Add Klein,K 21-NOV-2017
PE 147B 62625 - Add Klein,K 21-NOV-2017
PE 147B 62625 - Add Klein,K 21-NOV-2017
PE 147B 62625 - Add Klein,K 21-NOV-2017
SOC 103 64502 11:10am-01:10pm Add Davis,R 09-NOV-2017
PE 228 63518 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001B 62725 - Remove Pasley,A 30-AUG-2018
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Messer,M 09-NOV-2017
MATH 117 61216 10:30am-12:35pm Remove Laanaoui,E 30-AUG-2018
MATH 117 61216 10:30am-12:35pm Add Staff,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
MATH 117 58473 10:30am-12:35pm Remove Laanaoui,E 30-AUG-2018
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
MATH 117 58473 10:30am-12:35pm Add Staff,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HM 295 63498 - Remove Fredericks,C 30-AUG-2018
HM 295 63498 - Add Bublitz,R 11-JAN-2018
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 001A 64510 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Johnson Madrigal,C 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mautone,P 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 003A 64515 - Add Mathers-Winn,D 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002 64511 - Add Parodi-Swords,G 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002A 64512 - Add Messer,M 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 002B 64513 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003 64514 - Add Harrington,B 09-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSEN 003B 64516 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 030 64526 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 050 64523 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSPD 050 64528 - Add Mathers-Winn,D 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 020 64520 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSMA 040 64522 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 010 64524 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 020 64525 - Add Mautone,P 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPD 040 64527 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSPS 020 64529 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 030 64517 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Messer,M 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSHI 040 64518 - Add Johnson Madrigal,C 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 010 64519 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
HSMA 030 64521 - Add Harrington,B 13-NOV-2017
CA 215 54924 03:00pm-04:00pm Add Rapp,S 20-DEC-2017
CA 215 54924 04:05pm-07:05pm Add Rapp,S 20-DEC-2017
CA 215 54924 03:00pm-04:00pm Add Rapp,S 20-DEC-2017
CA 215 54924 04:05pm-07:05pm Add Rapp,S 20-DEC-2017
LIBR 101 64563 - Add Taibjee,S 20-DEC-2017
MDT 143 55057 07:00am-11:15am Remove Thielst,G 30-AUG-2018
MDT 143 55057 11:30am-12:30pm Remove Thielst,G 30-AUG-2018
MDT 143 55057 07:00am-11:15am Remove Thielst,G 30-AUG-2018
MDT 143 55057 11:30am-12:30pm Remove Thielst,G 30-AUG-2018
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm Remove Castaneda,O 30-AUG-2018
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm Remove Castaneda,O 30-AUG-2018
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm Remove Castaneda,O 30-AUG-2018
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm Remove Castaneda,O 30-AUG-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am Remove Dent,J 17-JAN-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm Remove Dent,J 17-JAN-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am Remove Dent,J 17-JAN-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm Remove Dent,J 17-JAN-2018
PRO NC039 64536 08:30am-04:30pm Add Staff,P 19-DEC-2017
CA 217 54925 03:00pm-05:00pm Add Bublitz,R 20-DEC-2017
LIBR 101 64564 - Add Carey,E 20-DEC-2017
MDT 109 55043 07:00am-08:50am Remove Stetson,E 30-AUG-2018
MDT 109 55043 09:00am-12:50pm Remove Stetson,E 30-AUG-2018
MDT 109 55043 07:00am-08:50am Remove Stetson,E 30-AUG-2018
MDT 109 55043 09:00am-12:50pm Remove Stetson,E 30-AUG-2018
CA 201 57251 06:00pm-08:05pm Add Vonheckler,M 20-DEC-2017
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61245 11:15am-12:45pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61245 11:20am-12:15pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61245 11:15am-12:45pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61245 11:20am-12:15pm Add Staff,P 19-DEC-2017
FP 114 61245 11:15am-12:45pm Remove Larrick,T 30-AUG-2018
FP 114 61245 11:20am-12:15pm Remove Larrick,T 30-AUG-2018
FP 114 61245 11:15am-12:45pm Remove Larrick,T 30-AUG-2018
FP 114 61245 11:20am-12:15pm Remove Larrick,T 30-AUG-2018
MDT 109 55043 07:00am-08:50am Add Vasey,D 20-DEC-2017
MDT 109 55043 09:00am-12:50pm Add Vasey,D 20-DEC-2017
MDT 109 55043 07:00am-08:50am Add Vasey,D 20-DEC-2017
MDT 109 55043 09:00am-12:50pm Add Vasey,D 20-DEC-2017
MDT 143 55057 07:00am-11:15am Add Barthelmess,D 20-DEC-2017
MDT 143 55057 11:30am-12:30pm Add Barthelmess,D 20-DEC-2017
MDT 143 55057 07:00am-11:15am Add Barthelmess,D 20-DEC-2017
MDT 143 55057 11:30am-12:30pm Add Barthelmess,D 20-DEC-2017
LIBR 101 64562 - Add Bott,C 20-DEC-2017
CA 215 54924 03:00pm-04:00pm Remove Vanhecke,V 30-AUG-2018
CA 215 54924 04:05pm-07:05pm Remove Vanhecke,V 30-AUG-2018
CA 215 54924 03:00pm-04:00pm Remove Vanhecke,V 30-AUG-2018
CA 215 54924 04:05pm-07:05pm Remove Vanhecke,V 30-AUG-2018
CA 201 57251 06:00pm-08:05pm Remove Gardella,A 30-AUG-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am Add McKee,N 09-JAN-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm Add McKee,N 09-JAN-2018
GDP 111 63859 10:15am-11:15am Add McKee,N 09-JAN-2018
GDP 111 63859 11:25am-12:50pm Add McKee,N 09-JAN-2018
CA 217 54925 03:00pm-05:00pm Remove Fredericks,C 30-AUG-2018
MATH 117 64565 08:00am-08:50am Add Egbert,G 08-FEB-2018
MATH 117 64565 09:00am-09:50am Add Egbert,G 08-FEB-2018
MATH 160 64567 07:00am-07:55am Add Egbert,G 08-FEB-2018
MAT 112 64579 08:00am-08:55am Add Caines,D 22-FEB-2018
MAT 112 64579 08:55am-10:25am Add Caines,D 22-FEB-2018
MAT 112 64579 08:00am-08:55am Add Caines,D 22-FEB-2018
MAT 112 64579 08:55am-10:25am Add Caines,D 22-FEB-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm Remove Hoffman,I 30-AUG-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm Remove Hoffman,I 30-AUG-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm Remove Hoffman,I 30-AUG-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm Remove Hoffman,I 30-AUG-2018
ENG 120 61800 - Add Martin,J 09-JAN-2018
ENG 120 61800 - Add Martin,J 09-JAN-2018
MATH 160 64566 07:00am-07:50am Add Kalbag,A 20-DEC-2017
MATH 160 64566 07:15am-08:45am Add Kalbag,A 20-DEC-2017
PRO NC014 64568 08:30am-04:30pm Add Zackrison,E 20-DEC-2017
PRO NC039 64575 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 21-DEC-2017
CHEM 101 61100 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 61100 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 61100 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 61100 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 120 61800 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 120 61800 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 110 61799 03:55pm-05:15pm Add Martin,J 20-DEC-2017
SPAN 134 63274 - Add Gonzalez,A 09-JAN-2018
MATH 114 63862 10:15am-11:15am Add Griffeth,J 20-DEC-2017
MATH 114 63862 11:25am-12:50pm Add Griffeth,J 20-DEC-2017
PRO NC014 64572 08:30am-04:30pm Add Zackrison,E 21-DEC-2017
PRO NC010 64573 08:30am-04:30pm Add Zackrison,E 21-DEC-2017
CHEM 101 60201 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60201 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60201 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60201 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60203 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60203 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60203 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60203 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 110 61799 03:55pm-05:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
SPAN 134 63274 - Remove Casillas Nunez,J 30-AUG-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm Add Staff,P 06-FEB-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm Add Staff,P 06-FEB-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm Add Staff,P 06-FEB-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm Add Staff,P 06-FEB-2018
ART 154 64570 10:50am-01:30pm Add Bates,C 21-DEC-2017
ART 154 64570 - Add Bates,C 21-DEC-2017
ART 154 64570 10:50am-01:30pm Add Bates,C 21-DEC-2017
ART 154 64570 - Add Bates,C 21-DEC-2017
MUS 155 64571 11:10am-12:30pm Add Kreitzer,N 21-DEC-2017
PRO NC038 64577 08:30am-04:30pm Add Zackrison,E 21-DEC-2017
PRO NC038 64578 08:30am-04:30pm Add Zackrison,E 21-DEC-2017
PRO NC039 64576 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 21-DEC-2017
CHEM 101 54392 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 54392 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 54392 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 54392 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm Add Tejada,H 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm Add Tejada,H 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm Add Tejada,H 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 11:10am-12:30pm Add Tejada,H 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 01:00pm-02:05pm Add Tejada,H 07-FEB-2018
CHEM 155 54411 02:10pm-05:00pm Add Tejada,H 07-FEB-2018
MATH 114 63917 01:00pm-01:55pm Add Griffeth,J 20-DEC-2017
MATH 114 63917 01:30pm-03:00pm Add Griffeth,J 20-DEC-2017
PRO NC010 64574 08:30am-04:30pm Add Zackrison,E 21-DEC-2017
CHEM 101 60202 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60202 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60202 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60202 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MATH 114 63917 01:00pm-01:55pm Remove Elefant,M 30-AUG-2018
MATH 114 63917 01:30pm-03:00pm Remove Elefant,M 30-AUG-2018
CHEM 101 61101 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 61101 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 61101 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 61101 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MATH 114 63862 10:15am-11:15am Remove Elefant,M 30-AUG-2018
MATH 114 63862 11:25am-12:50pm Remove Elefant,M 30-AUG-2018
ERTH 152 54462 03:55pm-05:15pm Remove Court,D 30-AUG-2018
ERTH 152 54462 03:55pm-05:15pm Add Thomas,S 16-NOV-2017
FP 285 64532 05:00pm-10:05pm Add Kaplan,E 16-NOV-2017
GEOG 152 59656 03:55pm-05:15pm Add Thomas,S 09-JAN-2018
GEOG 152 59656 03:55pm-05:15pm Remove Court,D 30-AUG-2018
ART 120 63884 03:55pm-09:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 120 63884 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 120 63884 03:55pm-09:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 120 63884 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
COMP NC035 64118 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC035 64118 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC035 64118 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC035 64118 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC032 64117 04:00pm-06:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC032 64117 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC032 64117 04:00pm-06:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC032 64117 - Add Staff,P 20-NOV-2017
ART 134 61992 10:00am-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 134 61992 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 134 61992 10:00am-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 134 61992 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 134 61992 10:00am-03:05pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 134 61992 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 134 61992 10:00am-03:05pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 134 61992 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 120 63884 03:55pm-09:00pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 120 63884 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 120 63884 03:55pm-09:00pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 120 63884 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
PRO NC068 64537 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 20-NOV-2017
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 30-AUG-2018
COMP NC063 63694 - Remove Musacchio,D 30-AUG-2018
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 30-AUG-2018
COMP NC063 63694 - Remove Musacchio,D 30-AUG-2018
COMP NC032 64117 04:00pm-06:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC032 64117 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC032 64117 04:00pm-06:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC032 64117 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC030 64148 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC030 64148 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC030 64148 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC030 64148 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC031 64116 04:00pm-06:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC031 64116 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC031 64116 04:00pm-06:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC031 64116 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
CS 133 64535 09:35am-11:40am Add Guebels,N 20-NOV-2017
CS 133 64535 11:45am-02:45pm Add Guebels,N 20-NOV-2017
CS 133 64535 09:35am-11:40am Add Guebels,N 20-NOV-2017
CS 133 64535 11:45am-02:45pm Add Guebels,N 20-NOV-2017
PRO NC039 64536 08:30am-04:30pm Add Cooper,M 20-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC037 64119 01:00pm-03:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
ART 137 60956 10:00am-03:05pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 137 60956 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 137 60956 10:00am-03:05pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 137 60956 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 133 60955 10:00am-03:05pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 133 60955 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 133 60955 10:00am-03:05pm Add Kozaki,G 20-NOV-2017
ART 133 60955 - Add Kozaki,G 20-NOV-2017
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC063 63694 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC063 63694 - Add Staff,P 20-NOV-2017
ART 137 60956 10:00am-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 137 60956 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 137 60956 10:00am-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 137 60956 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
COMP NC035 64118 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC035 64118 - Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC035 64118 01:00pm-03:15pm Add Staff,P 20-NOV-2017
COMP NC035 64118 - Add Staff,P 20-NOV-2017
ART 133 60955 10:00am-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 133 60955 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 133 60955 10:00am-03:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ART 133 60955 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
COMP NC031 64116 04:00pm-06:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC031 64116 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC031 64116 04:00pm-06:15pm Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMP NC031 64116 - Remove Musacchio,D 28-NOV-2017
COMM 235 64543 08:00am-09:20am Add Rodriguez,R 28-NOV-2017
COMM 235 64543 - Add Rodriguez,R 28-NOV-2017
ESL NC009 64547 12:00pm-02:30pm Add Turjoman,A 28-NOV-2017
PHOT 109 54071 - Remove Lowell,L 30-AUG-2018
PHOT 109 54071 - Remove Lowell,L 30-AUG-2018
PHOT 109 54071 - Remove Lowell,L 30-AUG-2018
PHOT 109 54071 - Remove Lowell,L 30-AUG-2018
COMM 141 62651 12:45pm-02:05pm Remove Rodriguez,R 30-AUG-2018
PHOT 109 54071 - Add Sanders,S 28-NOV-2017
PHOT 109 54071 - Add Sanders,S 28-NOV-2017
PHOT 109 54071 - Add Sanders,S 28-NOV-2017
PHOT 109 54071 - Add Sanders,S 28-NOV-2017
ESL NC017 64544 08:00am-08:50am Add Bellido,L 28-NOV-2017
COMM 141 62651 12:45pm-02:05pm Add Kistler,T 28-NOV-2017
MKT 164 64555 - Add Brown,J 04-DEC-2017
ENG 070 58413 08:00am-10:20am Remove Prothero,M 30-AUG-2018
ENG 070 58413 - Remove Prothero,M 30-AUG-2018
ED 291 64139 08:30am-10:30am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ED 291 64139 08:30am-09:30am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ED 291 64139 09:35am-10:40am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ED 291 64139 08:30am-10:30am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ED 291 64139 08:30am-09:30am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ED 291 64139 09:35am-10:40am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 070 58413 08:00am-10:20am Add DiVito,M 04-DEC-2017
ENG 070 58413 - Add DiVito,M 04-DEC-2017
ED 291 64139 08:30am-10:30am Add Wheeler,R 04-DEC-2017
ED 291 64139 08:30am-09:30am Add Wheeler,R 04-DEC-2017
ED 291 64139 09:35am-10:40am Add Wheeler,R 04-DEC-2017
ED 291 64139 08:30am-10:30am Add Wheeler,R 04-DEC-2017
ED 291 64139 08:30am-09:30am Add Wheeler,R 04-DEC-2017
ED 291 64139 09:35am-10:40am Add Wheeler,R 04-DEC-2017
MAT 164 64556 - Add Brown,J 04-DEC-2017
PRO 290 63297 - Add Adams,S 04-DEC-2017
PRO 290 63297 - Remove Aguilar,M 30-AUG-2018
MAT 112 64580 11:25am-12:20pm Add Caines,D 21-DEC-2017
MAT 112 64580 11:25am-12:50pm Add Caines,D 21-DEC-2017
MAT 112 64580 11:25am-12:20pm Add Caines,D 21-DEC-2017
MAT 112 64580 11:25am-12:50pm Add Caines,D 21-DEC-2017
MAT 153 64581 08:20am-09:10am Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 153 64581 08:20am-09:35am Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
FP 165 64585 08:55am-10:25am Add Dent,J 21-DEC-2017
FP 165 64585 09:05am-10:00am Add Dent,J 21-DEC-2017
FP 165 64585 08:55am-10:25am Add Dent,J 21-DEC-2017
FP 165 64585 09:05am-10:00am Add Dent,J 21-DEC-2017
MAT 112 64583 08:20am-09:35am Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 112 64583 12:10pm-01:00pm Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 112 64583 08:20am-09:35am Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 112 64583 12:10pm-01:00pm Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 149 64584 09:15am-10:05am Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 149 64584 10:25am-11:40am Add Yokubaitis,D 21-DEC-2017
MAT 153 64582 10:10am-11:00am Add Yokubaitis,D 17-JAN-2018
MAT 153 64582 12:15pm-01:30pm Add Yokubaitis,D 17-JAN-2018
PD 101B 61023 03:00pm-05:45pm Add Stoker,T 04-JAN-2018
NURS 290 64590 - Add Gottwald,M 10-JAN-2018
PD 101B 59588 09:00am-11:45am Add Stoker,T 04-JAN-2018
PD 101B 60679 09:00am-11:45am Add Oum,M 04-JAN-2018
PD 101B 61017 03:00pm-05:45pm Add Phillips,E 04-JAN-2018
PD 101B 61018 12:00pm-02:45pm Add Phillips,E 04-JAN-2018
PD 101B 61019 09:00am-11:45am Add Phillips,E 04-JAN-2018
PD 131 64592 06:30pm-09:30pm Add Gomez,N 25-JAN-2018
PD 101A 64593 06:30pm-09:30pm Add Gomez,N 25-JAN-2018
PHIL 100 55563 08:00am-09:20am Remove Bobro,M 30-AUG-2018
MKT 164 61047 - Remove Brown,J 30-AUG-2018
PD 101B 61016 12:00pm-02:45pm Add Oum,M 04-JAN-2018
EH 113 64282 07:30am-09:30am Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 09:40am-12:45pm Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 07:30am-09:30am Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 09:40am-12:45pm Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 07:30am-09:30am Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 09:40am-12:45pm Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 07:30am-09:30am Add Flagg,K 04-JAN-2018
EH 113 64282 09:40am-12:45pm Add Flagg,K 04-JAN-2018
NURS 167 59714 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 167 59714 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 167 59714 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 167 59714 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
PD 101B 61017 03:00pm-05:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PD 101B 61022 12:00pm-02:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 167 59714 - Add Macias,L 24-JAN-2018
NURS 167 59714 - Add Macias,L 24-JAN-2018
NURS 167 59714 - Add Macias,L 24-JAN-2018
NURS 167 59714 - Add Macias,L 24-JAN-2018
PHIL 101 60750 06:00pm-09:05pm Add Bobro,M 04-JAN-2018
PD 101B 59588 09:00am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PD 101B 61016 12:00pm-02:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PD 101B 61019 09:00am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 167VN 59856 - Add Macias,L 24-JAN-2018
NURS 167VN 59856 - Add Macias,L 24-JAN-2018
NURS 167VN 59856 - Add Macias,L 24-JAN-2018
NURS 167VN 59856 - Add Macias,L 24-JAN-2018
MAT 164 61046 - Add Gallegos,M 04-JAN-2018
NURS 167VN 59856 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 167VN 59856 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 167VN 59856 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 167VN 59856 - Remove Shields,S 30-AUG-2018
AJ 101 60141 06:00pm-09:05pm Remove Hill,S 30-AUG-2018
PHIL 100 55563 08:00am-09:20am Add Kramer,C 04-JAN-2018
LIBR 101 58931 - Add Lawson,A 04-JAN-2018
PD 101B 61022 12:00pm-02:45pm Add Stoker,T 04-JAN-2018
NURS 290 64591 - Add Gottwald,M 10-JAN-2018
MAT 164 61046 - Remove Brown,J 30-AUG-2018
AJ 101 60141 06:00pm-09:05pm Add Cross,E 04-JAN-2018
PD 101B 60679 09:00am-11:45am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PD 101B 61018 12:00pm-02:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MKT 164 61047 - Add Gallegos,M 05-FEB-2018
NURS 290 64589 - Add Gottwald,M 10-JAN-2018
PD 101B 61023 03:00pm-05:45pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 111 54649 08:00am-11:05am Add Grogg,C 05-JAN-2018
ENG 111 60300 11:15am-02:20pm Add Staff,P 05-JAN-2018
MATH 117 61216 10:30am-12:35pm Add Stafford,E 05-JAN-2018
ENG 111 54649 08:00am-11:05am Remove Eckford-Prossor,M 30-AUG-2018
ENG 111 60300 11:15am-02:20pm Remove Grogg,C 30-AUG-2018
LIBR 101 58146 - Add Parmenter,R 09-JAN-2018
ENG 120 64137 - Add Harriston,R 09-JAN-2018
ENG 120 64137 - Add Harriston,R 09-JAN-2018
SPAN 101 57386 08:00am-10:20am Add Requena-Johnson,A 09-JAN-2018
ENG 110 64136 11:10am-12:30pm Add Harriston,R 09-JAN-2018
PSY 100 64044 - Remove Olguin,A 30-AUG-2018
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 126 55985 - Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 126 55985 - Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 127 55986 - Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm Add Staff,P 21-NOV-2017
DRFT 127 55986 - Add Staff,P 21-NOV-2017
ERTH 115L 60232 11:05am-02:10pm Remove Sneddon,K 30-AUG-2018
ERTH 115L 60232 11:05am-02:10pm Add Rolle,J 22-NOV-2017
FP 181 64539 08:00am-10:20am Add Davega,S 16-JAN-2018
FP 181 64539 - Add Davega,S 16-JAN-2018
FP 181 64539 08:00am-10:20am Add Davega,S 16-JAN-2018
FP 181 64539 - Add Davega,S 16-JAN-2018
ENVS 115L 60214 11:05am-02:10pm Remove Sneddon,K 30-AUG-2018
ENVS 115L 60214 11:05am-02:10pm Add Rolle,J 22-NOV-2017
PSY 100 64541 12:45pm-02:05pm Add Bursten,S 28-NOV-2017
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
DRFT 126 55985 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
DRFT 126 55985 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
FP 281 64540 08:00am-10:20am Add Davega,S 16-JAN-2018
FP 281 64540 - Add Davega,S 16-JAN-2018
FP 281 64540 08:00am-10:20am Add Davega,S 16-JAN-2018
FP 281 64540 - Add Davega,S 16-JAN-2018
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
DRFT 127 55986 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
DRFT 127 55986 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
MATH 200 58250 08:00am-10:05am Add Stafford,E 02-JAN-2018
MATH 107 61741 05:30pm-07:35pm Add Johnson,V 02-JAN-2018
MUS 186 62194 - Add Dechaine,N 06-MAR-2018
MUS 186 62194 - Add Dechaine,N 06-MAR-2018
MUS 186 62194 - Add Dechaine,N 06-MAR-2018
MUS 186 62194 - Add Dechaine,N 06-MAR-2018
MUS 186 63526 - Add Campos,D 04-JAN-2018
MUS 186 63526 - Add Campos,D 04-JAN-2018
MUS 186 63526 - Add Campos,D 04-JAN-2018
MUS 186 63526 - Add Campos,D 04-JAN-2018
MUS 186 62189 - Add Heidner,E 02-JAN-2018
MUS 186 62189 - Add Heidner,E 02-JAN-2018
MUS 186 62189 - Add Heidner,E 02-JAN-2018
MUS 186 62189 - Add Heidner,E 02-JAN-2018
MUS 286 62610 - Add Watson,J 11-JAN-2018
MUS 286 62610 - Add Watson,J 11-JAN-2018
MUS 286 62610 - Add Watson,J 11-JAN-2018
MUS 286 62610 - Add Watson,J 11-JAN-2018
MUS 286 62613 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 286 62613 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 286 62613 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 286 62613 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 285 63527 - Add Ybarra,A 02-JAN-2018
MUS 285 63527 - Add Ybarra,A 02-JAN-2018
MUS 285 63527 - Add Ybarra,A 02-JAN-2018
MUS 285 63527 - Add Ybarra,A 02-JAN-2018
MUS 186 62191 - Add Dechaine,N 11-JAN-2018
MUS 186 62191 - Add Dechaine,N 11-JAN-2018
MUS 186 62191 - Add Dechaine,N 11-JAN-2018
MUS 186 62191 - Add Dechaine,N 11-JAN-2018
MUS 186 62194 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 186 62194 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 186 62194 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 186 62194 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 186 62348 - Remove Watson,J 30-AUG-2018
MUS 186 62348 - Remove Watson,J 30-AUG-2018
MUS 186 62348 - Remove Watson,J 30-AUG-2018
MUS 186 62348 - Remove Watson,J 30-AUG-2018
MUS 186 62348 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 186 62348 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 186 62348 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 186 62348 - Add Smith,E 04-JAN-2018
MUS 286 63254 - Add Bonski,E 04-JAN-2018
MUS 286 63254 - Add Bonski,E 04-JAN-2018
MUS 286 63254 - Add Bonski,E 04-JAN-2018
MUS 286 63254 - Add Bonski,E 04-JAN-2018
MUS 285 63529 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 285 63529 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 285 63529 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 285 63529 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 286 63255 - Add Ybarra,A 11-JAN-2018
MUS 286 63255 - Add Ybarra,A 11-JAN-2018
MUS 286 63255 - Add Ybarra,A 11-JAN-2018
MUS 286 63255 - Add Ybarra,A 11-JAN-2018
MUS 286 63882 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 286 63882 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 286 63882 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 286 63882 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 186 62291 - Add Redman,B 11-JAN-2018
MUS 186 62291 - Add Redman,B 11-JAN-2018
MUS 186 62291 - Add Redman,B 11-JAN-2018
MUS 186 62291 - Add Redman,B 11-JAN-2018
MUS 285 63528 - Add Lowi,R 11-JAN-2018
MUS 285 63528 - Add Lowi,R 11-JAN-2018
MUS 285 63528 - Add Lowi,R 11-JAN-2018
MUS 285 63528 - Add Lowi,R 11-JAN-2018
MUS 186 62191 - Remove Rasmussen,R 30-AUG-2018
MUS 186 62191 - Remove Rasmussen,R 30-AUG-2018
MUS 186 62191 - Remove Rasmussen,R 30-AUG-2018
MUS 186 62191 - Remove Rasmussen,R 30-AUG-2018
MUS 286 62610 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 286 62610 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 286 62610 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 286 62610 - Remove Redman,B 30-AUG-2018
MUS 286 62613 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 62613 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 62613 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 62613 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63255 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63255 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63255 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63255 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 186 63526 - Remove Bonski,E 30-AUG-2018
MUS 186 63526 - Remove Bonski,E 30-AUG-2018
MUS 186 63526 - Remove Bonski,E 30-AUG-2018
MUS 186 63526 - Remove Bonski,E 30-AUG-2018
MUS 285 63527 - Remove Kreitzer,N 30-AUG-2018
MUS 285 63527 - Remove Kreitzer,N 30-AUG-2018
MUS 285 63527 - Remove Kreitzer,N 30-AUG-2018
MUS 285 63527 - Remove Kreitzer,N 30-AUG-2018
TA NC009 64338 06:00pm-07:05pm Add Levien,P 02-JAN-2018
TA NC009 64338 07:10pm-09:25pm Add Levien,P 02-JAN-2018
TA NC009 64338 06:00pm-07:05pm Add Levien,P 02-JAN-2018
TA NC009 64338 07:10pm-09:25pm Add Levien,P 02-JAN-2018
MATH 200 58250 08:00am-10:05am Remove Campbell,J 30-AUG-2018
MUS 186 62189 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 62189 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 62189 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 62189 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 62291 - Remove Mooy,J 30-AUG-2018
MUS 186 62291 - Remove Mooy,J 30-AUG-2018
MUS 186 62291 - Remove Mooy,J 30-AUG-2018
MUS 186 62291 - Remove Mooy,J 30-AUG-2018
MUS 286 63254 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63254 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63254 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 286 63254 - Remove Dechaine,N 30-AUG-2018
MUS 285 63528 - Remove Martinez,A 30-AUG-2018
MUS 285 63528 - Remove Martinez,A 30-AUG-2018
MUS 285 63528 - Remove Martinez,A 30-AUG-2018
MUS 285 63528 - Remove Martinez,A 30-AUG-2018
MUS 285 63529 - Add Dechaine,N 02-JAN-2018
MUS 285 63529 - Add Dechaine,N 02-JAN-2018
MUS 285 63529 - Add Dechaine,N 02-JAN-2018
MUS 285 63529 - Add Dechaine,N 02-JAN-2018
MUS 286 63882 - Add Kreitzer,N 04-JAN-2018
MUS 286 63882 - Add Kreitzer,N 04-JAN-2018
MUS 286 63882 - Add Kreitzer,N 04-JAN-2018
MUS 286 63882 - Add Kreitzer,N 04-JAN-2018
TA NC009 64338 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64338 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64338 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64338 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 290 64588 - Add Gottwald,M 10-JAN-2018
ERTH 101H 59657 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 09:35am-10:55am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 09:35am-10:55am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 09:35am-10:55am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59657 09:35am-10:55am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 06:00pm-09:05pm Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 06:00pm-09:05pm Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 06:00pm-09:05pm Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 08:15am-09:20am Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59096 06:00pm-09:05pm Add Kelly,S 03-JAN-2018
ERTH 101H 59094 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59094 09:35am-10:55am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59094 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59094 09:35am-10:55am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59094 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59094 09:35am-10:55am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
DMS 290 64587 - Add Terveen,D 16-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:00am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:00am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:00am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:00am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
ERTH 101H 59092 08:15am-09:20am Add O'Connor,E 03-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
CHEM 156 54414 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 10-JAN-2018
PHYS 101L 57358 06:00pm-09:05pm Add Thompson,A 08-JAN-2018
CHEM 155 63367 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 09:10am-12:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 06:00pm-07:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 09:10am-12:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 06:00pm-07:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 09:10am-12:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 06:00pm-07:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 101 60206 09:30am-12:35pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 101 60206 12:45pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 101 60206 09:30am-12:35pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 101 60206 12:45pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
ED 291 64139 08:30am-10:30am Add Wheeler,L 08-JAN-2018
ED 291 64139 08:30am-09:30am Add Wheeler,L 08-JAN-2018
ED 291 64139 09:35am-10:40am Add Wheeler,L 08-JAN-2018
ED 291 64139 08:30am-10:30am Add Wheeler,L 08-JAN-2018
ED 291 64139 08:30am-09:30am Add Wheeler,L 08-JAN-2018
ED 291 64139 09:35am-10:40am Add Wheeler,L 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 09:10am-12:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 09:10am-12:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 08:00am-09:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 09:10am-12:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 54412 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 156 59147 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
PHYS 101L 57358 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 101L 55500 11:10am-02:15pm Add Kelly,S 08-JAN-2018
PHYS 101 57357 06:00pm-09:05pm Add Kelly,S 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
COMP NC062 63693 - Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
COMP NC062 63693 - Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm Add Price,S 08-JAN-2018
CHEM 101 54390 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 54390 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 54390 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 54390 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHYS 101L 55500 11:10am-02:15pm Remove Ferril,R 30-AUG-2018
CHEM 101 54390 08:00am-09:20am Add Mashhoon,N 08-JAN-2018
CHEM 101 54390 02:15pm-05:20pm Add Mashhoon,N 08-JAN-2018
CHEM 101 54390 08:00am-09:20am Add Mashhoon,N 08-JAN-2018
CHEM 101 54390 02:15pm-05:20pm Add Mashhoon,N 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 08:00am-09:05am Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 09:10am-12:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 08:00am-09:05am Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 09:10am-12:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 08:00am-09:05am Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 09:10am-12:00pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 155 54412 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 08-JAN-2018
CHEM 101 60204 09:30am-12:35pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 101 60204 12:45pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 101 60204 09:30am-12:35pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 101 60204 12:45pm-02:05pm Add Carrillo,N 08-JAN-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 59560 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60204 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60204 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60204 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60204 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 155 63367 08:00am-09:05am Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 09:10am-12:00pm Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 06:00pm-07:20pm Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 08:00am-09:05am Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 09:10am-12:00pm Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 06:00pm-07:20pm Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 08:00am-09:05am Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 09:10am-12:00pm Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
CHEM 155 63367 06:00pm-07:20pm Add Mashhoon,N 10-JAN-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm Add Eggli,N 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 - Add Eggli,N 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 01:00pm-03:15pm Add Eggli,N 08-JAN-2018
COMP NC062 63693 - Add Eggli,N 08-JAN-2018
PHYS 101 57357 06:00pm-09:05pm Remove Thompson,A 30-AUG-2018
CHEM 101 60206 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60206 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60206 09:30am-12:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60206 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Add Miller,P 09-JAN-2018
ESL NC009 63592 12:00pm-02:30pm Add Giuffre,K 10-JAN-2018
ESL NC000 64070 09:00am-11:20am Add Corcoran,K 10-JAN-2018
ESL NC000 64076 09:00am-11:15am Add Corcoran,K 10-JAN-2018
ESL NC009 62872 12:00pm-02:35pm Remove Turjoman,A 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Add Belluzzi,L 09-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Add Belluzzi,L 09-JAN-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Add Belluzzi,L 09-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Add Belluzzi,L 09-JAN-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Add Belluzzi,L 09-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Add Belluzzi,L 09-JAN-2018
BMS 127 64595 11:10am-02:15pm Add Cadd Elmfors,T 10-JAN-2018
BMS 127 64595 06:00pm-09:05pm Add Cadd Elmfors,T 10-JAN-2018
BMS 127 64595 11:10am-02:15pm Add Cadd Elmfors,T 10-JAN-2018
BMS 127 64595 06:00pm-09:05pm Add Cadd Elmfors,T 10-JAN-2018
BMS 127 64595 11:10am-02:15pm Add Cadd Elmfors,T 10-JAN-2018
BMS 127 64595 06:00pm-09:05pm Add Cadd Elmfors,T 10-JAN-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
FP 114 55828 05:00pm-10:05pm Remove Whalen,G 30-AUG-2018
FP 114 55828 - Remove Whalen,G 30-AUG-2018
FP 114 55828 05:00pm-10:05pm Remove Whalen,G 30-AUG-2018
FP 114 55828 - Remove Whalen,G 30-AUG-2018
MUS NC061 64170 10:00am-11:15am Remove Tischer II,R 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Add Belluzzi,L 23-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Add Belluzzi,L 23-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Add Belluzzi,L 23-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Add Belluzzi,L 23-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Add Belluzzi,L 23-JAN-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Add Belluzzi,L 23-JAN-2018
MKT 164 64555 - Add Brown,J 10-JAN-2018
ENG 111 60300 11:15am-02:20pm Add Land,B 09-JAN-2018
ESL NC009 62872 12:00pm-02:35pm Add Giuffre,K 10-JAN-2018
MAT 164 64556 - Add Brown,J 10-JAN-2018
ESL NC009 63592 12:00pm-02:30pm Remove Turjoman,A 30-AUG-2018
ESL NC000 64076 09:00am-11:15am Remove Scherz,A 30-AUG-2018
MUS NC061 64171 10:00am-11:15am Remove Tischer II,R 30-AUG-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Add Miller,P 23-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Add Miller,P 23-JAN-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Add Miller,P 23-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Add Miller,P 23-JAN-2018
BIOL 100 54944 07:50am-10:55am Add Miller,P 23-JAN-2018
BIOL 100 54944 11:10am-12:30pm Add Miller,P 23-JAN-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54948 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Harrington,B 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Messer,M 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Johnson Madrigal,C 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mathers-Winn,D 14-NOV-2017
ESL NC02C 62855 08:45am-11:05am Add Garcia,M 13-NOV-2017
ESL NC02C 62855 08:45am-11:05am Add Garcia,M 13-NOV-2017
ESL NC01A 62930 08:45am-11:00am Add Garcia,M 10-JAN-2018
ESL NC01A 62930 08:45am-11:00am Add Garcia,M 10-JAN-2018
ESL NC02C 63646 07:00pm-09:20pm Add Chin,T 13-NOV-2017
ESL NC02C 63646 07:00pm-09:20pm Add Chin,T 13-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
HSEN 001 64530 - Add Mautone,P 14-NOV-2017
LIBR 101 59559 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MATH 220 64531 10:30am-12:35pm Add Campbell,J 16-NOV-2017
LIBR 101 59559 - Add Parmenter,R 15-NOV-2017
ACCT 110 61949 03:00pm-05:05pm Add Schmidt,E 20-NOV-2017
ACCT 110 61949 03:00pm-05:05pm Remove Sellman,C 30-AUG-2018
ACCT 110 54281 08:00am-12:05pm Add Sellman,C 20-NOV-2017
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Add Simon,A 17-JAN-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Add Simon,A 17-JAN-2018
ACCT 240 54286 12:45pm-02:50pm Remove Alsheimer-Barthel,C 30-AUG-2018
ACCT 240 54286 12:45pm-02:50pm Add Richter,B 20-NOV-2017
TA NC009 64333 06:00pm-07:05pm Add Levien,P 21-NOV-2017
TA NC009 64333 07:10pm-09:25pm Add Levien,P 21-NOV-2017
TA NC009 64333 06:00pm-07:05pm Add Levien,P 21-NOV-2017
TA NC009 64333 07:10pm-09:25pm Add Levien,P 21-NOV-2017
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ACCT 230 62505 10:00am-03:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ACCT 230 54285 10:30am-12:40pm Add Alsheimer-Barthel,C 20-NOV-2017
ACCT 110 57101 05:30pm-09:35pm Add Schmidt,E 20-NOV-2017
ACCT 230 62505 10:00am-03:00pm Add Smagula,R 06-MAR-2018
ACCT 110 57101 05:30pm-09:35pm Remove Terry,C 30-AUG-2018
ACCT 110 54281 08:00am-12:05pm Remove Schmidt,E 30-AUG-2018
ACCT 230 54285 10:30am-12:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64333 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64333 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64333 06:00pm-07:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
TA NC009 64333 07:10pm-09:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
COMM 131 55739 03:55pm-05:15pm Remove Craighead,B 30-AUG-2018
COMM 131 55739 03:55pm-05:15pm Remove Craighead,B 30-AUG-2018
COMM 101 59541 02:20pm-03:40pm Remove Zamanzadeh,N 30-AUG-2018
ANTH 104 63219 08:55am-09:50am Remove Sperling,J 30-AUG-2018
ANTH 104 63219 09:40am-10:35am Remove Sperling,J 30-AUG-2018
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 27-NOV-2017
DRFT 126 55985 - Add Elliott,N 27-NOV-2017
DRFT 126 55985 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 27-NOV-2017
DRFT 126 55985 - Add Elliott,N 27-NOV-2017
ACCT 230 54284 08:00am-10:20am Remove Vera-Graziano,A 30-AUG-2018
ACCT 230 54284 08:00am-10:20am Remove Vera-Graziano,A 30-AUG-2018
COMM 131 55739 03:55pm-05:15pm Add Zamanzadeh,N 03-APR-2018
COMM 131 55739 03:55pm-05:15pm Add Zamanzadeh,N 03-APR-2018
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 27-NOV-2017
DRFT 127 55986 - Add Elliott,N 27-NOV-2017
DRFT 127 55986 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 27-NOV-2017
DRFT 127 55986 - Add Elliott,N 27-NOV-2017
COMM 101 59541 02:20pm-03:40pm Add Craighead,B 27-NOV-2017
ANTH 104 63221 01:00pm-01:55pm Remove Bucholtz,M 30-AUG-2018
ANTH 104 63221 01:30pm-03:00pm Remove Bucholtz,M 30-AUG-2018
ACCT 230 54284 08:00am-10:20am Add Alsheimer-Barthel,C 19-JAN-2018
ACCT 230 54284 08:00am-10:20am Add Alsheimer-Barthel,C 19-JAN-2018
ACCT 230 54285 10:30am-12:40pm Add Vera-Graziano,A 27-NOV-2017
ERTH 102 57146 07:00pm-10:05pm Add Swearngin,J 27-NOV-2017
ERTH 102 57146 07:00pm-10:05pm Add Swearngin,J 27-NOV-2017
ANTH 104 63219 08:55am-09:50am Add Bisson,G 27-NOV-2017
ANTH 104 63219 09:40am-10:35am Add Bisson,G 27-NOV-2017
ANTH 104 63220 10:15am-11:10am Add Staff,P 27-NOV-2017
ANTH 104 63220 11:15am-12:45pm Add Staff,P 27-NOV-2017
ART 104 64542 08:45am-10:15am Add Nye,R 27-NOV-2017
ART 104 64542 09:05am-10:00am Add Nye,R 27-NOV-2017
ANTH 104 63220 10:15am-11:10am Remove Adamson,E 30-AUG-2018
ANTH 104 63220 11:15am-12:45pm Remove Adamson,E 30-AUG-2018
ANTH 104 63221 01:00pm-01:55pm Add Staff,P 27-NOV-2017
ANTH 104 63221 01:30pm-03:00pm Add Staff,P 27-NOV-2017
HIT 204 63896 - Add Harrison,D 01-DEC-2017
SPAN 101 57386 08:00am-10:20am Remove Powell,J 30-AUG-2018
PRO 290 63294 - Add Adams,S 04-DEC-2017
SPAN 101 57386 08:00am-10:20am Add Staff,P 01-DEC-2017
PSY 100 62173 03:55pm-05:15pm Add Dugan,C 01-DEC-2017
PRO 290 63294 - Remove Aguilar,M 30-AUG-2018
MGMT 102 62508 02:20pm-03:40pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MGMT 102 62508 02:20pm-03:40pm Add Ellis,V 12-DEC-2017
PRO NC015 63029 08:30am-04:30pm Add Kasmar,T 19-DEC-2017
ENG 110 63419 11:10am-12:30pm Add Boggs,S 09-JAN-2018
ENG 111 64560 08:45am-10:15am Add Greig,A 17-JAN-2018
ENG 111 64560 09:05am-10:00am Add Greig,A 17-JAN-2018
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm Remove Cooper,M 30-AUG-2018
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm Remove Cooper,M 30-AUG-2018
COMP NC050 64122 - Remove Cooper,M 30-AUG-2018
ENG 120 63420 - Add Boggs,S 09-JAN-2018
ENG 120 63420 - Add Boggs,S 09-JAN-2018
ENG 111 62273 08:00am-08:55am Remove Viscarra,T 30-AUG-2018
ENG 111 62273 08:45am-10:15am Remove Viscarra,T 30-AUG-2018
ESL 061 54534 08:00am-10:05am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL 061 54534 08:00am-10:05am Add Anderson,A 19-DEC-2017
ENG 111 62276 08:55am-10:25am Add Mason,M 19-DEC-2017
ENG 111 62276 09:05am-10:00am Add Mason,M 19-DEC-2017
ENG 120 63420 - Remove Monda,K 30-AUG-2018
ENG 120 63420 - Remove Monda,K 30-AUG-2018
ENT 201 62297 08:00am-08:50am Remove Devries,J 30-AUG-2018
ENT 201 62297 09:00am-09:50am Remove Devries,J 30-AUG-2018
ENG 111 62273 08:00am-08:55am Add Greig,A 19-DEC-2017
ENG 111 62273 08:45am-10:15am Add Greig,A 19-DEC-2017
ENG 111 62276 08:55am-10:25am Remove Borden,T 30-AUG-2018
ENG 111 62276 09:05am-10:00am Remove Borden,T 30-AUG-2018
PRO NC015 63029 08:30am-04:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PHIL 101 60750 06:00pm-09:05pm Add Staff,P 19-DEC-2017
ENG 111 64559 11:25am-12:20pm Add Mason,M 19-DEC-2017
ENG 111 64559 11:25am-12:50pm Add Mason,M 19-DEC-2017
PHIL 101 60750 06:00pm-09:05pm Remove Rentz,Z 30-AUG-2018
ENG 110 63419 11:10am-12:30pm Remove Monda,K 30-AUG-2018
ESL 123 63894 10:15am-12:20pm Add Mora,P 05-JAN-2018
CIM 275 54775 - Remove Leventhal,M 30-AUG-2018
NURS 190 61924 - Add Gottwald,M 24-JAN-2018
NURS 282A 62220 12:30pm-01:25pm Add Schermer,C 24-JAN-2018
ENG 080 54498 10:30am-12:50pm Add Smith,N 05-JAN-2018
PRO NC039 64536 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 05-JAN-2018
NURS 190 61925 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 190 61926 - Add Gottwald,M 24-JAN-2018
NURS 282D 62225 03:30pm-04:25pm Add Orr,S 24-JAN-2018
NURS 190 61926 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 282D 62225 03:30pm-04:25pm Remove Shields,S 30-AUG-2018
MUS 181 55314 - Add Mooy,J 05-JAN-2018
MUS 181 55314 - Add Mooy,J 05-JAN-2018
ENGR 116 55496 11:10am-12:20pm Add Rind,E 05-JAN-2018
NURS 282C 62224 02:30pm-03:25pm Add Gottwald,M 24-JAN-2018
NURS 195 61928 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 190 61925 - Add Gottwald,M 24-JAN-2018
NURS 190 61923 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 190 61924 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 282B 62221 01:30pm-02:25pm Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 282B 62221 01:30pm-02:25pm Add Schermer,C 24-JAN-2018
ENGR 116 55496 11:10am-12:20pm Remove Arnold,N 30-AUG-2018
NURS 190 61923 - Add Gottwald,M 24-JAN-2018
NURS 195 61928 - Add Gottwald,M 24-JAN-2018
NURS 282A 62220 12:30pm-01:25pm Remove Shields,S 30-AUG-2018
NURS 282C 62224 02:30pm-03:25pm Remove Shields,S 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Add Lewis,R 09-JAN-2018
ENG 120 64137 - Add Menendez,M 09-JAN-2018
ENG 120 64137 - Add Menendez,M 09-JAN-2018
LIBR 101 58146 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 160 59707 - Add Bower,C 24-JAN-2018
CA 113 62328 01:30pm-03:00pm Remove Hardin,D 30-NOV-2017
CA 113 62328 02:05pm-03:00pm Remove Hardin,D 30-NOV-2017
ART NC193 64356 12:30pm-01:35pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
ART NC193 64356 01:40pm-03:55pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
ART NC193 64356 12:30pm-01:35pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
ART NC193 64356 01:40pm-03:55pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
PRO NC028 63734 08:30am-04:30pm Remove Giraldo,L 30-AUG-2018
PRO 138D 60379 08:55am-09:50am Remove Bryant,A 29-NOV-2017
PRO 138D 60379 09:40am-10:35am Remove Bryant,A 29-NOV-2017
MKT 164 61784 12:10pm-01:00pm Remove Bradley,J 30-AUG-2018
MKT 164 61784 12:25pm-01:15pm Remove Bradley,J 30-AUG-2018
PRO NC028 63734 08:30am-04:30pm Add Staff,P 29-NOV-2017
ART NC193 64357 12:30pm-01:35pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
ART NC193 64357 01:40pm-03:55pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
ART NC193 64357 12:30pm-01:35pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
ART NC193 64357 01:40pm-03:55pm Add Wilson,P 29-NOV-2017
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
NURS 160 59707 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MKT 164 61784 12:10pm-01:00pm Add Staff,P 29-NOV-2017
MKT 164 61784 12:25pm-01:15pm Add Staff,P 29-NOV-2017
PSY 100H 64549 09:00am-09:55am Add Bursten,S 29-NOV-2017
PSY 100H 64549 12:45pm-02:05pm Add Bursten,S 29-NOV-2017
PHOT 190 64550 11:15am-12:45pm Add Thomas,K 29-NOV-2017
PHOT 190 64550 11:20am-12:15pm Add Thomas,K 29-NOV-2017
PHOT 190 64550 11:15am-12:45pm Add Thomas,K 29-NOV-2017
PHOT 190 64550 11:20am-12:15pm Add Thomas,K 29-NOV-2017
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 222 54426 02:10pm-06:00pm Add Bernt,C 07-FEB-2018
PRO 138D 61847 09:40am-10:30am Add Merrill,J 04-DEC-2017
PRO 138D 61847 10:30am-11:20am Add Merrill,J 04-DEC-2017
ART NC146 64553 08:00am-09:25am Add Askew,T 30-NOV-2017
ART NC146 64553 09:30am-11:30am Add Askew,T 30-NOV-2017
ART NC146 64553 08:00am-09:25am Add Askew,T 30-NOV-2017
ART NC146 64553 09:30am-11:30am Add Askew,T 30-NOV-2017
PRO 138D 63299 08:00am-08:55am Remove Anderson,K 30-AUG-2018
PRO 138D 63299 08:55am-10:25am Remove Anderson,K 30-AUG-2018
CHEM 222 54426 02:10pm-06:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 222 54425 03:50pm-07:50pm Add Bernt,C 07-FEB-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Add Price,S 23-JAN-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Add Price,S 23-JAN-2018
PRO 138D 61283 08:00am-08:55am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 138D 61283 08:55am-10:25am Remove Staff,P 30-AUG-2018
RT 191A 54868 - Add Ryan,T 30-NOV-2017
RT 191A 54868 - Add Ryan,T 30-NOV-2017
RT 191A 54868 - Add Ryan,T 30-NOV-2017
CHEM 222 56037 08:00am-11:50am Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-08:05pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 06:00pm-06:50pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 07:00pm-09:50pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 08:10pm-09:10pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 06:00pm-08:05pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 06:00pm-06:50pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 07:00pm-09:50pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 08:10pm-09:10pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 06:00pm-08:05pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 06:00pm-06:50pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 07:00pm-09:50pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
CHEM 156 57139 08:10pm-09:10pm Add Bernt,C 30-NOV-2017
PRO 138D 61283 08:00am-08:55am Add McKee,K 04-DEC-2017
PRO 138D 61283 08:55am-10:25am Add McKee,K 04-DEC-2017
PRO 138D 63299 08:00am-08:55am Add Mollkoy,C 04-DEC-2017
PRO 138D 63299 08:55am-10:25am Add Mollkoy,C 04-DEC-2017
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57506 02:10pm-05:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 290 63292 - Remove Newman,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 06:00pm-08:05pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 06:00pm-06:50pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 07:00pm-09:50pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 08:10pm-09:10pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 06:00pm-08:05pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 06:00pm-06:50pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 07:00pm-09:50pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 08:10pm-09:10pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 06:00pm-08:05pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 06:00pm-06:50pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 07:00pm-09:50pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
CHEM 156 59561 08:10pm-09:10pm Add Roushan,M 30-NOV-2017
PRO 138D 61847 09:40am-10:30am Remove Gines,V 30-AUG-2018
PRO 138D 61847 10:30am-11:20am Remove Gines,V 30-AUG-2018
CHEM 222 56037 08:00am-11:50am Add Bernt,C 07-FEB-2018
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm Add Tejada,H 30-NOV-2017
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm Add Tejada,H 30-NOV-2017
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm Add Tejada,H 30-NOV-2017
CHEM 101 57137 06:00pm-08:05pm Add Tejada,H 30-NOV-2017
CHEM 101 57137 06:00pm-06:50pm Add Tejada,H 30-NOV-2017
CHEM 101 57137 07:00pm-10:05pm Add Tejada,H 30-NOV-2017
ART NC146 64552 08:00am-09:25am Add Askew,T 30-NOV-2017
ART NC146 64552 09:30am-11:30am Add Askew,T 30-NOV-2017
ART NC146 64552 08:00am-09:25am Add Askew,T 30-NOV-2017
ART NC146 64552 09:30am-11:30am Add Askew,T 30-NOV-2017
CHEM 222 54425 03:50pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-08:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-06:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 07:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 08:10pm-09:10pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-08:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-06:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 07:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 08:10pm-09:10pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-08:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 06:00pm-06:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 07:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 156 57139 08:10pm-09:10pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
WEXP 290B 61727 - Add Sublett,J 05-DEC-2017
WEXP 290B 61731 - Add Sublett,J 05-DEC-2017
WTRS 117 64067 06:00pm-09:05pm Add Wollert,C 05-DEC-2017
COMP NC041 64121 06:30pm-08:50pm Add Eggli,N 06-DEC-2017
COMP NC041 64121 - Add Eggli,N 06-DEC-2017
COMP NC041 64121 06:30pm-08:50pm Add Eggli,N 06-DEC-2017
COMP NC041 64121 - Add Eggli,N 06-DEC-2017
PRO NC033 64484 08:30am-04:30pm Add Kasmar,T 04-DEC-2017
PRO NC067 64485 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 04-DEC-2017
WTRS 117 64067 06:00pm-09:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 088 63425 09:05am-10:15am Add Wiley,S 05-DEC-2017
ENG 088 63425 10:30am-12:45pm Add Wiley,S 05-DEC-2017
COMP NC058 63692 01:00pm-03:15pm Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC058 63692 - Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC058 63692 01:00pm-03:15pm Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC058 63692 - Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC063 63694 - Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC063 63694 01:00pm-03:15pm Add Eggli,N 04-DEC-2017
COMP NC063 63694 - Add Eggli,N 04-DEC-2017
ENG 070 58946 10:30am-12:50pm Remove Wiley,S 30-AUG-2018
ENG 088 63425 09:05am-10:15am Remove Prothero,M 30-AUG-2018
ENG 088 63425 10:30am-12:45pm Remove Prothero,M 30-AUG-2018
COMP NC041 64121 06:30pm-08:50pm Remove Maida,H 30-AUG-2018
COMP NC041 64121 - Remove Maida,H 30-AUG-2018
COMP NC041 64121 06:30pm-08:50pm Remove Maida,H 30-AUG-2018
COMP NC041 64121 - Remove Maida,H 30-AUG-2018
WEXP 290B 61726 - Add Sublett,J 05-DEC-2017
WEXP 290B 61730 - Add Sublett,J 05-DEC-2017
CNEE NC070 63709 09:00am-02:00pm Add Eggli,N 04-DEC-2017
CNEE NC070 63709 - Add Eggli,N 04-DEC-2017
WEXP 290B 61728 - Remove Phillips,C 30-AUG-2018
ENG 070 58946 10:30am-12:50pm Add Russell-Hardin,K 05-DEC-2017
PRO NC050 63003 08:30am-04:30pm Add Kasmar,T 04-DEC-2017
PRO NC006 64486 08:30am-04:30pm Add Kasmar,T 04-DEC-2017
WEXP 290B 61728 - Add Sublett,J 05-DEC-2017
WEXP 290B 61729 - Add Sublett,J 05-DEC-2017
ENG 060 54473 01:00pm-03:20pm Remove Russell-Hardin,K 30-AUG-2018
PRO NC050 63003 08:30am-04:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO NC021 64483 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 22-JAN-2018
WEXP 290B 61726 - Remove Phillips,C 30-AUG-2018
CNEE NC070 63709 09:00am-02:00pm Remove Cooper,M 30-AUG-2018
CNEE NC070 63709 - Remove Cooper,M 30-AUG-2018
WEXP 290B 61727 - Remove Phillips,C 30-AUG-2018
WEXP 290B 61730 - Remove Phillips,C 30-AUG-2018
ENG 060 54473 01:00pm-03:20pm Add Wiley,S 05-DEC-2017
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm Add Eggli,N 19-JAN-2018
COMP NC050 64122 04:00pm-06:15pm Add Eggli,N 19-JAN-2018
COMP NC050 64122 - Add Eggli,N 19-JAN-2018
ENG 075 64474 10:30am-12:50pm Add Masline,D 05-DEC-2017
ENG 075 64474 01:00pm-02:00pm Add Masline,D 05-DEC-2017
WEXP 290B 61729 - Remove Phillips,C 30-AUG-2018
WEXP 290B 61731 - Remove Phillips,C 30-AUG-2018
COMP NC058 63692 01:00pm-03:15pm Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
COMP NC058 63692 - Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
COMP NC058 63692 01:00pm-03:15pm Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
COMP NC058 63692 - Remove Dempsay Skiles,S 30-AUG-2018
CT 114 63169 01:00pm-01:55pm Add Mollkoy,C 06-DEC-2017
CT 114 63169 01:30pm-03:00pm Add Mollkoy,C 06-DEC-2017
CT 114 63169 01:00pm-01:55pm Add Mollkoy,C 06-DEC-2017
CT 114 63169 01:30pm-03:00pm Add Mollkoy,C 06-DEC-2017
ENG 110 64558 12:10pm-01:00pm Add Koroshec,F 17-JAN-2018
ENG 110 64558 12:25pm-01:15pm Add Koroshec,F 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Add O'Connor,E 17-JAN-2018
CT 114 64557 08:45am-10:15am Add Chadwick,C 17-JAN-2018
CT 114 64557 09:05am-10:00am Add Chadwick,C 17-JAN-2018
CT 114 64557 08:45am-10:15am Add Chadwick,C 17-JAN-2018
CT 114 64557 09:05am-10:00am Add Chadwick,C 17-JAN-2018
PHOT NC001 63080 04:00pm-06:15pm Add Place,C 06-DEC-2017
PHOT NC001 63080 - Add Place,C 06-DEC-2017
PHOT NC001 63080 04:00pm-06:15pm Add Place,C 06-DEC-2017
PHOT NC001 63080 - Add Place,C 06-DEC-2017
ITAL 102 59619 03:30pm-05:50pm Add Gardinali,L 11-JAN-2018
PSY 100 64462 - Add Olguin,A 11-JAN-2018
FIN 201 64596 - Add Ellis,M 12-JAN-2018
PD 131 64619 06:30pm-09:30pm Add Gomez,N 18-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Galindo,M 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
GED NC050 64607 08:30am-10:30am Add Robertson,H 04-APR-2018
COMP NC051 64609 12:00pm-01:30pm Add Croyle,L 24-JAN-2018
COMP NC051 64609 - Add Croyle,L 24-JAN-2018
COMP NC051 64609 12:00pm-01:30pm Add Croyle,L 24-JAN-2018
COMP NC051 64609 - Add Croyle,L 24-JAN-2018
ESL 050 57172 08:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Saenger,S 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
PE 169 55459 - Add Hernandez,D 12-JAN-2018
ESL 050 57172 08:00pm-09:50pm Add Gottwald,T 11-JAN-2018
ESL 131 57197 08:00pm-09:50pm Add Reder,E 11-JAN-2018
CHIN 101 62000 03:30pm-05:50pm Add Hsu,C 10-JAN-2018
CA NC013 64616 12:30pm-02:30pm Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC013 64616 - Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC013 64616 12:30pm-02:30pm Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC013 64616 - Add Hobbins,J 11-JAN-2018
MATH 120 55155 04:00pm-06:05pm Add Panza,C 11-JAN-2018
ECE 102 55338 - Add King,K 11-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
PE 196 58172 - Add Dorfhuber,R 12-JAN-2018
ESL 113 64454 08:00pm-09:50pm Add McGrath,J 05-FEB-2018
ESL 113 64454 08:00pm-09:50pm Add McGrath,J 05-FEB-2018
CA NC014 64617 12:30pm-02:30pm Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC014 64617 - Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC014 64617 12:30pm-02:30pm Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC014 64617 - Add Hobbins,J 11-JAN-2018
ESL 131 57197 08:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Onishi,L 12-JAN-2018
GED NC010 64604 08:30am-10:30am Add Robertson,H 19-APR-2018
PRO NC005 64611 08:30am-10:30am Add Croyle,L 11-JAN-2018
PRO NC005 64611 08:30am-10:30am Add Croyle,L 11-JAN-2018
PD 131 64618 06:30pm-09:30pm Add Gomez,N 18-JAN-2018
MATH 107 55119 01:10pm-03:15pm Add Georgakis,P 11-JAN-2018
ESL 134 60599 02:45pm-04:50pm Add Cooper,A 11-JAN-2018
PE 277A 61971 12:30pm-01:20pm Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 - Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 12:30pm-01:20pm Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 - Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 12:30pm-01:20pm Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 - Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 12:30pm-01:20pm Add O'Connor,E 29-JAN-2018
PE 277A 61971 - Add O'Connor,E 29-JAN-2018
GED NC020 64605 08:30am-10:30am Add Robertson,H 04-APR-2018
CA NC014 64615 08:30am-10:30am Add Hobbins,J 23-JAN-2018
CA NC014 64615 - Add Hobbins,J 23-JAN-2018
CA NC014 64615 08:30am-10:30am Add Hobbins,J 23-JAN-2018
CA NC014 64615 - Add Hobbins,J 23-JAN-2018
ITAL 102 59619 03:30pm-05:50pm Remove Ellis,A 30-AUG-2018
MATH 120 55152 08:00am-10:05am Add Ahlman,C 11-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Rocher-Krul,S 12-JAN-2018
MATH 107 61104 12:45pm-02:50pm Add Panza,C 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
PE 277B 61974 - Add O'Connor,E 11-JAN-2018
MATH 107 63482 06:00pm-08:05pm Add Pumar,M 10-JAN-2018
MATH 120 63844 08:00am-10:05am Add Ahlman,C 11-JAN-2018
ERTH 102 54437 04:00pm-05:20pm Remove Mason,C 30-AUG-2018
ERTH 102 54437 07:00pm-08:20pm Remove Mason,C 30-AUG-2018
ERTH 102 54437 04:00pm-05:20pm Remove Mason,C 30-AUG-2018
ERTH 102 54437 07:00pm-08:20pm Remove Mason,C 30-AUG-2018
ESL 134 60599 02:45pm-04:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHIN 101 62000 03:30pm-05:50pm Remove Hsieh,M 30-AUG-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Engebretsen,D 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 149 55448 - Add Gutierrez,M 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 166 55458 - Add Walker,J 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 179 55467 - Add Bautista,K 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PE 195 55474 - Add Ekola,D 12-JAN-2018
PRO NC064 64601 12:00pm-02:00pm Add Croyle,L 11-JAN-2018
GED NC030 64606 08:30am-10:30am Add Robertson,H 04-APR-2018
CA NC013 64614 08:30am-10:30am Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC013 64614 - Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC013 64614 08:30am-10:30am Add Hobbins,J 11-JAN-2018
CA NC013 64614 - Add Hobbins,J 11-JAN-2018
MATH 107 61104 12:45pm-02:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MAT 164 64625 - Add Brown,J 12-JAN-2018
ESL 122 57189 08:00pm-09:50pm Add Arnold,T 12-JAN-2018
MKT 164 64624 - Add Brown,J 12-JAN-2018
MKT NC003 64133 08:00am-01:00pm Remove Zackrison,E 16-JAN-2018
PRO NC033 62991 08:30am-04:30pm Add Staff,P 12-JAN-2018
MKT 101 64623 - Add Greene,B 12-JAN-2018
MKT NC003 64133 08:00am-01:00pm Add Staff,P 12-JAN-2018
MKT NC002 63711 08:00am-01:00pm Remove Zackrison,E 30-AUG-2018
ESL 122 57189 08:00pm-09:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
FIN 100 64621 09:35am-11:05am Add Thompson,R 12-JAN-2018
FIN 100 64622 - Add Block,S 12-JAN-2018
MKT NC002 63711 08:00am-01:00pm Add Maida,H 12-JAN-2018
PRO NC033 62991 08:30am-04:30pm Remove Zackrison,E 30-AUG-2018
PRO NC005 63021 08:30am-04:30pm Remove Taylor,S 30-AUG-2018
PRO NC005 63021 08:30am-04:30pm Add Staff,P 16-JAN-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Remove Macias,L 30-AUG-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Bower,C 24-JAN-2018
MKT 164 64624 - Add Brown,J 15-JAN-2018
ART NC906 64627 08:30am-09:35am Add Vestal,P 16-JAN-2018
ART NC906 64627 09:40am-11:55am Add Vestal,P 16-JAN-2018
ART NC906 64627 08:30am-09:35am Add Vestal,P 16-JAN-2018
ART NC906 64627 09:40am-11:55am Add Vestal,P 16-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
NURS 162 59709 - Add Strandberg,R 24-JAN-2018
MAT 164 64625 - Add Brown,J 05-FEB-2018
CIS 101 59578 - Remove Bek,J 30-AUG-2018
PRO NC006 63733 08:30am-04:30pm Add Kasmar,T 12-JAN-2018
GDP NC005 63721 09:00am-02:00pm Remove Burkhardt,B 30-AUG-2018
GDP NC005 63721 - Remove Burkhardt,B 30-AUG-2018
GDP NC005 63721 09:00am-02:00pm Remove Burkhardt,B 30-AUG-2018
GDP NC005 63721 - Remove Burkhardt,B 30-AUG-2018
PSY NC047 64217 02:30pm-03:45pm Add Day,A 12-JAN-2018
GDP NC005 63721 09:00am-02:00pm Add Musacchio,D 12-JAN-2018
GDP NC005 63721 - Add Musacchio,D 12-JAN-2018
GDP NC005 63721 09:00am-02:00pm Add Musacchio,D 12-JAN-2018
GDP NC005 63721 - Add Musacchio,D 12-JAN-2018
PSY NC047 64216 02:30pm-03:45pm Add Day,A 12-JAN-2018
PSY NC047 64216 02:30pm-03:45pm Remove Tischer II,R 30-AUG-2018
CIS 101 61513 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PSY NC047 64217 02:30pm-03:45pm Remove Tischer II,R 30-AUG-2018
CIS 101 59578 - Add Frankel,E 12-JAN-2018
CIS 101 61513 - Add Bek,J 12-JAN-2018
PRO NC006 63733 08:30am-04:30pm Remove Croyle,L 30-AUG-2018
ESL NC000 64070 09:00am-11:20am Remove Scherz,A 30-AUG-2018
BIOL 100 54946 11:10am-12:30pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54946 02:30pm-05:35pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54946 11:10am-12:30pm Add Miller,P 09-JAN-2018
BIOL 100 54946 02:30pm-05:35pm Add Miller,P 09-JAN-2018
FP 114 55828 05:00pm-10:05pm Add Davega,S 10-JAN-2018
FP 114 55828 - Add Davega,S 10-JAN-2018
FP 114 55828 05:00pm-10:05pm Add Davega,S 10-JAN-2018
FP 114 55828 - Add Davega,S 10-JAN-2018
MUS NC061 64170 10:00am-11:15am Add Manzi,C 10-JAN-2018
MUS NC061 64171 10:00am-11:15am Add Manzi,C 10-JAN-2018
BMS 127 64595 11:10am-02:15pm Add Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 64595 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 64595 11:10am-02:15pm Add Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 64595 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 64595 11:10am-02:15pm Add Fischer,R 16-JAN-2018
BMS 127 64595 06:00pm-09:05pm Add Fischer,R 16-JAN-2018
BIOL 100 54946 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54946 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54946 11:10am-12:30pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
BIOL 100 54946 02:30pm-05:35pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
EH 109 60319 08:00am-12:30pm Remove Parra Hensel,D 30-AUG-2018
FIN 100 62051 - Remove Stampe,J 30-AUG-2018
ESL 134 61552 06:00pm-07:50pm Add Lavine,S 18-JAN-2018
ESL 134 61552 06:00pm-07:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CNEE 101 63501 - Add Staff,P 17-JAN-2018
MKT NC004 64134 08:00am-01:00pm Add Staff,P 17-JAN-2018
MKT NC004 64134 08:00am-01:00pm Remove Zackrison,E 30-AUG-2018
ESL NC006 63583 09:00am-11:30am Add Blakley,B 19-JAN-2018
ESL NC006 63584 09:00am-11:30am Add Blakley,B 19-JAN-2018
ESL NC03A 63958 07:00pm-09:15pm Add Valenzuela,A 19-JAN-2018
ESL NC006 63583 09:00am-11:30am Remove Giuffre,K 30-AUG-2018
ESL NC04A 63959 07:00pm-09:15pm Remove Weeks,J 30-AUG-2018
ESL NC04A 63959 07:00pm-09:15pm Add Valenzuela,A 19-JAN-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Add Smagula,R 05-MAR-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Add Smagula,R 05-MAR-2018
ESL NC000 64079 05:00pm-07:15pm Add Staff,P 19-JAN-2018
MKT NC004 64134 08:00am-01:00pm Add Maida,H 19-JAN-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL NC006 63584 09:00am-11:30am Remove Giuffre,K 30-AUG-2018
ESL NC02C 63780 05:00pm-07:50pm Remove Kroes,L 30-AUG-2018
ESL NC01A 63952 05:00pm-07:15pm Remove Kroes,L 30-AUG-2018
ESL NC000 64079 05:00pm-07:15pm Remove Kroes,L 30-AUG-2018
ACCT 230 54284 08:00am-10:20am Add Smagula,R 19-JAN-2018
ACCT 230 54284 08:00am-10:20am Add Smagula,R 19-JAN-2018
ESL NC000 62774 05:00pm-07:50pm Remove Kroes,L 30-AUG-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm Remove Turjoman,A 30-AUG-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm Remove Turjoman,A 30-AUG-2018
ESL NC01C 63764 05:00pm-07:50pm Remove Kroes,L 30-AUG-2018
ESL NC04C 63937 07:00pm-09:20pm Remove Weeks,J 30-AUG-2018
ESL 040 61825 08:00am-10:05am Add McGrath,J 19-JAN-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm Add Sherman,P 23-JAN-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm Add Sherman,P 23-JAN-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm Add Sherman,P 23-JAN-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm Add Sherman,P 23-JAN-2018
CNEE 101 63501 - Add El-Soussi,M 19-JAN-2018
ESL NC03C 63935 07:00pm-09:20pm Add Valenzuela,A 19-JAN-2018
ESL NC04C 63937 07:00pm-09:20pm Add Valenzuela,A 19-JAN-2018
ACCT 240 54288 05:10pm-09:50pm Add Savellano,A 19-JAN-2018
ACCT 240 54288 05:10pm-09:50pm Add Savellano,A 19-JAN-2018
ESL NC000 62774 05:00pm-07:50pm Add Staff,P 19-JAN-2018
ESL NC02A 63640 05:00pm-07:15pm Add Staff,P 19-JAN-2018
ESL NC01C 63764 05:00pm-07:50pm Add Staff,P 19-JAN-2018
HIT 204 63896 - Add Slade,A 19-JAN-2018
ESL NC01A 63952 05:00pm-07:15pm Add Staff,P 19-JAN-2018
ESL NC02A 63640 05:00pm-07:15pm Remove Kroes,L 30-AUG-2018
ESL NC03C 63935 07:00pm-09:20pm Remove Weeks,J 30-AUG-2018
ESL 122 54538 08:00am-10:00am Add Gordon,D 19-JAN-2018
NURS 166 61921 - Add Macias,L 23-APR-2018
NURS 166 61921 - Add Macias,L 23-APR-2018
NURS 166 61921 - Add Macias,L 23-APR-2018
NURS 166 61921 - Add Macias,L 23-APR-2018
ESL NC02C 63780 05:00pm-07:50pm Add Staff,P 19-JAN-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Add Alsheimer-Barthel,C 05-MAR-2018
ACCT 230 64143 05:15pm-09:55pm Add Alsheimer-Barthel,C 05-MAR-2018
ESL NC03A 63958 07:00pm-09:15pm Remove Weeks,J 30-AUG-2018
CHEM 101 60205 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60205 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60205 12:45pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60205 02:15pm-05:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
CHEM 101 60205 12:45pm-02:05pm Add Yoo,J 24-JAN-2018
CHEM 101 60205 02:15pm-05:20pm Add Yoo,J 24-JAN-2018
CHEM 101 60205 12:45pm-02:05pm Add Yoo,J 24-JAN-2018
CHEM 101 60205 02:15pm-05:20pm Add Yoo,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 01:00pm-04:00pm Add Nelson,J 24-JAN-2018
VN 137 64052 - Add Nelson,J 24-JAN-2018
ENG 120 60361 - Add Starkey,S 24-JAN-2018
ENG 120 60361 - Add Starkey,S 24-JAN-2018
ART NC585 64644 02:30pm-03:45pm Add Manzi,C 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
VN 140 64055 - Add Hellman,K 24-JAN-2018
ESL 051 64642 06:00pm-07:50pm Add Chavez,L 24-JAN-2018
ART NC585 64645 02:30pm-03:45pm Add Manzi,C 24-JAN-2018
ENG 120 60361 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 120 60361 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
FIN 100 62051 - Add Brown,J 24-JAN-2018
FIN 100 64643 - Add Block,S 24-JAN-2018
PE 147A 63500 - Add Gutierrez,M 26-JAN-2018
PE 147A 63500 - Add Gutierrez,M 26-JAN-2018
PE 147A 63500 - Add Gutierrez,M 26-JAN-2018
PE 147A 63500 - Add Gutierrez,M 26-JAN-2018
ESL 130 64649 06:00pm-07:50pm Add Lavine,S 07-FEB-2018
ESL 130 64649 06:00pm-07:50pm Add Lavine,S 07-FEB-2018
PE 147A 63500 - Remove Rocher-Krul,S 30-AUG-2018
PE 147A 63500 - Remove Rocher-Krul,S 30-AUG-2018
PE 147A 63500 - Remove Rocher-Krul,S 30-AUG-2018
PE 147A 63500 - Remove Rocher-Krul,S 30-AUG-2018
ECE NC011 63074 08:00am-01:00pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63074 07:00pm-09:15pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63074 08:00am-01:00pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63074 07:00pm-09:15pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63095 08:00am-01:00pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63095 07:00pm-09:15pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63095 08:00am-01:00pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
ECE NC011 63095 07:00pm-09:15pm Add Bridgford,K 01-FEB-2018
MUS 185 63916 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 63916 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 63916 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 63916 - Add Holland,L 30-JAN-2018
TA 142 55784 - Remove Laris,K 30-AUG-2018
MUS 185 63913 - Add Campos,D 29-JAN-2018
MUS 185 63913 - Add Campos,D 29-JAN-2018
MUS 185 63913 - Add Campos,D 29-JAN-2018
MUS 185 63913 - Add Campos,D 29-JAN-2018
ETHS 101 64650 - Add Carrasco,T 29-JAN-2018
TA 250 55821 - Remove Laris,K 30-AUG-2018
MUS 185 63916 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 185 63916 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 185 63916 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
MUS 185 63916 - Remove Ybarra,A 30-AUG-2018
TA 250 55821 - Add Mixsell,M 31-JAN-2018
FP 114 61245 11:15am-12:45pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61245 11:20am-12:15pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61245 11:15am-12:45pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61245 11:20am-12:15pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
ESL 137B 63480 01:00pm-02:05pm Add Cooper,A 30-JAN-2018
MUS 186 63964 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 63964 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 63964 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
MUS 186 63964 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 120 64652 - Add Menendez,M 30-JAN-2018
ENG 120 64652 - Add Menendez,M 30-JAN-2018
ENG 120 64652 - Add Koroshec,F 30-JAN-2018
ENG 120 64652 - Add Koroshec,F 30-JAN-2018
ENG 299 64653 - Add Courington,C 13-FEB-2018
MUS 186 63964 - Add Ryals,K 30-JAN-2018
MUS 186 63964 - Add Ryals,K 30-JAN-2018
MUS 186 63964 - Add Ryals,K 30-JAN-2018
MUS 186 63964 - Add Ryals,K 30-JAN-2018
ESL 137B 63480 01:00pm-02:05pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
HIST 299 64654 - Add Staff,P 30-JAN-2018
CA 124 64554 01:00pm-01:55pm Add Hardin,D 20-FEB-2018
CA 124 64554 - Add Hardin,D 20-FEB-2018
CA 124 64554 01:00pm-01:55pm Add Hardin,D 20-FEB-2018
CA 124 64554 - Add Hardin,D 20-FEB-2018
PRO NC033 62991 08:30am-04:30pm Add Starr,B 18-JAN-2018
FIN 100 62051 - Add Brown,J 25-JAN-2018
ESL NC02C 63780 05:00pm-07:50pm Add Corcoran,K 22-JAN-2018
ENG 110 59329 08:00am-09:20am Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 110 59329 08:00am-09:20am Add Peters,M 22-JAN-2018
ESL NC02A 63640 05:00pm-07:15pm Add Corcoran,K 22-JAN-2018
ED 101 64420 - Add Abeloe,L 22-JAN-2018
MKT 205 64629 - Add Brown,J 22-JAN-2018
ENG 120 59330 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ENG 120 59330 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL NC01C 63764 05:00pm-07:50pm Add Corcoran,K 22-JAN-2018
ESL NC01A 63952 05:00pm-07:15pm Add Corcoran,K 22-JAN-2018
FR 104 62339 - Remove Gardinali,L 30-AUG-2018
ED 101 64628 - Add Forthe,D 22-JAN-2018
FR 104 62339 - Add Basile,R 06-FEB-2018
ENG 120 59330 - Add Peters,M 22-JAN-2018
ENG 120 59330 - Add Peters,M 22-JAN-2018
ESL NC000 62774 05:00pm-07:50pm Add Corcoran,K 22-JAN-2018
ESL NC000 64079 05:00pm-07:15pm Add Corcoran,K 22-JAN-2018
ED 101 64420 - Remove Forthe,D 30-AUG-2018
PRO NC028 63734 08:30am-04:30pm Add Johnson Madrigal,C 23-FEB-2018
PE 147B 62257 06:55am-08:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62257 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62257 06:55am-08:00am Remove Staff,P 30-AUG-2018
PE 147B 62257 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
ESL NC04C 63167 07:00pm-09:20pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
ESL NC04C 63167 07:00pm-09:20pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
MUS 160C 64632 07:00pm-10:00pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-09:50pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-08:45pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-09:50pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
CNEE 125 57024 06:00pm-08:45pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
MUS 182A 64634 03:55pm-05:15pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
MUS 158 64637 07:00pm-10:00pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
PRO NC028 64639 08:30am-04:30pm Add Croyle,L 23-JAN-2018
CNEE 112 56065 06:00pm-09:50pm Add Cardenas,A 23-JAN-2018
CNEE 112 56065 - Add Cardenas,A 23-JAN-2018
CNEE 112 56065 06:00pm-09:50pm Add Cardenas,A 23-JAN-2018
CNEE 112 56065 - Add Cardenas,A 23-JAN-2018
ESL NC03A 63657 07:00pm-09:15pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
ESL NC03A 63657 07:00pm-09:15pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
CA 200 64630 09:30am-01:55pm Add Bublitz,R 26-FEB-2018
MUS 205 64636 07:00pm-10:00pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
FIN 201 61439 - Add Block,S 23-JAN-2018
PE 147B 62257 06:55am-08:00am Add Murphy,D 23-JAN-2018
PE 147B 62257 - Add Murphy,D 23-JAN-2018
PE 147B 62257 06:55am-08:00am Add Murphy,D 23-JAN-2018
PE 147B 62257 - Add Murphy,D 23-JAN-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm Add Mason,L 23-JAN-2018
ESL NC02A 63022 07:00pm-09:15pm Add Mason,L 23-JAN-2018
MUS 160D 64631 07:00pm-10:00pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-09:50pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-08:45pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-09:50pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
CNEE 126 57026 06:00pm-08:45pm Remove Masooman,B 30-AUG-2018
ESL NC04A 63661 07:00pm-09:15pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
ESL NC04A 63661 07:00pm-09:15pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
FIN 100 63888 - Add Brown,J 23-JAN-2018
MUS 162C 64633 03:55pm-05:15pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
ART NC106 64638 08:30am-09:35am Add Luminess,C 23-JAN-2018
ART NC106 64638 09:40am-11:55am Add Luminess,C 23-JAN-2018
ART NC106 64638 08:30am-09:35am Add Luminess,C 23-JAN-2018
ART NC106 64638 09:40am-11:55am Add Luminess,C 23-JAN-2018
CNEE 101 59654 - Remove El-Soussi,M 30-AUG-2018
EH 126 59789 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
EH 126 59789 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
EH 126 59789 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
EH 126 59789 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am Add Kowalewski,M 23-JAN-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm Add Kowalewski,M 23-JAN-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am Add Kowalewski,M 23-JAN-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm Add Kowalewski,M 23-JAN-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am Add Kowalewski,M 23-JAN-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm Add Kowalewski,M 23-JAN-2018
CNEE 101 59654 - Add Staff,P 23-JAN-2018
ESL NC03C 63164 07:00pm-09:20pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
ESL NC03C 63164 07:00pm-09:20pm Add Weeks,J 23-JAN-2018
MUS 182B 64635 03:55pm-05:15pm Add Kreitzer,N 23-JAN-2018
EH 126 59789 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 126 59789 - Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 126 59789 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 126 59789 - Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 127 59790 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 127 59790 - Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 127 59790 09:00am-01:05pm Add Elliott,N 23-JAN-2018
EH 127 59790 - Add Elliott,N 23-JAN-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm Add Mason,L 23-JAN-2018
ESL NC02C 62850 07:00pm-09:20pm Add Mason,L 23-JAN-2018
EH 127 59790 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
EH 127 59790 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
EH 127 59790 09:00am-01:05pm Remove Radditz,J 30-AUG-2018
EH 127 59790 - Remove Radditz,J 30-AUG-2018
MATH 117 64141 08:00am-10:05am Add Kerissa,H 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - Remove Amidon,E 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - Remove Amidon,E 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - Remove Amidon,E 25-JAN-2018
PHOT 109 54072 - Remove Amidon,E 25-JAN-2018
MATH 117 55140 03:30pm-05:35pm Add Suarez,R 25-JAN-2018
CA 115A 61578 - Add Rapp,S 25-JAN-2018
FIN 100 64643 - Add Brown,J 25-JAN-2018
CA 115C 61580 - Remove Bublitz,R 30-AUG-2018
FIN 101 63885 - Add Block,S 25-JAN-2018
PRO NC005 64597 08:30am-10:30am Add Croyle,L 25-JAN-2018
ECON 101 64648 08:00am-09:50am Add Benelli,C 25-JAN-2018
CA 115D 61582 - Add Rapp,S 25-JAN-2018
FIN 100 64622 - Add Brown,J 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Martinez,D 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Martinez,D 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Martinez,D 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Martinez,D 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Martinez,D 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Martinez,D 25-JAN-2018
CA 115A 61578 - Remove Bublitz,R 30-AUG-2018
CA 115D 61582 - Remove Bublitz,R 30-AUG-2018
CA 115C 61580 - Add Rapp,S 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Schermer,C 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Schermer,C 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Schermer,C 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Schermer,C 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Schermer,C 25-JAN-2018
NURS 163 64646 - Add Schermer,C 25-JAN-2018
CA 115B 61579 - Remove Bublitz,R 30-AUG-2018
FIN 101 63885 - Remove Calderon,J 30-AUG-2018
MATH 117 55139 01:00pm-03:05pm Add Suarez,R 25-JAN-2018
MATH 117 58473 10:30am-12:35pm Add Kerissa,H 25-JAN-2018
CA 115B 61579 - Add Rapp,S 25-JAN-2018
MUS 185 64651 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 64651 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 64651 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 64651 - Add Holland,L 30-JAN-2018
MUS 185 63913 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 185 63913 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 185 63913 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
MUS 185 63913 - Remove Ryals,K 30-AUG-2018
TA 142 55784 - Add Mixsell,M 31-JAN-2018
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61244 01:00pm-01:55pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
FP 114 61244 01:30pm-03:00pm Add De Phillipo,D 29-JAN-2018
ESL 113 64454 08:00pm-09:50pm Add Kipp,S 05-FEB-2018
ESL 113 64454 08:00pm-09:50pm Add Kipp,S 05-FEB-2018
PE 203 64656 06:00pm-07:40pm Add Staff,P 05-FEB-2018
ESL 029 57154 05:00pm-05:50pm Add McGrath,J 05-FEB-2018
ESL 029 57154 - Add McGrath,J 05-FEB-2018
DRFT 299 64657 - Add Arias del Cid,A 13-FEB-2018
CSMT 123 59677 08:30am-12:30pm Add Funkhouser,L 12-FEB-2018
CSMT 123 59677 01:00pm-04:00pm Add Funkhouser,L 12-FEB-2018
CSMT 123 59677 08:30am-12:30pm Add Funkhouser,L 12-FEB-2018
CSMT 123 59677 01:00pm-04:00pm Add Funkhouser,L 12-FEB-2018
FIN 100 64429 - Add Block,S 09-FEB-2018
CSMT 123 59677 08:30am-12:30pm Remove Adams,L 30-AUG-2018
CSMT 123 59677 01:00pm-04:00pm Remove Adams,L 30-AUG-2018
CSMT 123 59677 08:30am-12:30pm Remove Adams,L 30-AUG-2018
CSMT 123 59677 01:00pm-04:00pm Remove Adams,L 30-AUG-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 07:00pm-09:15pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 08:00am-01:00pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63045 07:00pm-09:15pm Remove Crandell,S 20-FEB-2018
ECE NC011 63065 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63065 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63084 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
FIN 100 64643 - Add Powers,C 20-FEB-2018
FIN 100 63888 - Add Hamara,B 20-FEB-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
HIST 299 64654 - Add Sanders,M 01-FEB-2018
CNEE 101 59654 - Add Cardenas,A 31-JAN-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54452 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add Mendes,S 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54451 - Add O'Connor,E 31-JAN-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ERTH 132 54450 - Remove Robinson,M 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 08:00am-01:00pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Remove Gilbert,A 30-AUG-2018
CT 104 62271 08:00am-09:25am Add Howe,J 22-FEB-2018
CT 104 62271 09:00am-10:15am Add Howe,J 22-FEB-2018
CT 104 62271 08:00am-09:25am Add Howe,J 22-FEB-2018
CT 104 62271 09:00am-10:15am Add Howe,J 22-FEB-2018
ETHS 101 64662 - Add Cook,C 26-FEB-2018
MUS NC061 64181 10:00am-11:15am Remove Sanchez,L 30-AUG-2018
ENG 299 64665 - Add Peters,M 27-FEB-2018
MUS NC061 64181 10:00am-11:15am Add Gomez,S 27-FEB-2018
PSY 145 64663 - Add Huff,M 27-FEB-2018
POLS 295 62469 - Add Staff,P 28-FEB-2018
POLS 295 55618 - Remove Haupt,A 30-AUG-2018
POLS 295 62469 - Remove Eskandari-Qajar,M 30-AUG-2018
POLS 295 55618 - Remove Martorana,J 30-AUG-2018
POLS 295 55618 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
CSMT 122 59675 08:30am-12:30pm Add Funkhouser,L 01-FEB-2018
CSMT 122 59675 01:00pm-04:00pm Add Funkhouser,L 01-FEB-2018
CSMT 122 59675 08:30am-12:30pm Add Funkhouser,L 01-FEB-2018
CSMT 122 59675 01:00pm-04:00pm Add Funkhouser,L 01-FEB-2018
PRO NC005 63021 08:30am-04:30pm Add Starr,B 01-FEB-2018
CSMT 122 59675 08:30am-12:30pm Remove Hudson,B 08-FEB-2018
CSMT 122 59675 01:00pm-04:00pm Remove Hudson,B 08-FEB-2018
CSMT 122 59675 08:30am-12:30pm Remove Hudson,B 08-FEB-2018
CSMT 122 59675 01:00pm-04:00pm Remove Hudson,B 08-FEB-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Add Stark,A 05-FEB-2018
HE 201 63827 02:20pm-03:40pm Add Stark,A 05-FEB-2018
ECE NC011 63047 08:00am-01:00pm Remove Bridgford,K 30-AUG-2018
ECE NC011 63047 07:00pm-09:15pm Remove Bridgford,K 30-AUG-2018
ECE NC011 63047 08:00am-01:00pm Remove Bridgford,K 30-AUG-2018
ECE NC011 63047 07:00pm-09:15pm Remove Bridgford,K 30-AUG-2018
PSY 100 57453 - Add Morello,J 06-FEB-2018
ESL NC000 62790 08:45am-11:05am Add Garcia,M 07-FEB-2018
ESL NC000 62790 08:45am-11:05am Add Garcia,M 07-FEB-2018
PE 203 64656 06:00pm-07:40pm Add Walker,J 06-FEB-2018
PSY 145 64658 - Add Huff,M 06-FEB-2018
PSY 100 64044 - Add Huff,M 06-FEB-2018
FIN 100 62051 - Add Powers,C 06-FEB-2018
FIN 100 64429 - Add Brown,J 06-FEB-2018
PE 188A 55387 - Add Fickerson,S 07-FEB-2018
PE 188A 55387 - Add Fickerson,S 07-FEB-2018
PE 167B 63513 - Add Kofford,T 20-JAN-2018
PE 167B 63513 - Add Kofford,T 20-JAN-2018
PE 167B 63513 - Add Kofford,T 20-JAN-2018
PE 167B 63513 - Add Kofford,T 20-JAN-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 11:10am-12:30pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 01:00pm-02:05pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
CHEM 155 54410 02:10pm-05:00pm Remove Bullock,E 08-FEB-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am Remove Maupin,J 08-FEB-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm Remove Maupin,J 08-FEB-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am Remove Maupin,J 08-FEB-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm Remove Maupin,J 08-FEB-2018
BIOL 100 59093 09:35am-10:55am Remove Maupin,J 08-FEB-2018
BIOL 100 59093 02:30pm-05:35pm Remove Maupin,J 08-FEB-2018
ESL 130 64649 06:00pm-07:50pm Add Staff,P 07-FEB-2018
ESL 130 64649 06:00pm-07:50pm Add Staff,P 07-FEB-2018
CT 114 63930 12:10pm-01:30pm Add Howe,J 17-JAN-2018
CT 114 63930 12:25pm-01:40pm Add Howe,J 17-JAN-2018
CT 114 63930 12:10pm-01:30pm Add Howe,J 17-JAN-2018
CT 114 63930 12:25pm-01:40pm Add Howe,J 17-JAN-2018
CHEM 101 60203 09:30am-12:35pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CHEM 101 60203 12:45pm-02:05pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CHEM 101 60203 09:30am-12:35pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CHEM 101 60203 12:45pm-02:05pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CA 124 61794 08:00am-09:25am Add Barker,D 17-JAN-2018
CA 124 61794 09:00am-10:15am Add Barker,D 17-JAN-2018
CHEM 101 54392 08:00am-09:20am Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 54392 02:15pm-05:20pm Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 54392 08:00am-09:20am Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 54392 02:15pm-05:20pm Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
ESL NC03A 64661 07:00pm-09:20pm Add Rempe,C 20-FEB-2018
ESL NC03A 64661 07:00pm-09:20pm Add Rempe,C 20-FEB-2018
FIN 100 63942 - Add Arroyo,I 21-FEB-2018
ESL NC03A 64661 07:00pm-09:20pm Add Chin,T 20-FEB-2018
ESL NC03A 64661 07:00pm-09:20pm Add Chin,T 20-FEB-2018
FIN 100 63942 - Remove Hamara,B 30-AUG-2018
LIBR 101 61763 - Remove Staff,P 30-AUG-2018
LIBR 101 61763 - Add Breitbach,C 22-FEB-2018
MAT 149 63860 08:00am-08:55am Add Yokubaitis,D 07-MAR-2018
MAT 149 63860 08:55am-10:25am Add Yokubaitis,D 07-MAR-2018
MAT 149 63860 08:00am-08:55am Remove Dent,J 30-AUG-2018
MAT 149 63860 08:55am-10:25am Remove Dent,J 30-AUG-2018
PRO NC067 64671 08:45am-12:45pm Add Croyle,L 07-MAR-2018
ESL NC000 62776 08:45am-11:00am Add Garcia,M 12-MAR-2018
ESL NC000 62776 08:45am-11:00am Add Garcia,M 12-MAR-2018
ESL NC02A 63012 08:45am-11:00am Add Garcia,M 12-MAR-2018
ESL NC02A 63012 08:45am-11:00am Add Garcia,M 12-MAR-2018
PRO NC050 64674 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-MAR-2018
PRO NC019 64673 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-MAR-2018
PRO NC036 64675 08:30am-04:30pm Add Staff,P 20-MAR-2018
PRO NC003 64681 08:30am-10:30am Add Croyle,L 04-APR-2018
PRO NC003 64681 08:30am-10:30am Add Croyle,L 04-APR-2018
PRO NC003 64680 08:30am-10:30am Add Croyle,L 04-APR-2018
PRO NC003 64680 08:30am-10:30am Add Croyle,L 04-APR-2018
COMP NC055 64679 12:00pm-02:00pm Add Croyle,L 04-APR-2018
COMP NC055 64679 12:00pm-02:00pm Add Croyle,L 04-APR-2018
COMP NC055 64679 12:00pm-02:00pm Add Croyle,L 04-APR-2018
COMP NC055 64679 - Add Croyle,L 04-APR-2018
FP 165 64666 01:00pm-03:05pm Add Espinoza,J 16-MAY-2018
FP 165 64666 - Add Espinoza,J 16-MAY-2018
FP 165 64666 01:00pm-03:05pm Add Espinoza,J 16-MAY-2018
FP 165 64666 - Add Espinoza,J 16-MAY-2018
RT 295 54884 - Add Ryan,T 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Ryan,T 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Ryan,T 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Ryan,T 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Ryan,T 06-MAR-2018
ESL NC006 63583 09:00am-11:30am Add Stein,G 06-MAR-2018
ESL NC015 64667 05:00pm-06:45pm Add Stein,G 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Windmiller,C 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Windmiller,C 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Windmiller,C 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Windmiller,C 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Windmiller,C 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Grant,H 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Grant,H 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Grant,H 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Grant,H 06-MAR-2018
RT 295 54884 - Add Grant,H 06-MAR-2018
ESL NC016 64669 05:00pm-06:45pm Add Stein,G 06-MAR-2018
ESL NC02A 63018 07:00pm-09:15pm Add Rempe,C 19-MAR-2018
ESL NC02A 63018 07:00pm-09:15pm Add Rempe,C 19-MAR-2018
TA 299 64672 - Add Frank,P 20-MAR-2018
PRO NC019 64673 08:30am-04:30pm Add Welch,M 23-MAR-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 08:00am-09:05am Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 09:10am-12:00pm Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
CHEM 156 54421 11:10am-12:30pm Remove Ghizzoni,S 02-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Windmiller,C 07-MAR-2018
BIOL 103 54962 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 24-OCT-2017
BIOL 103 54962 11:10am-12:10pm Add Betancourt,J 24-OCT-2017
CHEM 101 60201 08:00am-09:20am Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 60201 09:30am-12:35pm Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 60201 08:00am-09:20am Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 60201 09:30am-12:35pm Add Carrera Espinoza,J 21-DEC-2017
CHEM 101 61100 09:30am-12:35pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CHEM 101 61100 12:45pm-02:05pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CHEM 101 61100 09:30am-12:35pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
CHEM 101 61100 12:45pm-02:05pm Add Napoleon,R 21-DEC-2017
ECE NC011 63057 08:00am-01:00pm Remove Granziera,S 02-MAR-2018
ECE NC011 63057 08:00am-01:00pm Remove Granziera,S 02-MAR-2018
ECE NC011 63057 07:00pm-09:15pm Remove Granziera,S 02-MAR-2018
ECE NC011 63078 08:00am-01:00pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 08:00am-01:00pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63078 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ART 150 63999 09:35am-11:55am Add Bates,C 06-FEB-2018
ART 150 63999 - Add Bates,C 06-FEB-2018
ART 150 63999 09:35am-11:55am Add Bates,C 06-FEB-2018
ART 150 63999 - Add Bates,C 06-FEB-2018
BIOL 103 54961 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 07:50am-09:10am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 09:30am-02:10pm Add Betancourt,J 17-OCT-2017
BIOL 103 54961 09:35am-10:35am Add Betancourt,J 17-OCT-2017
ECE NC011 63097 08:00am-01:00pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 08:00am-01:00pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
ECE NC011 63097 07:00pm-09:15pm Add Granziera,S 15-FEB-2018
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm Add Musacchio,D 29-NOV-2017
COMP NC030 64148 - Add Musacchio,D 29-NOV-2017
COMP NC030 64148 04:00pm-06:15pm Add Musacchio,D 29-NOV-2017
COMP NC030 64148 - Add Musacchio,D 29-NOV-2017
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Grant,H 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
RT 192 54869 - Add Steele,S 07-MAR-2018
PRO NC003 64676 08:30am-04:30pm Add Starr,B 28-MAR-2018
PRO NC036 64675 08:30am-04:30pm Add Starr,B 30-MAR-2018
PRO NC050 64674 08:30am-04:30pm Add Kasmar,T 30-MAR-2018
COMP NC017 64111 09:00am-01:00pm Add Starr,B 09-MAR-2018
COMM 131 55739 03:55pm-05:15pm Add Mleczko,J 03-APR-2018
COMM 131 55739 03:55pm-05:15pm Add Mleczko,J 03-APR-2018
COMP NC018 64112 09:00am-01:00pm Add Starr,B 06-APR-2018
ESL NC007 64682 09:00am-11:15am Add Valenzuela,A 13-APR-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm Add Pathirana,D 17-APR-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm Add Pathirana,D 17-APR-2018
MAT 131 62299 01:00pm-01:55pm Add Pathirana,D 17-APR-2018
MAT 131 62299 01:30pm-03:00pm Add Pathirana,D 17-APR-2018
PRO 138D 60789 11:15am-12:25pm Add Santana,L 19-APR-2018
PRO 138D 60789 11:20am-12:15pm Add Santana,L 19-APR-2018
PRO 138D 60789 11:15am-12:25pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 138D 60789 11:20am-12:15pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 138D 61859 01:00pm-01:55pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 138D 61859 01:30pm-03:00pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 138D 61859 01:00pm-01:55pm Add Santana,L 19-APR-2018
PRO 138D 61859 01:30pm-03:00pm Add Santana,L 19-APR-2018
PRO 138D 62302 11:25am-12:20pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
PRO 138D 62302 11:25am-12:50pm Remove Staff,P 30-AUG-2018
MKT 164 61784 12:10pm-01:00pm Add Anderson,B 19-APR-2018
MKT 164 61784 12:25pm-01:15pm Add Anderson,B 19-APR-2018
PRO 138D 62302 11:25am-12:20pm Add Choi,D 19-APR-2018
PRO 138D 62302 11:25am-12:50pm Add Choi,D 19-APR-2018
PRO NC051 64685 08:30am-10:30am Add Croyle,L 24-APR-2018
PRO NC051 64685 08:30am-10:30am Add Croyle,L 24-APR-2018
RT 299 64683 - Add Oda,B 20-APR-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 160 59707 - Add Rizo,K 21-JUN-2018
NURS 166 61921 - Remove Gottwald,M 30-AUG-2018
NURS 166 61921 - Remove Gottwald,M 30-AUG-2018
NURS 166 61921 - Remove Gottwald,M 30-AUG-2018
NURS 166 61921 - Remove Gottwald,M 30-AUG-2018
VN 138 64053 07:45am-12:15pm Add Strandberg,R 21-MAY-2018
VN 138 64053 07:45am-12:15pm Add Strandberg,R 21-MAY-2018
ANTH 104 63220 10:15am-11:10am Add Harris,S 12-JUN-2018
ANTH 104 63220 11:15am-12:45pm Add Harris,S 12-JUN-2018
ANTH 104 63221 01:00pm-01:55pm Add Harris,S 12-JUN-2018
ANTH 104 63221 01:30pm-03:00pm Add Harris,S 12-JUN-2018